Home | English | Human Rights Documents | Aadel Collection | A glance to martyr Abdollah Ghaderi's life and activities - Kurdistan Publication No 163

A glance to martyr Abdollah Ghaderi's life and activities - Kurdistan Publication No 163

     
     وهبن ممد اللا کادری (ت ر ~م م. ق~ر< در مت~مان
     
     5 مهت سرنت ژ> حژسر دمکرانذ ~ م رر~ دثرال حدود ه
     ستناث ١ مر ١ ثر و ثما~ ١ حزب رر ~لی رم م م ~ اثد دملم
     اررما ممد. ١ ق طهر روژ،(نتبر ~ م- م~ مدر_ ~ 1 رق -
     
     / ٦ لام ورامر ب لام ژوثمه
     
     م در حالکو »مرا، دکمر
     الرحمن قامملو دمب کل
     
     • ما مما ممدکان ~ری
     ~ <_ ا. در ~ی ر ر ٤
     • سا~ (سز مر ای ماله
     
     . در امران - 5 لت کو نست
     
     ، ما دمت فمین ما~ح
     ا ینهدکان لحن نهت حمهورص
     ندهی - نهالحت رسب~ ما
     مناست اولین مصا لثرد
     
     ال ه مل ند ر در مال مه ممد .
     
     - هر~ن فی اکزام کرد ید ٠ ~،
     
     مدمسرل ما_ن کرت من دور<
     
     تز ومن .~_ر تدمرممی در مد -رس
     ورهت می منهنرلر تمرد بد. زندکی
     در همان ررسنلائبان ر کار ما
     کودکان ممصرو ر محررم رومتلامی
     ار را با جهر- زنت لقر
     
     را کرامی مرد ارمم •
     
     رلبئ مممبا کات مبد ا~
     .ری ٩ لار در مماا <،م، هجوی
     می در نهر متقد، بنم محهان
     د. او در محمط .~م
     وادثی از مادری مهرمان
     
     خود ملالا هله _ ا~ ام
     وزارت ~اموزنی و مرورئر در~اهد
     و مه لا~و مملمی برد اخت <
     
     ممل امکوی )ز دررازکود~
     در درون عمد ا~ صحومبد د
     او ~ کارهای فذرلی هتی
     
     راهی مراگر امرار مصز نمود-
     بلک ار ~ان خم امن ت فل
     رامرکزمدد مودنلا -ر امکا~ ۵
     ~ ١ ن مرام م خد~مه ~ز~ ١ ن
     ~کا ٩ ار ~ر~ ر ~_
     مماندکی ثدسدی رنح صمردند
     
     مود مرکرد. عمدا للو ارراه
     مدرس ما ناک لاان واز طرمذ
    
     
     سماره ٣ لاا
     
     و مهر مار خود مهار نرده مود>
     در کرما کمرم ~ن مردم
     
     ل ر لضای م دگرانئم و مرئئی گ
     مس ١ ژ مپروزک امفلاپ در چامه
     حاکم گ ثمئئا - بمی از .مثث می ما
     مرئلا-ر اهامث- حزب دمکرائذ
     
     مو~ و مدمی ترتیمد حمات نرلا
     ر ١ ما فما لحبهاک اسن محن م، ٠ در
     را ٠ وهامی ملمی خلن قرد کر<
     
     ب نر ١ ن مژون د ٠ .نمر حزما در
     ارو بلا مالمی، ممانا • ١ و ،م_~
     احساس ممس ر~ م مرحلر 9 • _ما ملر
     ٦ لس خرد ا.س ارخو اممتد ر ١ ی دس
     کز ا~ •
     
     ~م کما~ ذ.مد کمادنا
     مدمادرملامو ٠ زا
    
     
     ماما ارکد لحد - ٨ لا
     
     خلق ما اوماتم فقدان وهبوخوت لفها نود
     
     مالحمممانامئ گ زا،` ملا د ١ ذ امروا، لحلاددگ الگا،کلی هی
     
     محطمل ممای ~ ١ ز انس های خمری
     ر وسانما مای محرر-س لجهاس ر ا
     تمنگ پلی مد ١ د ~ انعکاس لمماحما
     رمی ر محت ارمار- -محنر
     تامملر ~انجنامی امماد وسمی
     د خودکرلند کا مد مر اما
     ممتوان لمحلت مدر محا ل کتمر لماهملاسر
     از مرکا ممساری از ولمبر ان ر
     رو-ای کنمررهاکر جهماس مما
     اصهمذ .ر تکفی ممد >
     
     ١ _ ١ ز همدرد لمی ١ ~ملار
     ممورمی حهاس مد ١ _ مناهمنا
     
     سر اثکمالی مخلند خو- ر ١
     
     مممان مرساق ~ هنگامی ~
     مکر 7 ر شصد مزرلمحر ١ ر ملتمدن
     
     مردم نفاط محتکعد لحهاس ~
     حزما رر دامتصان ما ~- طهرر
     رسد • -مها _ از ١ کر ١ د
     امرانمراس - ارر ملایی هار • ~ •
     مد نلامندنحی ١ حز ١ ب -
     ملارمانهاک ماهی ر ~
     محالل و محمامی حاا رفی
     
     لر ` ر انلانسی
     ر نبن مماری -مفر ~ن
     درست ر غمئر ار خلی کرد
     ر حزممان ملا ذ`ار کملر و
     کد انتمر ت ح کل مدرمز ار در
     نهد کرمز ر ا- ~ار ١ دی - ونمنی
     مدها تن م ١ امما کر -طتممر
     مادمرا اندر ٠ ر ~~
     خر-ر ا ر منا~ لنمد امی
     ~ان نرر امی امر از د ١ ~ ~
     مباری ١ ز فخدنا هاس
     ملند~- اررب می فمحمومی
     ~سرنلارل ک وننر رزمم اممور
     
     _ اکز و نمادهای مب ٠ م ١ ~
     کا مرکسر -کتر گاسملور ~انها ر ١
     فممکان د ١ د و اند وصار
     ملا~ - مرمو ١ ن
     
     -ون مد.ز - مازمان من نکص
     
     حهانی ) و کک مدبی ا~
     مرتکی لم املار- ی ر~
     
     دهها حزد و ماز مماس
     بزرکا مامس و مندادهای
     اممانی و فرهکی و بماری ١ ز
     فخمت های سرننلاس ساسی -
     هنرمند - ادبما ا حا~ _
     فماس - روزنملامانکار ٠
     نمایذد- ی ر • ر
     ترتد ١ ن و .~ • ١ ز ارو~ و
     )مکر کنور هاک حهمان در
     
     .~~ از د~ د ادن دکمر
     قاسملوی کعمر ت کت
     کرد ٠ و مر ا~ ~ فود ر (
     
     _ نحانراد- تس ا - حزما ما ه ر
     لحلی محرد امرار د انمند . از
     میان ~امها - لحرما محمرممسما
     
     انانی ١ ر ١ نمد >`` موسی ا ١ -ت لیا - حز ۵ کمو~
     وزمر آموزش ملی و معاون ذرانسر ٠ حزسر کمو~
     
     نفت وزبر دولت فر ١ ~ - امانیا ، حزب دمک ر ١ : سحی
     
     ایات ریث سرد ران دبمرکل ١ سر ٠ نالما - خز.، -ر~ل _
     
     ~~لا~لار`~~ ثد.اب د~ مت ه رق متدر - دمکراسر آلمان - خرد سمن -ای
     
     ممد اال ر ١ ه ثناثثذند ١ ر ١ و اتو مامی ما مربرکه دمر کل المار فدوالد ، ١ ~وی
     
     ~لا مک اثقلا می ثحبب د ما کعبث مثمبمانی ١ ز حد ~ق اسبانامی -مستکی ما
     
     امذمانرم ملز کرد و ~ ١ ری ١ ز فلقمای آفر محا واسرمکا،.
     
     ~ا ~ک ~~ ا لحرلا~ ٠ لاسرنی و ~ سرخ مر~-
     
     لآلا~ د ٠٠٠ گ رلا ٠ ١ ١ اموان ١ _ر، کرد.
     
     ماد او را رمد< ملا مرم. ارد-
     
     ر خارحی لرر لمراس
     
     فاک
     
     ~ ١ ری تهما انعدس ت وکمد ١ ز احز ١ - در .ازمانهاش
     
     کردنا. ٠ مملامی و تسار لحمدمگ~ی از
     
     از هراس محافلر - محاهی -
     
     - رخا وم رهما _ ممن `. مسلا ری