Home | English | Human Rights Documents | Aadel Collection | Ayatollah Montazeri important statement about the presidential election

Ayatollah Montazeri important statement about the presidential election

     
     بیانیه مهم آیت اته العظمی منتظری در خصوص انتخابات ریاست جمهوری
     
     ایت الثپ متنظری پیرامون تنایژ انتخابات و حواهث پس از ان بیانیه ای را به شم د ذیل منتشر نمود.
     
     بسم آلثه الرحمن الرحیم
     
     )لا یعبو آلثه الجهر بالسو، من القول الا من ظلم (
     
     ملت شریف و مظلوم ایران
     
     ضمن سلاو و تعیت ٠ در روزهای اخیر شاهد تلاش و حضور پم شور و ایثار گرانه شما برادوان و خو اهران عز.ز و بزرگوار، از زن و
     مرد، بپر و چران و تمامی آقشار در معنه تپلپغات انتخابات دوره دهم وباست جمهوری پودم .
     
     ۵ ر ا_ن ایام قنر جوان با روحیه امید و .رای رسیدن به خواسئه های به حق خو ۵ به صحنه امدنا و ئنمب و روز برای روز موعود
     لعظه شماری کردنا، و این فرمت بسیار مناسب و خو- برای مسثولیئ نظام بود تا موقعیت را مغتنم شمرده و بتواننا
     
     بهترین رابطه هسر ، محا~ و ~ را با قشر عظیم نیروی جوان و بقیه آقشار .وقرار نمایند.
     
     اما متاسفا نه از این بهترین گرمت بدتر.ن استفاده شد. با اعلام نتایجو کپه میه عقل سلیصر ان را نصر بدیرد و بر اساس
     شوا هد موثق ئغییرات عمده ای در ارای مردو داده شده است و به ائبال اسر در پ اعتراض بر~ از آقشار مردم به ا_ن ئحو
     عملکر ۵ ، در جلوی چشم همان مردو که بار مسزکین پیروزی انقلاب و هشت سال جنک ~ را بر دوش خو ۵ حمل نمودنا
     و با دست خا~ در برابر گلوله های رژیم شاهنشا~ و توپ و تانک دشمن مقاومت کرهنا، و ۵ ر جلوی چشم جهانیان و ۵ ر
     حضور ٠ وربین مای خبرنکاران داخلی و خارجی به جان گرز ندان این مر ٠ م و این مملکت اگتااه و با شدت و خشونت کامل با
     
     زئاسر و مرداس بو دفاع و دائتچوپا ٠ عزیز برئو د ی رده و ائها را پسرکوپ و مضروب و دستکپر ئمودئدم و اپنک په ائبال ئسوبه
     
     حسابهای سیامسر ، با فعا لان و اندیشمندان و ووشنغکران بر امده و محده کتیری را که بعمنا از مسثولین بلند مرتبه نظام
     جمهوری اسلا~ بوده اند ی جعت هستکیر و بازداشت ~کمتد.
     
     اینک .ر وظیفه دسر و ~ و بر اساس ایه شریفه )و زک ر فان الذکری تنغو المومنین ( و نیز با هدف خیرخوا~ و ارزری
     
     اصلات امور، چند نکته را تدگر مودهم .
     
     _ ا ٠ و.ذگ یک حکو~ مقتدر ٠ چه اسلا~ و یا غیر اسلامی - ان اسز که بئوانا دیدگاهعای موافق و مغالف را مورد توجه
     ´´ قرار ههد و با شرو صدر که مثپرط لازم حاکمیت است همه آقشار حق مخاپغیئ فکری و سلیقه ای خو ۵ را جذب و در امر
     حاکمیت سقیم فماید، نه اینکه انآن را به ~ طر ۵ نمرهه و روز به روز بر تعدا ۵ انآن بیغزایا. من به خاط ر موسوم شدن حاکمیت
     
     به -کومت ٠ ینو خو~ ان ٠ ارم که کار ۵ و اعمال مسثولین ٠ ر نهایت باعث ضربه به د_ن و موجب خدشه در اعتقادات ه ردم
     
     گردد.
     
     ٠٢ در رابطه با اومناع کنوسر و مسا~ که پس از انتخابات اخیر به وجود امده و بسیاری از مردو دچار تحیر و بدبسر شده اند
     
     و بر اساس اموره های دسر و اخلا~ ، از حا کمان و مسثولین مربوطه توقو دارنا در چنین امر ~ که حفظ حقولت عامه
     مردم است و ۵ ر ان ~ توان به اصالت برائت تمسک کرد بلکه با~ از طریق معتبر و ه ر~ الطرفین و ~ طرف ،
     امانتداری حاکمبت و دست اندرکا ران ان احراز گر ٠ د. در چنین تئمراپطو انقطار ان است که حاکمیت باسخو مغپول و معغول
     
     بدهد و با ووشهای معیه ، بدبینی و شک و شبهه مرهه م ا برطرف نمایدر که ۵ ر غیر این صورت موجب سر اعتمادی بیش از
     پیش مردو به حاکمیت شده و مشروعیت نظام و متنغب ان زیر سوال رفته و اعتبار ان مخدوش خواها شد. بارها تزک ر ۵ ا ۵ ه او
     که ارا، ملت امانتهای مر ۵ ~ و ا~ هستنا و حاکمسر که بر اساس تصرف ۵ ر ارا، باشد هین نعو مشرروعیت هسر و
     
     سپاسی فدارد.
     
     ٠٣ از همه مردم به وبژه جوانان عز.ز تقامئا ~ئنمود که حق خواهر خود را هوم اه با مبر و مئا~ دنبال کئئد و با کیاسز و
     هوشیاری درصدا حفظ آرامش و امنیت کشور و پرهیز از هرگونه خشونت و کارهای باشنا که چهره انآن و نیز خواسته
     مشم وع و قانوی شان را مپغدوش ~نماید و بعانه به دست افراد معلوم الحا~ ~دپ که خو ۵ را در میان مرهم جا زده و با
     ایجاد اغتشاش و تخریب و اتش زدن اماکن شغصو و عمومی ، کصد ایجاد کمنای رعب اور و امنیتی کردن کشور را دارنا. لازم
     است سنون حمنور اگاهائه و با فوئیاری کامل اجازه دمنا ئا کائدیداحای که حشت ٠ ئمنیبو ئمده کار قائوئو شود را ائبال
     
     نمایند.
     
     ۴ ٠ به همه مسثو)ن و دست اندرکا ران و همچنان به مامور.ن نظا~ و انتظا~ ترهیه ~کنم هین خود را حفظ و ان را به
     هنیای هیکران نف روشنا و تربحه کتمد که عبارت ``المامور معذور´´ در پیشگاه خداوند متعال به هیژ وجه پذیرفته نیست . مجوا نان
     معقرص را فرزندان خود دانسته و از پرخور ٠ هی خشن و ئبر انسانی دست پردائته و پا فپرت از سرنوتت گذشت کان ، بدانند ~.
     
     که د_ر یا ژو ۵ عاملین ظلم به مرهم از کیفر و محقوسز دنیوی و اخروی مصون نخواهئد بود. ۵ ر این زمان نمو توان با سانسور و ~~~~
     
     قطو و محدود نمودن امکانات ارتبا~ حقایق را از دید مرهم پنهان نمود.
     
     ۵ ر خاتمه از خداوند متعال توفیق فمکان را در خدمت به اسلام و مسلمان ، و نیز ،زت و سرربلندی ملت محریز ایران را مسآلت `
     
     مونمایم .
     
     نگلثلگ لللایلت
     
     مماهمه ~ا~ الله العطمر فسطری درحصوصر اممحاما~ ومامسر حمهورک
     
     ها~ ~ ا~ اللا العطمر مسطر 5 در ~صر اسحاما~ رها~ حصهه ر 5
     
     کغتکو
     
     از ابین بعنر.ن فرمتذ بدذوبن اسنئاپ ه فئمد. با اعلام تنابعو که هبن محشل ~ آن را نمو بذیرد و .ر اساس
     منموا هد مونن نغبدران محمده ای ۵ ر ارای مرهم ۵ ا ۵ ه تنمده امسر و ...
     
     یا،ذاشت
     
     بیانیه های مهدی کرم~
     نامه های مهدی کرو~
     
     فیلم
     
     گزارش تصویری
     پیوندطای مرتبط
     
     ارتباط با مسثوین
     
     پست ا لکتر ونیک حزب
     
     ٠ ،خواست عمنویت
     
     یاد د امثمت
     
     محمد علی ابطعو
     
     تگدیگ ط کا دوره قبی م نو)ذم
     ادمحوت فردم به .سمخ ب ت
     
     کا پاسخا
     سفن اامحمد
     - م سازنو
     
     هک کا
     
     گ ننر یکا لتلهر 9 ند لار هک رلا کرب لللچکی
     
     کا این یارهم سم زنان ~کلاه
     ماند//محبسو سحرفپبز
     
     والسلاه عل کم و ،حصه اثه و برکاته .
     
     5 ( خر لاالا هه ١٣
     حسینعلو منتظ رکا
     
     تاریخ ارسال.چهارتسنبه ) 2 خر داد 388 )
     
     ما ٥
     
     پست الکترونیک
     
     نظرات
     
     _ )ه: 11 ده ه)اه 1 اه 1
     
     آمار سآیت
     
     آمار مراجعین: 665 م 1
     
     بیتمد کان آنلاین: 226
     
     تبلیغات
     
     مهدی کروبی ٠ ،
     
     این بیانیه یکو ا: ،اههای .
     
     _ حقوق :نان
     ٠ ، بپابپه
     بئجو کرویی از
     حقوق :نان مو شتویم
     
     ٩ مهدی
     لاهک
     مهدی کروبی و
     
     نهگلت تکبیر
     
     _ بیانیه چعا،م
     کروک
     معدی کروبی و
     احیای حقم مآ اقلیت طای
     
     کا سه مین
     بیانیه
     انتغاباتد معدی
     کددبد منتشر شد
     
     کروبی و احیا د بسط حقه ت
     
     کا ذدمسز یباینه
     
     انتخابای
     
     معدی کروبی
     کروبی . مهاو متشرکت مای
     کا: و پخش فراو،<های فغتد
     ،ا په مر ٠ وواکذا، ~ کتم
     
     ~ او لبن ببانبه
     
     اننحایای
     
     ههدی کرو-
     
     دم بپاتبه اول کروبی مبغواتبم
     . احیاک یرنامه ویژی با احمرام
     به قرد جمعی
     
     1٥٧2
    
     
     بیانیه مهم آیت اته العظمی منتظری در خصوص انتخابات ریاست جمهوری
     
     کلیه حقوت متعلق به حزب اعتما ٠ ملی است. طراحی سآیت
     
     _ )ه: 11 ده ه)اه 1 اه 1
     
     ٧2 ه 2
    
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

Documents