Home | English | Human Rights Documents | Aadel Collection | Toward to the Seventh Congress

Toward to the Seventh Congress

• The importance of the negative battle in Kurdistan • Interview with the Kurdistan Leader, Ghasemloo • Condolence Message of Democrat Party to the Iranian Writers Association in occasion of the death of Dr. Gholamhossein Saedi • The Political Office announcement in occasion of martyring of Kamal Dabbaghi and Tahe Haghtalab • How are the Palestinians? • Assassination and Terrorism Kurdistan Publication No 109

     
     بها : <ط د؟ل
     
     د
     
     پیری ک ما ید ۵ ن ا ث ر-کرد ۶ تنکه ارحا لی حا ضر رزمم ه ممروی
     
     ١ ~می متره مک ~ ل ومممک هز ١ ر نلر ١ فر` د مسلح خوار` لارمر ١ مر
     
     ما مدلما ما کونا کون منا ~ هرا ی ا متقر´ ر با یکا - بننرنممر~
     
     لا ر ١ رکی م اربدری سگول ند ~ مدبهمس
    
     
     به ک ککد ٥ ~~
     مبب:ن کودد ~مه حن ب ما از امول
     
     د کرامی چشم بوتمی ک و~مکرهعار
     فود را تتکیل ند عد ویا انمارا ~
     تعویق بیانا از . برکرارق ککرمحامو
     حزب بصروتی مرتب ویکوط رکا~
     دکراتیک فئانه ا ایمان عمیق وهبرتد
     وهموا کاد رها و ان ارحت ب~
     د مکرامی د احلی درخت ب و ~
     تعمیم کیری ازاا انو یطرکی امت .
     
     آمال نمت ککره د ر تمرایطی
     .کزار میگردد که رژیم فد فلقی سپنی
     
     ٠ کرد متآن را کاملآ میلیتارمق ه کرد -
     وهمه ا نلاط را با ثبلاهاواهپایکاممهار
     نظامی پوتاند ه ا_ت . باعتراف ر~
     بقاما ت جسورو اسلای>د ومال حانی
     ره پم نزد یک به مه عزارپایثاه نظامی
     ، م _اسر کر، ت ق ، ار، . تاکهن
     بسیاری از کفر انسری مطت ی خر_
     ه، ~ ک~اعذ .-محها د ~
     ~نت~کاق مز~_~
     ،مید ه اند که د م انب هم یمت، ربه م.
     ضی ~می ~یند ه ا حزب مثرح ٩ ~
    
     
     د ک ١ ت . کنفرانسای حزبی عمو~ ١
     سیا_متسزب را نست سر مجافد ~
     خلوتی ونیز موف رخت ب ر ١ د ر بر(برجنگ
     
     پا مازمان پولپبوتی تاثیه 2 د ه(~ ،
     هبه ا د ر باره ٠ <هرا واین مسائل کک ه
     ~ات ط یت بن ارکاق حق ب باید فتکر
     
     بد عه .
     
     :کن نکو حت ب، مکر: ت:ز نظر
     
     ساس معد ت مالیتری بافته م از ابن
     نظ ر ~ ت، اخلی قود را تا حه
     زیا،ی برطرف نمود ه است ارتت ا کیفیت
     فعالیت تشکیلاتی سازمانمار حزبی و
     مبار.ه، ننلامی فبرور بشرکا پعوق ه و
     مسالوا بممیار اساس د وککره ا ففمم
     به بحث گذاشته خواهنا شب > بمه ون
     شک کفکره توجو شایسته اسر به بهبه د
     کیف ت فعالیت تشکیلاتی بطورگی
     ر بویژه ، ر ، انل ثهرهای کرد ستان
     
     مبذول خواها د ا_ت . همبنببن
     بسراورا ییلاق بیاد ه کرد ن
     کاط تاکیک جنک پا،نیت انی لا ککوه
    
     
     ~
     
     و.مئی از ئیروها ر بیئسرک را د یار
     
     ~تی نمود . لیکن د ر مرحلوا فملی
     ط رژه ا مر ۵ م کره ت ژ ائ تتییر
     تاکیک یک لمز ومیت تاریخی یو،واروز
     با رفایت میتوا نیم بکوثیم لا وویرئته
     < ر ~اسرکرد ت ن از ~ باتیام
     رسید ه اسرو موفقیت بزرکی براه
     د ائت امت .
     
     اتری رطیفو، ککره اتتنا ~
     ا 6 ئمار ومبری حت~امت . اها ر
     ا ط نهماژ رهبرر سزب فایسکی ر
     ز‌ «لار~ تر، ر، تاکرق نت ق د اد ط تد.
     
     < ر ئاملو~ بن ککره~ تت ر مقتم ~
     منو کپتو، مرکز رد یک عتو تلی الید له
     یک مئام وکمیته، مرکزژ> - د ومثلا
     کمیتوا ئسرمتان ویمار ~ از
     فرماند هان نیرو بو ساد ت رسید ه اند.
     
     کنکزه ، ر اتنخا ب کمیتی، مرکت ر
     با یمتی د ر ی ر را د ر نظم بکید د .
     نغسر _ باید کانی را <یکزیند کو
     بو متی حزب د مکرا ت وفاد ار~ >
     کز ئت کلولانی مبار-ه وتجربو را~
     
     مر د ارنا و ممالها 1 ،ت با ه اکاور
     
     ر ررا ق رثتی.را.رر حرب تلاشی
     
     ~ن ند~ د وم _ د رمبئ ه ل .~
     براناق تایسته ار را نبژ انتخاب
     کدکه ازبویه~زمایثرسربلند بدر~مد هانک
     ´رذ -د د اف،لی ٩ `دان بودم ه ازنا ~
     ~ماد ه فد اکاور هستنا - سیارا مکرا ت
     - ارنا وامید هار اینا ه ا حزب وخلق اند
     یک حت ب انقلابی بمانند هر ارکانیسزم
     زند ط ی، امتیاج به خون تازه د ارد و
     تتنی مرپد ید ه ا تاریخی د وحال
     ر~ ر تشرفای ١ ~~ امضاو تازها ر
     وو ی یوسر~ تا ب ار ثمد ا و~انانی
     را ٧ • توا.ی کارتان کمتر ثسر ه است
     بکر_ ییثث حت~ ١ تعلاس اکر میخوا~
     اتلای پماد یاید انهلای ترین قشر
     یعاممو یعتی یعرامان را د ر ه خوف خهد
     کرد آور، . یایتی از تجرمه ا ا~اد
     قد یی ونیرو و اترژر جوانان موازات
     
     فم بهمره کیرا .
     
     ککره، هفتم اق یک جم ت~
     ککر~ر ~بق فرق د ار، . امن ککر ه
     از حمت آما، ه کردن ~ای ~ای
     د اخی کشره کای جلوتر کز ١ ~
     
     `~ ه شرم سرسی و~ت
     تنمیثه تی و ~ممر قلا د رکفرانس ها
    
     
    
     
     1 ی ا
     
     مما
     
     لم • بسیا رکا
     
     لا
     
     لم. •
     
     اممذ ٠
     
     ل
     
     ا
    
     
     کرد متآن محد ود به ماهما و ~
     سالمای ه عد ود ی است ٠٠ مرد م
     کرد سان که یاید ارر م مقاو~را از
     کوههار سرسف ت کرد مت ن فر ١ کر-ا~
     ~ ان ک و راه پیرو زر راهی ا~
     ، ~ار و کلولانی ه وپیمو، ن ا_ ~ راه
     مبر سیار و عق م -کم مر~ >
     
     همانطور که کفتبم ث کا ت، وپواگ کی د
     نکد ارر نیروهاژ رژیم د رکود متمان
     فراواننا . د ر بسیاور از نفاط بک ات
     د بد ه ثمد ه و سراها ه میشر ۵ که رژیم
     ه تی از تهیه انآن خشک برای نیروهاو
     مزد ور خود عاجز است . ط س وسوخت
     
     وسنکر ~ وکرم بوای زمت ن که
     بسیارکم امت . د ر زسنان کذ~
     د هما نفر از مزد وران رژیم د ر مخنی.
     کاهمار منفرد ماند ه ا فویئ.از ~ما
     .بح ~ لا ت ط ت رژیم ~ ٢ ن
     ~ه~~~ ~ د بکی ممگوت
     ٩ اشتن‌ » ~ا اینها د م یگر
     
     د بیم ~ ادم `ز فی ر~ا پیثسرکان د وموو
     ه لجر . افرا ۵ وژبم ه ر سراسر ~ ت
     ..،:<ته د • .امکا_مامثا. ٠ . بد ه ن ~
    
     
     پیئدیکان اسرد ه خاطر فیمتند و بیم
     ر تئویثی سراسر ~دتان را شرا کرشته
     امت .
     
     هر سک و هر د ومئت برای انهما
     یک پیتممر 5 امت وهرکوه و د ره ای د ر
     ~.کر ٧ نان کام پیتمرکان یحا.ه. ١ ~ید
     و، ر واقع اکر ~ بنکریم متلا ا-مس
     رژیم د ر بحثی و استقرار نیرومحایتی د ر
     کر، ت ن هم همن امت .
     
     بد مق ترتیب رژیم علیرنمم تغمیص
     فیرم پی بز 5 و اکانا تی سیار براد
     .نک د رکود مت ژ ،به هیح ~وژرر
     اساس و د راز مد تی تائل میاما ه
     امت و بیکعاق هر اند ازه زماژ بت تر ی
     بگذ رد نبروهایتی بیئتر قرسرد ه میتز~
     وبیئتر رودیه از د ست میدهنا و بنت
     ذت و د رمانا ۵ میکرد ند،ود ر برا~
     پپتدکاژ با مبار ٠ ه، ملخانه پارتمق امی
     بیثت و بهترامتنا.ی _ ا خواهنا
     کرد . د عا نمونه از محلیا ت
     پیروز مند انوا پیئسرکان حکی ناپذ پر
     کرد مت ن ه ر مال کف ئت بخومی
     فتمان د ١ د ١۵ -ت ٠ که پیئمرکا- ط مپه
     اند از ٥ .سولت قاد رند فیرم هاد وژمم
    
     
     ٠ ١ ١ ٠ - ` ٠٠ ١ کا ١
     
     لار ررز~ ی ا الا` ٢ ا ٠ کنر ا ١٦ ،` اامکر ،` ه > ر~ر 7 لحمر عملاا فرحن ما` ممر ه مملرگ مس` -~مب
     
     دگر ١ ت گر لالا´ ن ١ سر` ن در کنگر-´ -ز- سرهما ~ فرا نسر کا درئمصر نرلحرز ~کز` ر~لا
     
     مصا ~ با رهبر گرلا~` ز
     .قا سعلو ب رق پم خعینی در~
    
     
     سرال ~ بنظرمیر<د که منع
     فظاس ارکرد متدق پس از تعولات
     افبردا 1 ت کود و گوئی بخود کرفته
     باثسر . آیا قد رت تهاجمی ئسا که ~
     مد تی رژیم را تحت فثارکذ ائمته ~د
     
     ~تومبف نث ه ا~ ؟
     
     په را~ بهیهجه . د رمت اسرت که
     برفی ~ ت بر ایمان پیشی امد ه امت
     اما هنوز هم امن توائا.بی را د ار~
     گه د ر ه ر ئه ۵٨ ای اژکرد متآن به سله
     ، ~بزنیم . د ر این رابطه لاژست
     که وفع بدفرانیای منطقه د ر ئظرکرفت
     ثرد . کرد متآن از نظر فذاس علآ به
     _ پف ش تقیم میشود . نفت لا~
     که ر بم آنم ا را کاملآ میلیتاریزه کرد ه و
     مد ود دویسر،هزار نفر ارتشی وپا_ ار
     وبسر. مجآش) مز، ور محلی ( ر ١ د ر
     ئزد یک بو . . • م پاکاه فظامر مقر
     کر، ه ا_ت . بد یمی ا~ پادگانها
     
     ه م ه اخا شهرها هستنا لاد ر-م شد
     کره مت ن استنزار بافته اند . لیکق با ز
     ~ اعت ~ اق ~ نببمت که شسرهاد
     گرد مت ق بکل ته ت ٠ کترل رژیم باتنا ،
     بلکه د ر ه ر رمان که لازم باشد نیروها ر
     ط میتر ١ ~ ~ اخل شسرها نفوذ
     کند . اما ما اتملب از سلیا ت د ر د افل
     
     تمسر~ برهبتی موکیم تا بم انه بد ~
     رژیم برار سرکوی بیثمتر مر، م بید فاع
     تسرها نیفتد .
     
     دوم ~ متاطقی کا تحت~
     پیثمرکاق است و سر وهار وژیر تاکوق
     نتوانمت اند و نمیترانند ٩ سا نفوف
     ~ .
     
     سرم _ مناطق بینابینی ~
     د ر بعضی جاهار~ن ١ ر~ن و
     .ا~ اردق ستقرند ود ر بعضی جا~ا
     عم پیئدمرکات ما افور د ارنا . نمروهاد
     رژیم یمتثام روق جا، مماا املی ونقداط
     
     ~
    
     
     سم را زیر ننر می کیرنا اما ~ام
     ثمب کنترل بد ممت<پیثسرکان میافتا
     که د ر ان بحر)ت ر فمالیت>س برد از_د.
     
     س_ نزد یک به یکسال قبل مزب
     د مکرا ت کرد ستان از شررار ملی مقاو مدت
     خارج شد . درانمنکام ~ سمرد رجوث
     مثولم، شورا و رهبر جاها بق شما را
     متمم کرد که با رژیم قیفی مذ اکره
     مرکنید . آیا مذاکره، شا با رژیم ممت
     د ا د ؟ اکر محت د ا د بکجا ر.~د ه
     امت ٠ -
     
     ج _ مابرا، مذ ا 5 ه بیشقد م
     نبرد پم . این رژیم ایران بود که
     مخراست با ما مذ اکر ۵ کد . مقیغت
     انتکه شیر از یک د ید ار 5 د ر ٧ ن
     شروط ما برای مذ ا 5 ه با رژیم مطرح
     ثد ه یج چبتی د یگر مو‌»-نکرفته امت
     
     ~ ما از اول هم انتظارنا اثتیم 5 ایسق
     `ذ ید ار به نتیجه او برمد . براکه
     شرطمای سیاسی ماسیارمریح ررر~ 1 >
     وبکونه ای هستنا که ایق وریم بم یپو~ه
     ~ط ژ را نص په یرد . شرو ٩ ما هم
     دد~- ه م دم -مله قلامه میلا وند •
     ا ه گ ا~ براه آیراق وفود مغتام ی
     
     برای گرد ستان ~ .
     
     بحث بر ‌»ر ا< 7 م نیست . ما ~
     اسلام ارج میگذ ارپم لیکن ماله انستکه
     ما فود را فی بحق مبد انپم وخواستمایی
     د ارپم . خوا متمای سیاس، اجتمابمی
     واقتاد ی ماهم طور، هستنا که ~
     فلفه وجوهر رژیم ایران د ر تضادنا؟
     وابن رژیم هر انجه را که متالفش باشد
     نمی.ذ یرد .
     
     س_ کر مبد انسقید که مذ اکره
     
     با رژیم هیچ فاید هاد ند ارد بحرا د رمور ۵
     ٧ ن ~نهمه امرار د اشقید که سببذ ٠ ~
     اپوزیسیون ایرانی را دچار بحردق
     کنیا _
     
     ج _ ما بو د یکران 1 -ازه فمید هیم
     د متمان را ببندنا . اقتلاف بر ~
     مذ اکره نسرت . ما میغواهیم بروی
     مق امتفلال تمیم کیری قردمان د ر
     قابل ثورا تاکید بورریم . آزاد بودن
     براو مذ اکره برای ما ابن مفهوم راد ار د
     نه مقب نشینی یا سلیم بسرکس گاباشد .
     د لیل برای این ادعا هم رد فوامتا ر
     رژیم از مور ما است، . د ر ا~~
     میتو انبم (ویم و اعلام نمایم~ ما مقتبن
     
     ~
    
     
     .س ١٢
     
     کسانی بود بم گه ملاو،ت با رژیم خستی
     را اغاز کرد پم و محقید ٠ ام اینسکه :
     آتدربن کانی هم خواه پم بود که
     مبار ٠ مماق با رژیم خمینی فمپنان اد امه
     خواهه د ا_ت . بنابرا من برد ا~
     شرراو ملی مقاو.ت و اختلاف مئول
     ابن شررا مسموت ر.وی با امل امتفلال
     تمیم کیرر ما مبایذت دا.ت . _~
     وجود ابن> ما هنوز ب هد من رابخئی
     ا زنیرود اپوزیسبرن آیراق مرثمنا~
     که میتوا نیم با انها ~ری د امته
     باشپم بشرط~نکه~انها هم امتعلال ما
     
     ر ١ _د بر~د .
     
     به صراحت میکوثیم و تمیخواهیم
     از کس مخنی بماند لا د ر حال حافر
     ما نیرو متد ترین سازماق د ر بمق همه
     اپوزیسبی ن ایرانی فتیم . هپنیق
     با مجو، انکه یک حزب منط قوس بمیص
     
     فیستیم> عملا بزکر بق نیروی فتیم
     که د ر برابر رژیم ا یستاد ه ایم . ا~ا
     هم بکوثیم که کوچه اکثر.ت مرد م ا~ ١ ن
     مخا 1 ف رژیم ا ست اما د ر حال مافر
     بجز ، ر کرد متآن فییپر مقاومت نظامی
     عملی د یکور علیه رژیم وجود ند ارد .
     
     روثق است که امروزه رژیم از نظر
     سیاس کاملا -چار انزوا ا-ت از اینرو
     منلام آق ومید ه امت نکه اپوز~ژ
     ایرانی تحد کرد د و د ر یک پمارپعوب
     وسوتر و منطقی تر از سابق کرد
     ابد . این اتحاد د مکرا~ ~ ۵ ر
     سرایط کونی لارست همه ا اپوزیسبون
     ایرانی د ر برابر رژیم تمینی بوجو د
     ا~ورد پایا شمار اسا_ ما . د مکراس
     
     برای ایران وقود متتار، ~ار
     کرد ستان را بپز یرد که ابن قود قد ه ی
     امت د ربام ت طرد اپوژیسیون ممل طنت
     ~_ .
     
     ر_ایا ابن نطر .ما ~ شاپسر ر
     بختیارا نخست وزیر امبتی را ستقنی
     ~ م
     
     ی .
     
     ج _ ابن بذود او مربوط س کنره ۵ .
     کر محلنا از سلطذت>طلبان فامله بکیرد
     ممکن اس-بتراق پا ود فملاری کر‌ »
     
     مر_کذثت از قررج شا ه ه م
     شور ار ملی لاو.ت بعرآن د یکور هم
     ب ود د اثت امت . ائمم اف تلاف ببن
     ا معرد .وم، ا و ~ ابرالحسئ ~
     ه د را امت . مموت ه ور هم ~_
    
     
     مسر،. ١:٩
     
     بقمه . مسوی ~ر ۵ هفت
     
     ابن امر ‌«هنای کام ه ت،د ر برا،~
     خرا..ت خمبنی بود .
     
     بد ن ترتمب 5٠ نک دا هه نتم د. وزمامی
     بر(زا< س 5 د د 3 ه ه م ..را. ٨ ~ر ٠ د
     یبر.زمند ا.ه د ر ک‌«> .تازم اماا د-~
     تد ه • ؟.م رژ.م خوینی از (ذ.ته .سار
     ه...یف ترو متز لزک ترک.، اسر‌» . ا:
     ا:رو افور بعذبثر.کرد متآن ایران ~ه
     . 5 ن املو. جنبثر.سرا،مرر ایران امت
     بمدیار ررنمق است < کک ر،ا هفتم بیکوان
     نت رسص د ر بیتب رد مبار ٠ دا خلن کرد
     بمننئرر سر ٩ م ‌ « 1 فتق رژیم ~ پر
     خوا فد د ات ن . از ابنرو با اطمینان و
     ایمان مه .یرور> و مراز، نبل _ ٧ ر~ان
     ، ک اس • تدو، <فنارو سرمور ککر ۵
     هفتم میرویم .
    
     
     ٠ ببیا م تلیت دفتر میا می حزب دگرا ت کرامت ن ا پرا ن
     
     معنامبمذ
     
     د وکل تمت دکر~)هحمین سرعل ی
     
     _~ه، ب رز ا پرا ند
     
     ، فنر سیامی حزب،مکرا ت کرد عنان امران خبر ،.کذ_مذنر~ ٠
     مبا،زرنامد ا. ایران دگر نا غلامحسن مما- ی ا را با ط شر و ط.ف فراوا ن
     د .یاذت نمود . فقد ان ،کر مای ر فی ایهه ا بز.کی برای فرعنک و هنر میفن
     ما بذما، .یرو، . د فتر سیاس ١ ز موی اعنا، و موا، ا.ان حق ب< قاطبه، مرد م
     
     کرد متآن امن ممیبت.ا به عموا مبا زان ،ا ٠ اژاد ژ ٠ به مرد م هنر د ر~
     ایران؟ به کانون نویسز( 1 ن ایران و فانراد ٠ ، نویسز ١٠ فقید سیمانه تمملبت
     گر_ و خود ، ١ د .غم و اندوه آنان فمریک مید اند .
    
     
     _.. ٠٩ ا
     
     منسر ١۵
     
     بهلابن با داس برای مهبدان ادامه دا ٠ ن واهل ا~
    
     
     فمو، تمره ای کرد ت ن ابران را ~
     مووت زند ان و بایکاه ر علیو ~ب
     د کرا ت،و .یثدپکان دلا ورثن د ر آورد
     رفیق ~کمال د بافی ا د ر _سر مها.´د
     بافیما ۵ و تثکبلا ستحت ب و مبارزا ت
     ظ.امی و سیاس ، امتا تمر وارهبر،
     
     کر، .
     
     د رک ره ا یهارم حزب د ر اسفنه
     
     ماه ر م م م به عضو_ت کمت ا مرکزی
     انثذا ب کرد ید و مشرل ت مازمانا هی
     کیتوهای مزبی ر ١ ، رکرما~د ه و
     ایلام بممد ه گرذت که د ر امبام ا__ن
     
     وطیفه بسار موفق بود . مپبص بمنوا ن
     ~ل کبته، حزبی ثمرت ن ستز
     تمببق کرد ید . د وککره ا پنب م ~
     از~اتکه مجد د ا به عنهو_ت کمت امرکزو
     برکز ید ه شد عنوان مشرل اول مرکزیت
     ااروان ~ و مشرل ستقتیر شهرسر~ن
     کرمانث ه یاذت ٠ وبراد انجام وظین به
     محل کار و فوالیت،قود ثت ذت .لیشن
     متا~نو د ر ا • بیمت ت ما ٥ ~ ١ ل
     < و‌ « د ر دین انب ام یک مامور~
     
     ~ حزبی د ر ۵ ان ل شسر کرمانت اه د ~
     
     کرد بد .
     
     رفیق اا کمال د پانی اا پ وازانکه
     جار-ال د ر ئز ۵ انها، رژ.~~ د ر
     کرما شر 1 ه ٠ مننه ج- تهمران> و ار ومبه
     ته ت ثکنب ۵ ستمر فرارگرذت وظ اهر ا
     به بانرد ه سال زئد ان محکرمب ت ٠ یاذت ه
     مد سر قبل برقلاف همه ۴ فژانپن و ستی
     ظ نون خود جمهورا ا~س ا~ ۵ ام
     ٧ م د بد .
     
     با شهاد ت~ کال د بانمی ائعزب
     
     د مکرا ت یکی اق بمتوبن و فی اکار تربن
     فرزند از ئعود را از د سرت د اد . شمیه
     ااکمال د باغی ~ مباره ر با ا~~ن و
     ت متکی ناپذ پر بود . فبپج مثکر
     نمیتوا~مانع فه البت و ~ش وژ
     گرد د . با همه ا توان و سروو خود د ر
     برابر منحرفبن از قط ه وممت و امولی
     سزب استاد کو س کرد . بواد انجام
     خر وظیفه ، ر ه ر ففظه پیوست امادکی
     د ‌».ت . شجاع و بب ک برد و ا~ا ن
     عیفئ بو مثی حزبترد اتدت>، جسرار
     سال د ر بند مود ق نتوا~‌ »`را، و
     پولاد بن ابن فرژنا کرانفد ر را د ره_
     تک . وی نه تسا د ر مرابر ~ 7 د ان
     ردیذ~-فرود فباورد بلک آنا~ا
    
     
     ~< ١٠٩
     
     ر ر مو م م
     
     .فیتی اا طه حق طلب.~ د • -_ ل
     
     . ، م > د • بک خانوا. ه ا انقلا~
     مما ٦ د ‌» ه.م بد نیا ک.د . بر اد .ش
     قاد • تد._~ ) ها تم اقل ا~ب ( از
     مشو لان حز- ٠ د مکرا ت،کرد ~ن
     بود که د ، بها، سال م م م < ~
     تساا ت.سید . ،فیتی ا ط ه حن طلب
     بمی از اذز لیسانس فیز~ د ،
     د بیرمتانماو مهاباا به کا. _د .س
     پم د اف- . لیکن ماواک ٠ ابداره ندا ه
     کا د ، این سرنط و. ، ایز> .سر ~ا،
     کند . از ابنرد بو تسران .ف‌»،و بمد
     از مد تی کا.~ازاد د ، د بیرمت~اد<
     تهران ٠ د • وزا،ت،~-. تلک~،اف
     .تلفن اسف د ام کرد ید و ~ت
     ئایستکی ~، زود سثرلیت~ا رم
     ه~ ماذت
     
     ه مم .
     
     .فیتی ا طه حق ~ب اا از د د،ا ن
     
     نوجوانی با فمال ت>هاد انقلا~ر
     آ~ ت ه وبهنگامیکه براد ، قسرط نث <
     
     ´´ قاد ر ~،ف~ د ر روستا~ا ی
     گ ر ~. فی ص ال ت فامر مخنی حزبوم
     
     د ١ ~ت د ر بین رفف ی حزبی ~
     _ماباد و فارج ئدمر رذت و~عه مبگره
     ونامه ها و ~یا ت حزبی را ره و به ~
     
     رفبق ا طه حق _ب ~ پیومد.ته .
     مممم بود گه راه ~فاد ر شریفا ~ رد گ ر
     ~ ١ ن حز.لا گر ١ ~ر ١ الا ١ ~ ٥
     د هد وبد بن جهد~هیجکاه ارت ط خود
     ر ١ با اعف ١ ` و فعالبئ حزب قطع نکرد~
     لا ر~کاز انگ ب ایران به ب رژه علفی
     رولی ا~ورد ود ر-ه هدت گرد ~هی مقببسرم
     مرگز فعالانه ش گ ت نمود ر
     
     پحی از سفذکا وژبم شاه، د ر~ود
     ~ی دلا نما ~ ~~.لا ~ر ١ ت د ر
     تهران و سپ رد ربدریانر جذگ مصاهه
     د ر ،ازماند ه_ واد اره ا ابنی تث کبلا ت،
     ئقثی برجدمته ١ ی د اثد.ت .
     
     از ~ر سا~ و م م م ت_ ١ روز
     
     د ~می د ر سر 1 ~ و ٦ م م سثد~
     تثگبلا ت>حزپ د مکرا ت د ر تهه ران
     بود ود ر این فامل ٥ ساعد تهانحر بدط ر
     کرانمربی ~` ١ ه ا` و هراه ار`نی
     
     ~
    
     
     ~ ~ن ک-ا~
     رن~ > عز~
     
     ، و نوزند سبرب حز_و خلن ه
     
     ، و امان ارزنمند ٠ ودو مبا ز سصر، ن
     ~ کال ، باغی ک ا و ~ طه حذ طل_ب
     بد _ت • 7 د ان وریم فمینی ~
     نم‌» ت ومید ند . ما د ر عین حال که
     سیمانه از سری کمیت ا مرکت ی حزب
     ، مکرا ت کرد متآن به ه مه ا ~ار
     ایران ،مرد م کرد ستان ، اعف ای خز ب
     و بویژه خانواد ه فار این د و >.~د
     عزز تل ‌»س کوثیم> ود ر همان مال
     کا بر<ان پاک همه ا تقید ان راه ٣ زا> ی
     و د و تسید سرفرازمان.شمید ا´ کمال
     و~ ک ا طه ´ا د رود میفرمسر~ ،
     بیثبا. د یگر تجد ید عمد وکیم که
     تا ومید ن به پیر.زر ،تا سرنگونی وژبم
     خعی‌ » وتا تدقتی ا~،مانمار والای این
     
     و فمید : ا د مکراس برای ایران
     وخود ~ر، برای 5 د ت ن ا وتامین
    
     
     _. ١:٩
     
     سه ١٩
    
     
     سر • ٠٩ ا
     
     حژ هم بسیار زود توانستند خود را
     با وفع بعد ید تطبببق د هند . هرپ ند
     د ر بعضی جاها فربا ت ئاکوار، متحمل
     
     ثد پم و ئمارو از فرزند ١ ن ~ر ~
     تجر- و مبار ٠ مان د ومرحله ا انتقال
     اژب ا~ جبها ار به جنگ پارتمزا~
     از د سرت ٠ ر~ ، لیک در جمو ح
     ن فییر تا~ با موف ت بانجام ومید،
     ومهم هم همیژ اسرت .
     
     ا د ا ٠ - ٠ ظ ا ٠ ١ - ٠ ٠ ٠١ ا
     
     برد مسر ٠ مسیر _ بق • ی سر مد ‌» ~ت
     
     رژیم مجبور ا،ت حال ک ه ر ،ر ا ~
     ~ا سد ~د ستامذ • ١ با~)ح یا کاز _
     گد~ ٥ ا مت اکانا ت رندک را ~ا ر
     لا ه ٩ `~ ~د ~ ا . ۵ ~ ث ٠ ~~
     
     ر
     
     دسیدگ نما ید ٠ <د رصه ا زمیذه~ا ی
     سیا _ - نخلامی ر وفی هنگ ، رق~ا
     نمره > بخصرص کر د ر نظر ، ا ثت یا ~
     گ روبرو شد ن با یک نلق (کا ه ر با
     فنیر فلق گرد چند ان ا_نم مم نسث
     ومرد م گرد مت ن خوب مید اننا کو دگومو
     همه ا ز مبنا را به مبد ان مبارزه
     ~ و ط~ ب ط ~ ره ر ~ام
     جها -مقاما ‌»رژیم ر ١ تحت ٠ ~ا ر
     
     بگذ ارنا .
     
     نگاهی سربح به رابطه ا ماموران
     
     ونیرومار مزد ور رژیم با ترد ۵ ~ ر
     مرد م کرد متدن، تسر ت و وموت ا _~
     مبا رژه ا عمومی را بف ومبی منماهر مید ~ .
     تود هها ی مرد م برا ر هر سرله ا ی ~ه
     `بیشی مب ید گر میان ماموران د ولمی و
     فییروها ر رژیم را می کیرنا ٠ اما کوحکنوبن
     وقعی به د سورا ~ ٧ مان نمی~
     وزیر مبخوا هد ا~نارا علیه ببثسرک ا ن
    
     
    
     
     ا~نان :نان ، ا، ٥5 د ر هیح شرایطی
     و بهر ظلم و ستمی متوسل مئونا بازهم
     نمیتوانند با مرد م کر، متآن ، رامیزند .
     
     اکر پایکاه فطامو هم د ا..ته با~
     هرکن نمینوانند پ ایکناه اب تمای بیان د .
     مرد م گرد مت ن با 1 هموم اژانامذ بیزارنا
     را. انآن و ورپر میجویند .
     
     تندسین~رودیو ، بت ه اور،. ،
     مکل ترا._> د م احترام وبی توجهی ر
     ف‌» د اری از همکارر، یافتن ~اط
     فدی فی و ه مع اوور اکلاعا ،ت د ر ~اره
     ر ~ و ر_ند ق ابن اطلاعا ت~
     پببثدکان د ~، جزثی از مباز ٠ دامنفرم
     بو_ب مبا~یند. عد م اطا،ت ا، ه ست
     
     ٠ ١ ٠١ ا ا ا ا
     
     وحو.< .- • بر_ وروی
    
     
     شتطپپ ن د.چه خالا،
     
     طی سی وپنجالی که ازط میس
     ،ودت ا_اثیل واوارکی و، ر~ر ر
     _د م فلطبن می کز ،، مبار. ١ ت
     ابن 1 تپ حق پایمال تسر ه مرا حل
     خونباری را بث ت سرکذاثمته است .
     تارم پوو تار بنحو، ابن مبارق ۵ ~
     اثک و نرق ر قانو زابی واوارکی
     بافنو تد ه ا~ . اکر ملقمار تحت
     سز د وبخثسار مفت فی عالم تنما از
     ، ولتمای ارتبراعی و ،<یکوبکرخود و ار
     ، _ت امیریالبزم رتج مربرنا و ~
     حقوق انسانی شاق تبرا وز می شود
     1 ت فلطبق با دثسزن و،ر~
     نماباق بسرف طرناکنرر نیز روبرو بدد ه
     ا.ت . د ابوهاد مربا متر از ~ا، ر>
     بند بازان سیاس ددولتار مرب_نو
     
     ~ د~اد`~`.ن ر فره ت طلبان
     رنکارنکث و یالا فره ببپرم هار هموگی
     منبز ببنآن بک.ی بر ،ر ابن مر،م
     (رم د ه اند که د الاق مبارز 6 ر~ا ،
    
     
     سر.ه ٩ م ا
     
     سر ١٣
     
     ذلطینی ها ادد وگت ودکه رامن
     بایلاهما از~نما _ یکو اژجناه- •
     بارترهن و فی یبتربن وید ا<هابی است
     که در تاریخیه ٠ مبارزا مذابن نت
     
     ادا ۵ د رب د - ٠ برای ابد شرت~ ه
     
     با ربی، همه ا اینما کو~ ~ دلا
     ر ~ وا > ٣ رارکیا وحانو خرا بیما ~
     را~. زر~بی کا ظر~می وپنجسدل
     (، ثننو بمووت بخش بود ابی ناپذ ~
     زندکی فلعلینی ها د ر ١ ~مد ه ه و کرمی
     ر ~ن کی ن ٢ ~کو از هر سر ١ ~
     مات را هد فی کبنه توزیعای خود قرار
     د ١ ، ه اند کانی نبرد ه اند گه بتاز~ا
     س وک اگد م نماز جو فروش د بکری
     نبژ د ر کسرت~ اسلام واستبن ا بمد ١
     سد ۵ ا_ت . اکر تا د یروز سازمبانمار
     مبار. فلسکلنی و مرن م لبنان جد ١
     از باررهای مذ فبی- لااهل د ر مقاطع
     ه.ماس ومحرانی ه تتحد و بکپاراه بود ث د
     ، ر سالماژ اخبر با مید ابثی س رکه
     مزد وران خمببی د ر لبنان ۵ موفر ع
     تفر قوا د پنی و اندتلا´_مذ همی ~
     بدانمنی بد بختی ها و سبه ووزبهار ات
    
     
    
     
     سر،. ٩ ه م
     
     کور سثاث
     
     هیه آق : ۵ ز؟ نا~ماه ر _... ثدد ید
     
     او.گری و - اوم .نلا ا~اق
     عراق نمز علاوه بر ا~گه مرمابه ها ر مالی
     ونبروز انسانی عظبمی از هر ، و بانب
     د` ~ه ن ه اه ۵ ا ست بکی از مواملی
     موه ه اسرت که موجب تنببه_بدبهو
     ،متم ر~ژ عرب د ر مقابل اسراثببل تده
     
     ا مت ، ابق ه نت باعث ت ه ا>ت گه
     بخثر.بزرکی اق تراناثبمار رز~ و
     اعبارا ت مالی جنه کتور عربی از توباه
     به د تسن املی بازماند ود ر جنگی
     بد فرجام هد ر رود . یی د لبل ~
     که ابق جک از هماق نخمتب‌» روزها،ر
     ق وران مورد توجه طراحان مب ممی
     و، ٩ _می ا سراثبل بود ه و اسراثبلی ها
     بو انی ام مذاف فببی را د ر اد امه
     ر ار ر ١ ن با ری رمانا ه اند . ا ر~ل
     ~ا ق ب،کی مواب ~ دبک ~~~د
     • ر<~ م ~ ٠ با وارببلا ، ر پو~>
     ~‌» _ن بی- ر ئ ~ و ک~
     ~~~ ~. < بدر ~رق کرفته
     
     ا مت ~
     
     _ر لا ٠ .• ، ر ~
     
     بی، رو د..
     
     ببا رت.مرد~~~> ~ ~~ ~
    
     
    
     
     مسه ٢٨
     
     وابتی امر روه سرا ا~نها را د رکارئد~ان
     بطور کامل تضعف خواها گرد . از
     نظر امکانا ت هم فئار زیاد ی ~
     نیرو های وژبم وارد _- زیر اکه
     نمیتوانند از اگانا ت کرد ستان استفاا ه
     کند وباید همه په پز را خود تهیه
     کند لا ٥ اینمم همانطورگا کفتیم کا ر
     ممیار سکی ا~>~
     
     بنابراین اکر مبا زه ا عنفی
     ت‌» ه هار مرد م با مبار ٠ ه ا ~ا~
     پبئسرکان تلفیق مئوت ود ر مناطق
     منت~حک ارب-~ بیژامیره م شید
     
     مبارزه برقر ارکرد د وف ٨ مه گمل هم
     کر، ند د شکی فیمت کا ~ ا ن
     نخواهسر کذش ت نیرو های مزدو .ژ~
     > وکر، متآن از تاب و توان فوا~
     افتا، وبا سر افکند(، ب بور به ~رت
     مد ان فواهند ثه .
     
     رر ٠ ه، عومی و همه جانبه ا مر ۵ م
     
     ک، ت ن دهر جند با وفع فملا و ۵ ر
     لا ~ لا تاک و.م <مم بانب.ام ر~ه د
     ٠ ~ربالا~وادق ابئد ه را برنیروه.~او
     
     • - ~ لار م ارت اما با استفا ۵ ه
     
     6 مل از همه ا را عما ی کونا کون مبار ٠٠
     بیکما.ن زمان ، ر هم تکسرتن نیروها ر
     وژبم کوتاه تر خواها تد و ~وزی
    
     
     _
     
     ملحا
    
     
     کوت سقات
     
     معمه .کا
     
     گنبد ن مومسک ن ن مه و ~حنبا
     بف دومر>.بنما رکراباد ا‌» ~ور و
     قطعه قطسر گرد ن کا.کاه بمنی از
     عوامل د ولتی د ر انضارسو<. و ~
     اقد اما ن جنابتلاارانه ٠ پس از ~وزی
     انقلاب فنیر وبود ن متالفان و ~
     بمنپست کرد، ن ٧ ،ما ٠ ،یغ زنو و ا~د
     پاس بر روی زنان و بطورگی ~ور
     د ر سطح وسیع و سازمان یاذته ا،مفان
     د .~و ، امیذ نظ ام ا.ت .
     
     ارکتاب فتل عاساو ومثتنا کی
     نظبر~انحه کا د ر قا،نا، :لاتان> ممبز‌» ،
     سرپبتار ٠ اینا وقاش و د خما .و~ر
     د یکرکر، مثآن .ور د ادو بطورکی
     ژنو<ید فلق گرد تسا نمود و ظواحرر
     ~تند لا د ر برابر د ید کان ~م م
     انب ر ~کبرند ر د ر برابر انپ که
     د ر زند انمای ، ه ن مبآن مرکز د
     وبنابا تی لا نسبت،بو فرزند ان بوم~ ۵
     فلقم اد ا-ان ه ، ‌«ا- ا-`ن .~ه
     _ر_، بو ~طاهر، یخهای
     ~رر ب بماننف لا -وبرابرک انپ ه وزیر
     لار~ر ار-. ب .ثی بیشی فیمت .
     
     ~، د ارا~ م،یم .مدد،کا ا ٨٠ ~
     ~
    
     
     حقوق بشر به اپب اد بحرائی و ن ا~
     د رجهاق گو~ می گند . اژبد مله ا_~
     افز اما ت میتوان از اقد ١ م ناموفق نی ر
     بختیار و ترور افراد ر نعلیر ١ و~.
     و فرژه اث رف،د ر فرانسه گرفته تما
     تشویق هواپیما ربای فظببی هواریماهای
     ساقربرلی ثرانسرلی ولاوبتی > مبن گذ ار،
     د ر ا~بم ١ و ببق الللی و فاامن ~د ن
     رادهما، د وبابی • اعزام ترور~ت، ~_
     کثور لبنان و کو.ت و _ 1 برگثور~ار
     عربی و د ر اییق اواخی توفیق کنتی ها
    
     
     ~
     
     د ر ا~بهمای حلب چ فارمر>نام بر، . بنابر
     انبار نبرکزاریما و بر طبق شرا<مد
     بسار رژیم ایران یکی از مراکن ممم
     سازمانا هی تر وریزم و تر_ت~ ١ د ~ان
     حرفه ای و ترو رست های اننحاری امت.
     
     علاو ۵ بر ایران خمینی الپتو
     د ولتم ای بسیار د یگری نبز د ر د~ ١
     باقد آماس د .ت میزننا کا جز تر ورین م
     دولتی نام د یگری بر ١ ~ن فمیتوان ~د.
     بمنوان مثال بمبار انمای مد اوم
     ارد وکاهمار فلسطینی از سوی فیرور
     عواثی ا.راثیا و یا اینکه بدق، ا~ت
     ~~ و وبره ن بیش از هرا. ففراز
     ماگان جنوب کشرر لبنان و بو ه~
     
     گثبد ن انها د ر زند انم ١ ی اسرائیل
     پدیری نیت جق بک ~ تروربدتی گه
     از سور یک دو 1 ت،انبرام می کیر، .
     
     اما بهرحال بد بهی ا~گه
     
     تر وریزم، ولتی بطر.پکی د وهررنک ولباس.
     و.م م ثگل و ث.یو ٠ ر کا باشد کاه.~
     مدکور ا.ت و بهیچ .وی فابل د ~ا ی
     نست . ، م حالیکو د ر بار ٠ ا نرع د یگر
     که توا، فا بث تر از نعع او 1 . مخوان
     
     ا تر وربزم ~ بات ١ ..ت بعنی
     ئمالپ ت هار سلحانه افراد وکروهها
     فمیتوان اینک و، ٥ فاطح حکم کرد ود ر واقع
     سیاور ١ ژ موار ی لا نام و عنوان
     تر وریزم فرد ر با سازمانی بافته ١ <~
     پ بزی ئیست جر یک مبارزه ا مشروع
     علیه زور و د کئاتورر و امئغاگر، و
     جئابتگ ری و تروربژم وژبمها و د ولتما .
     ~ د ر جوا معی لا حاگمب ت منتخب
     
     مرد م برقر ارر حفئوق واژاا ~_ی
     د کر اتبک را تضین واز ١ ستفژ ١ ر واد امو
     ،ن د ئاع می کد ا اه ل حاک ت قانو ن
     بجای حاگمیتر ٠ اشخاص و هواو هوس
     اتآن معتبر )ست و>اراا اکثریت د رتب بن
     مرنوش مذ،جاه مه قاصد ١۵ ر ~د ٠ ناپد _ر،
     و برابری ١ فرا ۵ د ر برابر قائو~ ~ق
     سلم و تزمین شد ه ١ و امسز د الپتو
     
     ´ ارتلاپ فرعلی کا به ئضرم امول و موارا
     فوق مننم. نمود و په زیر مادن حقوق
     وازاد یمار دگرا تیک پیانحامد چرم
     تلقی می کرد د ~ بعبارت د یگر گر
     افل ت بتر ۵١ د ر بیثب د ئطرا ن و
     اهمد اذ،مو د قبول .امه ه متر~ت
    
     
     ~،. ١٠٩
     
     مما حبه با . . . . . . . .
     
     ه د ر وهم شما را متمم می کند . رابه
     شما با بنی مه ر جکونه امت(
     
     ج_ د وحال حافر ببن ما و
     بنی مد ر فبجکونه رابطه ای وچو، ند ار
     
     س_اکاهان در ممابا سبا ~
     ممتفذند کو حکوه ت ایران د ره~ بما
     عراق بو هبح پیر وزو یا پیشرفتی نا~
     نلاواهد ~امد . بنظر شما _رنو~ت
     وژبم فمینی تا جو حسر با روند جنک
     خلیح ارتبا ٦ د ار ؟
     
     ج _ تا حد زیاد ز´~.رژیم فی مینی ،ر
     
     بک بن بممت نظ امی کرفتار ا~مد ه ا~.
     مبخواها بو به نک اد امو بد هد ه برار
     اد امو د اد ن به جنگ هم لازم ا~که
     بک پیروزی بد ست اور هر .ند امس
     پبروژی بعبار کوچک ~ باشد . ولی
     ط گون _ ابن پببی وزی د ست فبافته
     است جرا که توانا بی جمع اوور وخبل
     وسببع م د م به جبهه هاد جنک ر ١ از
     د ست د ١ د ه ١ _ت . ممز الک اینهم
     نند انت ا~ر،بم را بمموی ملخ
     بکنانا . :.ا ک فی ل مدیخ با ~
     
     مربوط بو مدور باصطلاح انقلاب
     اسلامی ~یرت ۵ ا ه . مق تا وشی
     که خمییی زند ه باثمد بمید مید انم که
     این رژیم به ملخ تن د ر د مد چرا که
     هلح جنم اند ازد را فثبان مبد مد که
     نینی و ژ یثی از آزر ~-ار~
     
     منع ا~_د ر رژیم ~
     ~اژضر~ خور ن جزیو ۵
     خارک بسری ت ٠ بود اش فتکی میرو ۵ .وف ع
     سیا~ نبژ د ر ممبن رابط ه ~ر
     می یا ۵ . با ~د همه ا ا~
     ه قیقت آنممگ من چنار فیرم م، سراسرر
     د ر ایران نمی بینم که بتوانا ابن رژ~م
     م ا سرنکوژ کد . کر د ر سراسر ایران
     سه منطقه نظیر کرد مت ن موجود مسرود
     وفع بسیار ،فییر می کرد . لین
     متامانه ا ما درمباز ٠ ه ا نظامی با رژیم
     
     تنما فتیم .
     
     س_د ر باره ا ~له ا کرد بین
     
     مقاما ت حکومتی هیچ فرقی می بینید ؟
     
     ج _ فاثمی وفنب انی > از.نه
     کانال کونا کون می کرد با ما تماس
     بکبرد . لبکن ما اهلام کرد پم که کفتلی
     بابد رسی باثد . حال ببو از ~ی
    
     
     کور سثاشر
     
     ه گرا-و و نرد مئت ری، امت کسرن
     نمی نهد .
     
     و_ شما میکوثید کرد متآن ~ا
     منطقوا مقاوه ت اسر . لیکن بنظ ر میرس
     که اپوزسیون کرد مانند ایوزیسرن
     ایوانی ه ر د ،م ن خود دچار مثکل
     تخرفه است ، د ر ابن اواندر ه~
     برفورد مله انه ببن حت_د مکرا ت
     وکومه له چپ کرا رور ١۵ د ه است؟
     
     ج _ارو، متاسفا نه پند بن برذور
     با کوصوله رو د اد ه است . اما امیسئ
     بممنی وجود تغرفه ~ت . ما نمایند ه
     اکریت قریب باتفاق خلق کر- د ر
     کرد ستان ایران هستم . راسرتش را هم
     بخواه په از ،با_ت کومه له سر
     د ومیاورم . امان ممذواهند > ابن وابما
     بقو لانند کو د ر کرد ستان د ارنا ~ا
     بورژوازر می بنکد : لیکن ما که بورژوازی
     نبممتیو . ما جنش~زاد ژ بخش
     5 ر ت- ایران را رهبرر موکنیم •
     
     ١ ز کرمه ل مم فبیج انتغئاری ، ار~ ~
     انگ بپد یرد بعزب د گرا ت گرد ~ ن
     یک حرکت ا~هبی ا~ ~ اینم مد ا -
     حا طر نیست که محتاج تاییدکوموله
     د ر ابق باره باشپم بلکه بینتر بخاطر
     اینا ه ا گرد ستان است .
     
     __ نظر تان د ر مورد رابطی وژیر
     ایران و بارزانی فا چیت ؟
     
     ج _ انآن نقش مزدو • ١ د ار~د
     بنظر ما یا فرزند ان بارزانی بمانند یک
     مزد ور از سرهی رژیم تهسران رفتار میشرا .
     رفتارا نان باا مول ابتا اثی منانا ت>د ارد ~
     بذظر ما هیح اثتگ~نباید
     بزبان نافع خلق گرد تمام شود ~
     
     __ متید ه ، ارید کو ترکیو روزی
     ~ ١ ~، ر کرد ت ن ١ یر ١ ن دخاا.ت
     کند ؟
     
     ج میامت خممانه ا حکوه ت ترگ
     
     با نلتر کرد برکسی بوثدید ه نیست .
     لیکن ١ ق ب~هم یاریوب
     ~ررر ~ ، ارد~ من ابن د خا~ت ر ١ ~
     ~بب مد انم ر ، لا با ببا،د -~~
     د ار، ترکما ر ١ ١ ز ابمن اه ط´ح هی گ لا ~
     ~~- ٧ لا ر ر ارا. فیرور قا~
    
     
     مت
     
     یقبه ٠ فئسحلنیان دریمه .
     
     رهب هی _زمان ~ق ١ د ببخشرم فلسطبق
     همپناق با حرارت اد امو د ارد و فمینی
     وباکار و عوامغریب ه جبری کتر ازا زاد ر
     ~ فد س عزیز ~ و انهد ام کامل د ولت
     اسراثبل رف ا،ت نمی د هد . د ر جنیق
     وفعبتی است گه د ولتهالی مخاخه گ ١ ر
     عرب،ود ر یبت پیش امها ١ ر، ق امباند ١ ر
     حل ه محرکه ا فلسطبق شد ه اند . خواستی
     کا امروزها ملک حبق د ر رابطه ~
     افزق فلسطیبی ها طرح می نما~
     بمراتب مترا فعانه تر و محدود تر اق
     امتیازاتی است که د ر طرح ملک فمد
     بب اد مرد م فلسطین پیشی بینی ~ ه
     بو،~ با م بیود ابتی ظاهرا جنبق بید ا
     امت گه اگرب ت گتورهای عد ب و
     ~ق مانرمی فلعلینی به افز اما ت
     ملک دسق چشم امبد بممته ١ ~ و
     امتنلار ، ارنا لا افل فمالیتا ۶ ور
     با لاور نتابجی باتد ~
     
     ، ر وانخ مر-ملا.ری ~ف
     کتورمای عربی و ~زماممار ~منی
    
     
     لارد سنه ن
     
     ~ `، • -مز نر - ر س بی ~~ ~ر
     ~~~~ لا.د~غر ط پیکبرا~
     ´ز فمالیتمار یا~ی ن ا --ر ~ر ٠ ر >.
     ~ت تبپ فاق ق ر مب ~~ر
     ملک حین کوتاهی ~~
     
     ` خمینر کار ر وببالا ~ ر ~مه
     
     ۵ ~ملا ت بنمانی ا~ با ا~اثببد
     ا~ ا~ هی ه ~ ~ن بو ا- امه
     جنگ با عراق بپای ~فتار ر ر
     همانسرال به کونه ا ۵ م افز وتی گار ٠ ار
     نبل فاتی علیه رهبری باسر عرفا ت ر
     اقد آمات تغرفه انه اق و خو ۵ ه ر ۵ رون
     بنبش فلطبن را ته ت می بحث .
     
     د وکرماکرم ابن احوال هوا.بباهار
     ا_اثبلی با سا.ث ویاری فبمه ٧ ~ر
     
     ٧ مرکا، ۵ پکز مازماق آزاد ببخش فلطبق
     
     ، ر تو~را مود حمله قرار رد ~
     رر را~بتمان بسرت ٠ - ه ا ~ب ق
     بو ٧ ن~بی نا.-هولناک د ~ی
     
     ر رت~یازند. ~احاق نظامی
     <~ر~ ~ اثبا -ابن ا،عا که
     ~ویا اب یالیزم~مرگ از اف ~~´کا
     ~بت‌ «ن املظ ی ند اثت و ا~
     ~ رر رر لا(ا~ ر رافف:قبلی
    
     
     کور سثاث
     
     ا_اثیل و اثبا ت~ و ئاتوانی انیار
     پرپ از سارق ه با قد رتی پود ه ا~ت ~
     که اپپریالیژم ٧ مر ٩ و بمپاری اژقدر تمار
     ئ مبی راحاس و پثمیباژ خود د ار .
     ئتیپ ه اپن اتد ام از نظر اسر اثپل . و
     متحد از مئرس وی مایوس کردق گ مل
     `ساژط،مای ئلسرپئی از اکان پاز پی~
     کرذتئ سرژمپئای اشفالیثاژ ١ ژ طریق
     ئظامی ا_ت لپکن بد ون تر< ید تمامی
     تپاوق کا ریهای ~مه د ر ابن مد ت از ارتشی
     مت اوق اسرائیل سر ٠ د ه او هر ~
     و~ئثمپپی که ه ردنبثی فلث پئ
     ب ش امد ه اس ت ه پپپثی اژ~نثه نشائکر
     توائا.~ فئلاس اسر اثپل باشر ئتیجه
     مدتفئم تئرئه و اقت 7 نی پود ه اسرت که
     ~هواره د رمپاژ کثوره 1 و عرب م
     ر ر ، رر. پیه، اژا، یبخثی فلطپسر
     ~ر ر ٠ ~ ار-. ر م ه اپبی ملت
     
     د~ ~`، ~~ ~ لا~) )~ ~
     ~رسر، ب م. .> ، ..._ . کا<،.~
     . ._ی ی ب.>_.- . مد<..هنسرس _~
     ، ر ه ر عسز.-و مسر.بی ت‌«،.>می س.
    
     
     ~ دت ه~~`، ~ -ه ویت~ا و
     سرمقیب م~زار بمقابلی و مبارزه، مالت
     
     امیر اقد ام فمابد په لزو~ برار تر~
     _ `~ `کا ت~~الا ۵ ر ببن ا~ ؟
     `ر~ `~ `ف`~ نتد`~ ه ، برابر سلب
     ~،اد با < اقوت اهمای قریثی ر ملببر
     
     اتد اط ت-کرکرا~ و قوه کامانه ا ففلام
     ه اکم بر جاممو از شبوه هار ممدا لدت _
     
     حویانه استفاا ه کتد ~یا را ۵ ~اره ار
     خز مقاوه ن قسر~امیزکا -قا عا ۵ لا~
     و جت و حترق طیبی ا~ناذ.ت د ر پیش
     خواه ند د اش ت (
     
     د ر فظاسای گو بمرحاکمیت
     قانون،استفاد ه از ثمیوه های اعترافی
     تحصن- تظا در و اعتصابا ت بمظور
     کب دقوق عنفی و اجتاهی و مب می
     امور امت فانوتی وازحقوق د گرا میک
     ~ب ~کرد د و تزمین ٧ ن جزو
     تعمد ا ت نظ ام ماکم ا.ت . کر د ر
     مووت برم ز اختلاف وکشراکثر~
     معترف سز ‌ « ت~ اه حاکم توافقی مور،،
    
     
     ا
     
     ک
    
     
     بفب . فلطبنا ن دد~
     
     ~ررر ر. اببن .ر، ذ~ن
     ~ لا _ق ، ا.ند و بابد تعمیم
     
     ~بکیرند اما بهر- 1 ل ا~ ا~~ د `~ت
     ~حامل باسر کعاق ببررد که ه یحکی
     
     ترد ید ی د ر ابن سماله ند ار ~ه
     ترکبب و تلفیق هر دو را ٠ ببنو را ٠
     سامی و راه نظ ١ س امت که مبتوا~
     فی اه ن بیرون< د ر مبارزه ا، ابنجنبن
     ~و د ر ..ابطی تا ابق دد دشوار
     ما~د .
     
     بفیو . ا علاعمودفترسا می
     
     یک زندکی سماد سز برای خلق ه
     مما.زه ا فود • ١ مینان اد ١ ه ه بد میم.
     
     ابن بهترین .اه ا.ج فمادن باین
     .و شرسر حبرب ولارانقد • ا.ت .
    
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

Kurds