Home | English | Human Rights Documents | Aadel Collection | The names and the last situation of 41 arrested members of Human Rights Activists

The names and the last situation of 41 arrested members of Human Rights Activists

Human Rights Activists in Iran published the names of 41of their arrested members in the recent months.

     
     جنبش راه سبز - اساهی و آخرین وضعیت ) 4 عضو دربند مجموعه فعا لان حقوق بشر
     
     حا ٥ ) دم ما<یه ما ) مماس ما ما ) آم سمو) کملا ٥ ما ) سعه حطوم ابمومامل ) یییر~~
     ) سال اسمعاصهای مرر 5 مر مطالما- حداهلد مر طموطما ٠ سرمه ماری ماد - مورروما ٠ سرور .
     
     هللللر
     
     روم دپبژ ٧٨٩ ا براپر پا 030 ) ۶20 ه ٨ مصادف با ٩ ) وبپو الثاسر ) ٩3 )
     
     محعو کا سپاسی
     
     اخرپن په روز م سا~. ساعت 00٠٩5 به وقت ئف ان
     
     لگوهصر سلر-عمدی مسما
     
     نمد حواا اکهرس
     طماها سکو لار
     
     فممس کدمر.
     
     مه هر~ ها
     اوم سرکوسر ۴
     
     الله اسلا~
     بزما یعنحه
     
     ممله کامور
     عکداری مرای
     الر که کدمسر
     
     کرللللر
     
     > 9 طاطرکا
     لامس لحدرها و
     م اممد اسمالا
     
     ،ام حسس ،اده
     لو > موده ، محاور
     
     اطم اراا
     ٠ مار 8 واکا
     1 طم؟!!
     
     ایت فرزندان
     رالساداتذ مغیدی
     ٩ مالا کذثنمت.
     
     م لر للللو
     
     مسمد ا سد 5
     ~دحه
     
     ٧١ ا ~ها سد
     
     مسر و لحررهداها
     لعر فاطو
     امد در وهداها
     ادمم کا
     
     ٧ ( ) 1 :ه ه 1 ه)اد)ا)
     
     ثاربخ انتشار. ٠٩ فرورد بپز ١3٨٩ م ساعت ١۵ . ٢ فنپل ازظهر
     
     حرس:معمومحه فعالا> حعو ٥ مسر د، امر‌» طی اطلاعه مطمو محای اساص مرحس ا، امحسا و همکا،ا> ا،داسر سده اس معمومحه
     د، ماه های احمو ،ا مسسر کرد.
     
     مه کرا،س حمرگرا،ی هراها مس کامل اس اطلاعه مدس سر اسر:
     
     محموع اهداما ۵ سرومای امسی حکو~ امراس مر محلمه مداهعاسر حعو 9 مسر و خاصه محمومحه هعالاسر حعو 9 مسر د، امراس ا، او احر
     دهص ما ۵ امحا، و د، 11 اسعمدما ۵ سال حا،ی اوی کر~ کماکاسر د، حراسر اسر، اس اهداما ۵ ،ا که دها دهای امسی ا محاوس
     س طمطرا 9 و ،،دی حوسر ´´مرصاد´´، ´´سکسر ا،مس ماسری امر مکا´´، ´´مرو، ۵ مرامدا،ی حعو 9 مسری´´ و اصداهم ا، اسر اد کرد مد،
     محمومحه هعالاسر حعو 9 مسر د، امراس، ا ک ام و اسر سر ´´سما.موی دسکا ۵ امسی مرای هعالاسر حعو 9 مسز´´ حوا مد و طی اطلاعه
     ها و کسرا مس حصری ٥ مر،سی ،واای اسر مردا~.
     
     مدمر~ اس مرو، ۵ که س ی هد ۵ سما ۵ اسدا،اسر د، معامل ا سامر دها دهای امسی اسر، د، مدهای 2 اله سما ۵ و 2٩9 اطلامحا ۵ د،
     ،مددسر اوس حا،ی اسر. اهراد ا،داسر سد ۵ د، سراسر کسو، مه اس ،مددسر صمعل سد ۵ امد و س ومد ۵ های ااسر د، اادسرای
     صسعر د، ،مددسر اوس و ٥ دو، ا، امکا سر مکموی حامواد ۵ و وکلای ااسر معموی اسر.
     
     اکمو ا،داسر سدگاسر د، سلودهای امعرادی، مدوسر خو مماس ا حامواد ۵ ، وکلا و د، معرص مد،هما،ی و سکمه ،وحس و حسمی مه
     سر می مرمد.
     
     ما مرکرا،سا ۵ د.اهمی، اهراد ما،داسر سد ۵ سدماا ~ مسا، فسممد ا صص مدهرس سما.موی حا،ی، د، مداوم سما.موها و
     ومدئوهای که مر محلمه محمومحه هعالاسر حعو 9 مسر د، امراس ا، ،سا ٥ هلی! محس سد د، معامل دو،س های ملو مرموی مرای ماسر
     مطا~ حلا ٥ واهو که د، مما~ اسر هعالاسر حعو 9 مسر امرای ،ا مسا ٥ می کمرد حاصر سومد.
     
     اساهی اکمو سر محر، سد ۵ ا،داسر سدگاسر ´´سما،موی دسکا ۵ امسی س ای هعالاسر حعو 9 مسز´´ ٥ سر دل اسر )لمسر مه
     ،و، حواها سد( :
     
     1 .اموالعصل محا مدسر )،و،امه مکارا ٠ اهوا،
     
     2 .سمد ه هدی حدای )فعال سامر دامسحوی( ٠ دهرا سر
     5 .محمو ٥ کرمی ٠ دهرا سر
     
     4 .مصو، معی مو، )،و،امه مکا، و وملاک مومس( ٠ فروس
     5 .دهراد ه هرای )،و،امه مکا، و وملاک مومس( ٠ کر
     
     6 .صلاد امراصصاسر )دا مسحوا ٠ دهرا سر
     
     ).محمد ،صا لطهی مردی )دا مسحوا ٠ مسرها
     8 .محدال صا احمدی ٠ دهرا سر
     
     9 .صاله ملماسی ٠ سعمدی
     
     1٩ .مرحاسر معری ٠ دهرا سر
     
     11 . ،اصه محالمی )دا مسحوا ٠ دهرا سر
     12 .محممی ما ٠۵ هم
     
     15 .سصه احاهلی ٠ اصه هاسر
     14 .دهصمه مومی ٠ سا،ی
     
     15 . سمد سلماسر حسممی ٠ دهرا سر
     16 .س هر موهی ٠ کس
     
     ) 1 .مراد حسی لو )دا مسحوا ٠ دهرا سر
     18 . سسه عدهای ٠ دهرا سر
     
     19 .سعله صصو،ی ٠ دهرا سر
     
     2٩ .دامال صحی )دا مسحوا ٠ دهرا سر
     21 .سرا، ۵ صحی ٠ دهرا سر
     
     22 .مصطعی سرمحاسی ٠ دهرا سر
     25 . احمد محه ،اد ٠۵ دهرا سر
     
     24 .داو، محاسی ٠ دهرا سر
     
     25 . موک ماعلمی )دا مسحوا ٠ دهرا سر
     26 .حسسر حسسر ،اد ٠۵ دهرا سر
     
     مموم سال ٨٩ کا ١ ها
     
     صا سممها کا سسر مرا کا داملود
     سما
     
     م وم وررروم رم ح.ررم
     
     طرد سمر
     
     ممد حال
     
     سید عطادالله
     مهاجرای
     ساله ~ و
     استقامت
     
     ارشیر ر~
     
     سمد امر اطمم دوی
     سمر کاسبس
     ماکاها ر~ مه
     سسرطا مدارا
     
     ارسمور~
     
     هرهط کا ها
     
     حسین ی وامی
     از خدا و
     پیغمبد
     
     امار حسر ، ملاد عرمسر
     
     1٥٧2
    
     
     جنبش راه سبز - اساهی و آخرین وضعیت ) 4 عضو دربند مجموعه فعا لان حقوق بشر
     
     کعما مهاو مدی
     لاخر و ماعما
     ~ مای راد 8
     
     مد خرم
     
     تا لعاها مامد مه
     ~ ساخمه
     ومد
     
     نمس کدمر.
     وی موه س،
     مسر مرحعسر،
     د. سعادسر
     
     ا.مسور
     
     کمک امراهما<
     م دارد
     
     ) 2 .سحاد محالم ،اد ٠۵ دهرا>
     
     28 .محلا معسر ،اد ۵ )دا مسحوا ٠ دهر‌»
     
     29 .دکمر وحمد احمد هحرالدس )وکمل مامه ک و اسماد دامسکا ۵ ( ٠ اهوا،
     5٩ .سرهراه سکو هاما> )کا،سماس کا مسرس ا ٠ دهر‌»
     
     51 .ملوهر محرای )دا مسحوا ٠ دهرا>
     
     52 .محممی 5 سسوی )،و،مامه مکارا ٠ اهوا،
     
     55 .دکمر محمد حسی موسه مو، سسی )دهمه کممد ۵ و کا،گرد‌»( ٠ دهرا>
     54 .د،سا سحای ٠ سا،ی
     
     55 .لاله حسی مو، )وملاک مومس( ٠ دهر‌»
     
     فمحس معداد امکری ا، فعالا> حعو 9 مسر ا،داسر سد ۵ که دا،ای ارح ا،داسر معاوی فسممد اما د، اس سمار مو مو،د
     ما،حوی و د، معرص ادهاه هرا، گرهمه امد محا،مد ا، :
     
     56 . سما دهمی ٠ ه فااد
     
     ) 5 .حامد محسکوی )دا مسحوا ٠ دهر‌»
     58 .احسا> ا~ ٠ دهر‌»
     
     59 .، سول مداهی )فعال معی( ٠ دهرا>
     
     که بانمیان متولی
     طرزه خارا حمایمذ
     ثای کرنده پرورش
     1 و نگهداری چرانه
     
     سبزبرا 3 مرفرام
     مان در اینده معم
     ~ ادا~ ...
     
     ٩ طمکارکا
     
     : مطالب خود ،ا از
     ارسال به ما و یا
     م ح م.رررم رو ر>ی
     
     مال کنیا
     
     مامه
     
     ما ٥ گرارسا ۵ رمسمد ۵ ار صا> هاردامسر سدگ‌» مرموط ٥ اس سمار مو در محال حاصر امحصا ۵ محدای رسول مداهی ) 6 هر وردس ما ۵
     سال خاری(، اموالعصل محاهدمی ) 11 اسعمدما 88۵ - رما> هاردامسر( و لاله حسی مور ) 25 اسعمدما 88۵ - رم‌» هاردامسر( محرر
     سد ۵ امسر~
     
     معمومحه فعالا> حعو ٥ مسر د، امر‌» طی کرا،سا~ و اطلاعه های ای مه حرنما~ سسری ا، سما.موی حا،ی و و~ اهراد
     ما،داسر سده که دها مه حرو هعا~ های امسا> دو سمامه د، معرص خطر هرا، گرهمه امد حواها مردا~.
     
     حاته ا دوپار ۵ ما ا تماس پا ما ا اونتعیو ا کمکه به ما ا ییوتدلحا
     ~ طمه حغوف برا 3 یئیننی راه سبر )یرس( معغوظ ا~. ٧٩٩ ا
     اسثغاده از مطالب سالا یا ~ از ات با درج مئیع بلامانع ا~~
     
     کمومک امراها
     
     صرور 5 مر وورماهه
     کا 5 سحسسه لا ٧
     اسهد ١٧٨٨
     
     وادمو حرمس
     
     حمرمامه سمر
     
     در خبرنامه جنبش راه سبز محضو
     شروید تا اخبار را روزانه در ایمیل
     خود دریافت کنیا.
     
     آدرس ایمیل خود را وارد کنیا
     عضویت
     
     لا~
     
     همد لم ک ک (
     
     جنپئتی راه سپز را از ئپرماپه ۵١
     دنبال کشید
     
     تمام اخبار )متن کامل(
     نمام اخبار )مئن خلافه(
     راه سپز. تعلیل
     
     ،اه سبز: خبر
     
     کمک مه ما
     
     اسپانسرلحا
     
     لعت ب ای ا شهد ۵ ابپل
     
     م ی م م هوح ی م روم ع وم>ژم<م ی روو
     
     فی س لمجبر بلا.
     
     ٧ ( ) 1 :ه ه 1 ه)اد)ا)
     
     ٧2 ه 2
    
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

Documents, Imprisonment