Home | English | Human Rights Documents | Aadel Collection | Kurdistan martyrs' day

Kurdistan martyrs' day

• Urgent a serious action of the international societies • The regime and the Kurdistan martyrs • Unity of independency and Democracy • The press release of the political – military commission of the Democratic Party of Iranian Kurdistan • Activities outside of the country Kurdistan Publication No 136

     
     مر<ی
     لحرد~ر
     
     دمبکم ا می
     مرا ی
     
     فی می ومسر عمم~م مصرر مود ته ن ن ~ رحص نصرر نا - د. ت ه ر~_.
     
     ~ هف فا فی ر ´´ ه ر ~´. ٠ • ازا -مخوا هی را دردرور خلن ومبا مه مود ٠ اسز •
     
     ~ .وا روا ´´ ی مها ما د ~ برنوبی کند- ٠ کرد لا´ ~ ´´ ا ~ ۶ -فمرری کردهنا رز در
     
     دممذدلادا •• ~ره ا نا - مه ه ١ ر ~کو.د _کمد< م انلام~و ر ~ ل ۴ ( ١۵ لار~ ها ه ، ~ مه
     
     ~ رژه ٠ ملق کرد محا ~~
     ~ذ ´ دژ رژه ا می ر ١ ممک ما ر ٠
     فی موف -ر~ا په • ١ ط ا ~ ن
     که ا( سا ل ا زا ن رور ~-
     می کارلا ووسن نر ا رهر
     زما مر مم مبنمم که ا ،.~
     
     ا ومه ذ ٠ ند . ~ -مدرما ا ر
     عه´ ممذ:- ٠ ر~رم ~
     ١ لاعما ر ک ~مس وا سرما لمزم
     اسرنحا . ممدا ن همه ٠ سکام
     فود`کا مه ومدورا منا د ٠ از
     
     حنگ ١ .ر ١ س ر ه ر ١ ق گ ررز : ٧ تسرب~ر
     
     امت که در ١ نا ن کر..محا • ~رکت. ن ر ~ رر م م م`` ` - ٠ - ٠ ٠ . . ، (، هملا- ١ ست ١ ~ .رس
     
     کول- ن مه حق خرف ر نگرا نی ه رلال مرلا~ا ر~ ن
     
     حممرری ١ ~می ١ ~ دنصرد- ١ همذ •
     
     مدمسی ١ ست وژبمم مر ١ ی ~ ~ ما س ١ ~ ن
     کردسز ن ممچکا ٠ ١ ز ملمک کمری وئلات مما ر
     ١ بصا ل ١ رعا ب ١ ~ ح لحوروم ا ١ ~ • زنلا` نصی
     
     ~ بیرناخود مفتاری با دهکراسی
     
     ~ اطلاعیه لحمیییون هیا~ - کا~
     حزب سکرات لحردمگ ن ابران
     فعالیت درظ ربوازلحنثدد
    
     
     شما ه ١٣8٠
     ره .
     
     ارلوسا ر/ ~ ١ سر/ملرلر ١ ر
     
     ه
     
     ح دام امت ب تیی بنک ر.ر-ا مدلا دم-عد : ٠ بثتر! کد
     
     و ایت دن ر_تد لم دت صت ت لی مته ٠ < پ حرین ات ١
     
     ووژس_ای گرو~مئ ١ ه._ ١ ت ١٠ ینها ت~..
     ~ ٠ فم ب ه ‌«د،کالحد
     
     ا مسا م را ند ، ب بر تاریفند •
     
     د رننیب ه ،د. ید م که وزند ا ن
     پرا حا سی ر متتنا <ر حلق گرما
     بلونه ا بوا ر پرا ` ر ما باد ر ا
     به ب ا ا مرکت -~ ~،و ن
     رمله نا ره ا ی د ر ~یر _رف~ا ر
     
     د م روز متد سر هم مررد ید
     م وز یاد بهد و تد وئمنا سد__
     مهد ا ی را ه آ زاد می لحرد ~ا
     رلا ا ست ا گر غر و ا ند وه . ١ حسا
     ا ندها ز . ما را فرا کرد ا و اک،
     بحا حلر ا ز د دهد اد ن آ ن~
     ی پر ا شمک خرت ا ز د مد ٠ ببا م
     لیکن د ر من حا ل رر ١ ~ ا
     
     زیبا ر انسانی حرینررا پلا •
     
     مو انحا _
     
     م بر پم
     
     ١ ز خانهه د ه´ شهید ان لا _
     کنیم ر احترامی نمایمت´ آ ~
     بب آرویم که کریزان خر~تد
     د ر بار~ ١ ه آزاد س ~
     ~تمند انو تربانی کرد ه ١ ذ
     مزار ت س شهد ایمبان را
     کلهای مرخ غرق نماثهرکه بد
    
     
     ٠.١ < :~
     
     لزوم اقدام ب ی
     معامن بین المللی
     
     .ا یان د اد ن به آن بی نمر ماند ه
     ا~ 5 برار ومید ن به جو(~~
     
     روزفر~ ١ ی کود سنان
     
     ذو می د ا مسند که ب ممسا، ا ر
     قربا نی د اد سا ر ~ ~ ر ا
     ­حوا سها ی ا دد.اد ی و مسا ~.
     و ا ب ما ~رر ~_ا ن برمنا
     
     بد ین ~ت ا ر فم د ا ، 1 نه) ~
     ما له حکرت -.ورا رر ~وا زم
     ا - مرد کرا می خلترر ~ور-
     مثلو روز د رآ هد ٠ 6 وکرا ن کتر ل
     6 حا نه ها را بد سرت (رفته ب~
     تثمنیل شرا ٥ ) ی کا وکرهی پر. ا فی تند
     د ر د عا ت د هعا نا ن شوا ~ا ر
     د فقا نی موبنی د آ ورد ه ه ~م
     ر بمره برد ا ری ن ز زمیها ی و.~
     ما لکا ن ا تد ا م مر ند ٠ د م حوا مت
     تشکیل نوا ه ا د ر اد ا را سر : ولتی
     و _با زخا نه ی ا به شدها ر ووزمبد ل
     ند ٠ حتی ر~ نیا نر ~ور
     ا ت ا لاه طا لعا نی ( ۵ ا ز ن ف~فی
     زا د ر برخورد ۶ ر بر ند ، ا زبر قر´ رهی
     حلحت تمور ۶ ئی جا نبد ا رر کرد ~
     مرد م • که مالیا ز. د را ز د ر ز~_
     
     یوخ د. _(تا توری زجر (یا. • د ه
     
     ~ ٠ لا ´~` (-` ن ´ زالا ،_~ا هی
     ~_ ~ م ا بذته ا عی شد ه و ~ه
     ~ ا نب،نم ر ~ زما ~~
     د آ،دمحما برد ا ذتند ٠ ذلتا ،
     تحت سنم کرد ، بل ر > تر~~ر م
     د `` ٠ ،ط یب ن ، ۶ ره را ست ه_قوق
     _ م نر برحاستی
    
     
     شما رو :لالاا
     
     سا(
     
     مبا ر ه ٠ سبی مر مرد م ر سا زما نا
     
     د ر ت بل آ نا ن منجر در- ه ٠ ۵ ر
     فتیبره برا ، ا _را فی ا ~ا ر مرد .•
     بوب ::( • می(ونا ´وم ن متم ملی ثد مدا زه مله
     بد د ~ رهی و همنلار نووبممتد 1
     
     -له رما ما ی فی ن ر د ا رمد _ د
     
     ظ بم ر حوا مت مما ل ت -ویا ~-ه
     و د ر ی د ت ن د ا بر برت_~_ق
     مو محتا م ر ، لنملوکی _~
     نحرد ت ر را ا نما ز کرد ند ٠ ودنقی
     
     را ب ر مرد م ا ین حتله تحدم ل نمو ند
     با ~_ن بمها نه هه کویا عد ه ا ر
     میحوا هند کرد ستا ن را ا ز ا ~را ن
     بد ا نما پند ٠ <. ت همد~ ی
     ~می ا ر مسا جد کرهته ~
     راد یومتلویزیون صطبرما ت ر سسه
     د ر بلند کما د مید ند که ا ~ م
     د ر د ٨ ر. ر ا پرا ن د ر ما ل سبزیه
     
     ا ~ با
     
     ا ین فیرمکه ~رچه ~
     ثد لو ا ز چها ر کوشه´ ا _~را ن
     پا _ ا را ن ا _ م~.کرد ستا ن سرا زمر
     کرد ند ا ما با هتا بله´ ها طا _ه
     مرد م کرد ~ ن روبرو مثد و فمین
     متا بله مب ب کرد ید که مرد ه ~
     حد زیاد ر ا ز چهره´ کر~ه
     
     د یحتا تورها ، تا ره ~~~
     ر~ ه برثلرفذ شهد
     
     ا ین با ر بغکر ا نت د ند که بمت ر
     ا ~ نفت ا ز خمینی بتی بن ک
     با زند ٠ د ر ~- ( ~ا _
     و نا و ین خمینی را که تا ۶ ~
     مقطع بنا م بنیا ن کز ا ر ~و ی
     ا ‌ «~ و رهبر ا نقلا ب ا پرا ر نا م
     می برد ند ،کم کم عنی کرد ه و بجا د
     آ ن ا لقا بی نظیر ا نا یب اما م زبا ن
     
     بر مرزبانم، اند احنا .با اب_ن
     فمهید >ه ~ ممرلحونه -- ~ ارم
     لالنه~ ا د رد احل ا پران ب رانه
     مخاله ت با خط امام حا~~ثی
     لرد مد بلکه مدداد را از پهارپوب.
     ایوار خار بر در د ر بو آر سر ا، د
     ­م 1 نی د اد ند ٠ د ر _- ~ه
     __اره د و انه لاب ‌».لا،م م ~
     سررامر به م ان م،و بذکین ر ما نحعار،
     و برموارهی ند لی ا~).~ ١ ر ی_ر_
     .ا شرق هام -م رت ثمار~_ ١ هی
     لدکله سر لحهله´ د ~~-ا ر
     ~نی آخوند ه ا د آمند
     
     به داز آمرز معد مه ییب~ا
     بهد که ب نکذ بین ایران و،_رافی
     د وکرهمت و ،ه پوثثی مناسبی ~م او
     اب راو تمامی نت ه های ا حزنا ه_(
     
     تب پل کر ۵ ید ٠ بیم ر ه فبر- ١ ~
     معینی -راس( ~ ا ت~
     ~ست خلا ا~ ا ٠ ن براله-ه
     
     و~´ بمیارمنامبی بر بمه رای
     اننراف افکار مردم از مما~لی
     ا__ر و حیاش~ د احلی>و -لب
     توجو آنان به سائل خار~
     وکشاند ن مرد م به به~ ی
     ­نک ٠ و خفه کرد ن هرگهنه مد ای
     محالهی به بهانه ا ینکه -نکذ ١ ~
     
     ۵ ~سال کنار وحتناک د ر
     ­. م هما اسرسه ،یانب یئرو بمسار
     امد ه و ووسامر مسارمر ازکو. مما ر
     بی ط ر~ار آفریقا م اسیا با~ران
     ­ر (رد ه اند نا _ید حلر~_مز
     .نکذ را .د آ. ٠ م بد.و مد ا)~~ره
     بلمما_ ؟با وه و ا ین ~_.اا~
     آخوند ها بو تمام این کو~عا و
     اد اما ت ب واب رد د ا.<و ~_
     را ممرم به امی کرد د ۶ ~له کوبا
     با _لع ،.ا ٥ ~ -ر ~ط~
     ~د وحال ~ • ~
     راق ا .دا _د ~.
     
     ا ز چند سال مپل ~~
     مردق فیرمعای حهد را بهرد لیلی
     کو باشد ،به ~مرزهاعرحرلا
     کث بده ا~ ٠ اکر بدنگذ با~~
     ٨ .>د. ر)رفته بژ ( دکحت ی راق
     سخو ۶ ~ ذ..تی از ایردن وابحاک
     خو فمیه نمایددیا اد (ر ارزر
     فسمت به ایران د ائمت ا~ت
     اکنون گه با م س کشید ن ارتشی سود
     ار خاک ایران و قبول آتش بی و
     هذ اگره .خوا-.ت ماهی حهد رسید ۵
     ا~، ۶ یران میتواند باوو ~__
     مذ اکره مبرد ا ٠ د ٠ یا حتی د وحین
     (د امه جک هم خو ۶ ~_ خود
     
     ر مو ~ با پر د ر حد مت -نث بنی بر اد ٦ ر خار~و -~.ان
     وارکیرد ٠ .یانی ردنک را مطرح ط ید و د •
     
     ر ید پم کو آخوند ها ا زا ~ن اب.او آنهما ( د بعنارا ٠ اکرهم
     نحت الی پدته بخه یی بهره یا بو اد ه هی انرند ها ،~ر ا ق
     ل تنند ر تما م _ زمان وکرها ، قه د د اثت با هب و به ا ~_ران
     _~ را منمنل کر ۶ ~ ٠ و ~ا حکهت اسلا-ی را د ر ا~را ن
     زند ان و فکنب و الا ام ~ر مرنکون .ما _ ٠ اکنون د یکریر~ه
     نخی نامطلوبی را د • مینه خفه ومتن ا~کو ی ا ق بحوا~ت
     
     فمهدملا `
     
     خو فانل فباه ه اسرو ممالو
    
     
     ه نمز اقد امی د • ا ین می د
     نبا ر.. ه ا ،مت
     
     م م ~ر ~ ر ~~ ن~م ،.
     
     < ی ر نو ١ ه ‌ «مدا ر~ ٠ 7 ~`
     ~ ~.~ ..م ک م م کژ_ ش د ن ا مر~ ٥
     
     .لم ~ ر ~ا • ر وح _ 1 لی لز ثتد ا
     یر ا ر بعلت ت یحا مذمدم~م
     س ن ی م س_ > ا _ ١ لرنیز با. م ن نپ~ ۵
     بو وقا یع ا _مبا ر _ ل قبل م~د ون
     را~ه ا ز ما ب‌»__ه ا م ر کو
     ممکن ا _ت د ما لت نامتروئ.~ا ن
     د را .ور د ا خلرم د ب آرا ز.. ~ا م
     آ ر د ،_لما نا رز سحوت ،ر را ~
     وسر بی مذ مبنا ا جزئی ا ز ~ ١ ر
     
     .رن سز ، ر بد ین ترتیب ~ا ی
     
     • ن پر .ر پر ی را .را هم م م نما پند
     
     ر ر ~. ~ کو ~د ه ا کد
     
     ر~ ر> با ا عا ل ر ا ند بته ` متوهن
     د ~ سرد مد ا را م ز م رمم ا ~را ن ر~ا ~ ور مینی ا هذد لا و_ر
     
     خر هد وممید ٠ ١ ز ا ینرو ا هعا فطرر ~ر ر ا پرا بر ، سر .م( مرد م منکقه ر ١
     و کت ثد ا ز~ ا فی ن با _ ~ ز م ~ ~ ی ر ~م رو ١ ی ~و د
     ما لوا تحریم ا قته اد و احرند ~ا رر و ر بی ن بد م ر بکثا ~~ ا
     را عم مررد مطا له ۵ مرا ر د اد ٠ ~ ~~ ا لد~ ا لی مئر~_
     
     لا و بر آ ن محکوم کرد ن ا پرا ن ر ثآ ر ~ر ر ر ز~ با برا و ذ~م د
     ر ر مب ١ مخ بین ا لمللی بحا طر تی ~ ر ر ر م تی < ر ~~ر
     فعتی مقرق بشر و ا د ا ~ا ت ~ ر - ر رر ~ ر ت ~ل
     
     ٨ دد~ د ` ~`) ` ~ ل د ریم آ ذوند ی د ست بزننا ا و هرلا م
     
     آ ثد.لا ، - د` کا بیذ ` ~ د ا پرا بر ر ١ ) ر مبا رژه ث ن ~م م
     
     نظا پر ا نها میتوا ند ا ین رژیم ضا.
     
     خلتر را بیلادا ز پبشرمنزو>ر سا زد .
     
     باتربه ب ویث´ بنک که رماهدیت ~ ~م ر م~~ م بت م ~~
     
     وب م و حکمت اخسز ی ا ~ ١ •
     
     را پشمت~ خریشر) ارنا ~`ح
     لارم ~ممث اد امه´ ب نک بالاخره
     .طم م البته ما ثثهار کزا ٠ د_ _ -
     
     زلا ر ن این. عد ه ا چرکین ارد اما.>ر
     بلاریت با رر ومامتد .سمالا فهاهی
     
     ور
    
     
     شمام ه • ١٣۶
     
     ث فنهاز میای ر ماند مد ا:~نوژ نحناد_یدن برانان (د مان ~د
     ازا دمر. ر <تی ١ ز دم نر. اسعا-مر ) -رر نما- از ۴ رذ، رت پم تسد ا` ر
     با باررها سر اف_ندسر همذر ١ ~. با امن نطر ا~ لد انارا ا:
     تد اثنو باثد ( سترمحمذ 6 ر بم امر ١ م ز ٠ -، •• ١ می ‌ «بممای دررما.د .
     گاتی که ١ ز _لمم ~ن رر<.م ز ..ه زیر` ن ربر ی دادردرت ی ک کو
     مههو مار ،مک پرهی ما~_،. ، سب‌« < ،اسن ه رکود ذمالهد-،
     ارارکی و _فانمانی ربی_یر~م ر _س سراندن لاد ساق مبز
     فپردن در ٧ >(نیدد ٠ منک اسر ، ایادکر ب سر در ..امر رت پم <
     نه ١ ن مرکرند ر،ملو ٠ مر(ر.رماسسد کرندثرر براسر سر(ومر رت پم اسرمد سر
     سزر مانستن مر‌ « ١.١ ز، طلد .ئ دیحری فیدت .
     
     بردن میدان های رر-ی م کردکاد ر کرد دکومندادودسی کلاهم ا
     
     ~سا`بلا. ١ مو` سرردمد / دملا لان می مرر-
     ­ر .سر ۵ ` زمدگی س اما رد~_-ر
     نرمی ر ١ لمداسررد. ر مرن س ن لمامی ١
     بینگیرلمی از روابط کا-ی مین س ر
     ،- فی بامیک احرس رنرهصرمحر
     بغراهنا ١ ز ذانه نارح نرنا یا
     ب مفر بس ند -ر صررمیگ دسر معر
     سرر ١ زرر ١ بی ~ ١ ،نه امد بانمند-ر
     گ ری- ر میا.ن ر مبلالا~~ • مرر-
     س رال زار ی کیزند می مادیده` ز-ی
     ب ~مم نکریممه می نرد / ~لا
     نرمه المی ١ ~گ س-م م برعت سراملان
     رااز زندگی بمذار می مماه ر بملار
     ما_-ر-لنان می کارد ر ~نهار ١ ممه
     
     لزم م الاام بدی مب ۵1 ن مپن الملان
     
     و سترقی ا مرامن ا کا ن خواها د ١ د
     که حلقتر جند ها می تمر ~( م آ و •
     بنگ و وبرا نی رابفتارند و مر ۵ م
     ا پرا ن و د یگر کتوها ر ~ • ١
     
     ٠ .ئ ی مبک ی ه ، مک س ر-~<.
     مذرب ، ١ .ا.. رلی •• سل ~
     سرمو 6 • • ~ ی زسر ما~.د،
     منروب •• لم. سز. .ا راج .هد.
     هم اکسنی .،صو ٠ نرمای
     کر. لان نمررماسر الکل>،عی
    
     
     ث.< .ذ. ٠ کو‌«منا:
     
     سزمه مه ٧
     
     .د ١ - دد.ظ- مزر د رای ١ ن بامد مممه
     بی .د می رمد ه ماند گ سر ا~_-
     ،وار زر ا، ٠ ،ک ~ ١ -گ های مانعلا
     ´وا. ٠ . _. ١.٠ ندگ ران ممور سر ١ ملاهی
     ه ا- ا ..ر.ماسر- مد و،ذ.،ن. _نی
     
     ر__- گ ر مما..لمدرلار ~سامنگا ٥ ~ ٠ `م م
     مد ٨ رمی مرلذ ١ ~- هدا- ١ - د_مد (
     
     ١ ط-. رگ ه - .امن ه سر´ ذر ١ -- نسلا.
     می- لادک ی الحر وژیر لحد ١ مذ~رل
     رراح مه ر-- مر~د مد ر ٥ ~- .
     
     ١ ~ مازار :.رملا ر-ررترم سر ١ - -~ ر
     سر مد ارسی ر ٨ می ۵ • ارسی -ف نر ١ ~
     ممر گنح ا .لا ا `ه.نا . هد ٨ و-
     ٠ • وماد پیتم م دند ممل لا فسر د ریگ م ر ١ ز
     سهرها می گرد ~م.م گه مذ ١ - 1 رگ ر
     مرد ولمررت صررمن .ودمد ر ٩ رلاما.
     
     بموندخودمختاری
     
     باد مکراسی
     <لر ‌« • .لم< _‌ « _<ن
     ‌«.>‌ « • >. <.‌ « . .<.
     
     ب م ره د~گدد ٠ ا اسرا ل ا .~ لحماد
     د ر ٠ ب • لحرا . • لرد ،.ما س ا .م م .مدمد
     
     - ٠ ،` ر - نحرا مپ ر م ا >ر ا ا
     
     د م،. سرسا م ر بر ا ی ک ا، ،.. ا ` .~
     
     ه. ١ ه ١ ‌ » ا د
     
     ه. ر. ه ر ر،بر<ر م م مد مد
     
     ١ > ١ و ١ ده.سر آ .سک ه •. !.ه ا~ ر
     ه وا .‌ » ٠ ، ه~ ا ..لا ؟پ.م مد _ •• ١
     <م ا سر - ،سر و علی ب د ی ا ر لمحر ٠ د
     ا مر ١ ئد هی ا ز مرد ر دا ممه ´ مد_ ١ ا
     
     ١ مر ١ ن م م وب وا سرت~ ا ز ا مرو ب ا د. ١ ر
     
     د ر ~ بد. د رسس و تفا ~ سشله
     و د م ب رت ا آنا ح مکررر آ س مو_.
     
     ا ز سرد م ما )ه با تا مبر پد .~-م،ر
     ١ ر ا گ ر و ا پل ه ها می ١ رتپ ١ ی..~ -
     د وپرا بر ا ین حوا ممت> عاد ا` فدمده و
     برحق <حمدو~ 1١ ~د : رسمد~
     ؟.و~ م ر با ز 6 م بمد.مرر سر~لا
     
     باممد که دم اا ،.د.ه_<مم امن
     مللب را آ.ان ~ازد ´_~ه
     م.و وبقا> امرام.مح‌ »آراد ٠ م
     1١ ، ٠ < ٠١ ،. • ا •. .له مفلا_
     
     ‌ « می،.~. .•. . ~
     
     ٠ .منااتک د آ ~سر ٠ ´دد
     
     • م ر ر سرم م
     
     م خلقارایر ٠ .(سررما مف~وق
     م لم
    
     
     مو م برا بر، ربر-و د ا ر، ا
     
     ا کا نا >~ ۵ د ر حموهی ~ر ١ ر
     ~ سربا کرد د
     
     بلا یهی ا سر که د ملرا ~ را
     پ پلا تضر ١ آ زاد بها ، د هکرا~
     
     ) ا زا د. ر اهما ر ونومنا ر ،ن.)_لی
     
     ا خزا ب و ، 1 زما نم 1 ، ا نت ما __ ۶ ~
     د- ٥ ( ~ر )م د ، آ سزور _ه د
     لذورها ر .بموهنه ٠ _ما _ -، ا ر ی
     مرمرم ا مت ٠ ١ را د __~ا ر
     لا کرا تیک محمث: ه~ معرمم را ~.
     ذو ر ۶ -~یما بند کو با ، ا ا __سد
     ا -~ عی عده را ۵ با -مد ٠ د ا _ ٠ و_ ه
     ~ ها سلن ) مد~ت آ ٠ ار ر
     طاهرا تا حد ر و~ ربی ر ر
     ) ٠ ` -- ٠ ~:` ثا ٠ لا ٠ ( دی م` ٠ -‌»ن آ ذ.،)ه
     ا کا ن ا ستفاد ۵ ا ر ا ین آ زاد ید~ا
     محد ر ا مت زیر اکه ما له ا تا <ین
     مقوت ا ~ نی طب ا ت زحمتگ~
     تا حد ریا د هی حل نشد ه با مبما ند ه
     و فمین امر یمنی عد م وجر ~
     د ا لت ا -تما عی وا -~ >د مکرا ~
     
     اسد.بد اد ~عماه~،و _د او م
     اپن <>رهوپها دردحاممی ~سر
     ومبپمنر وحهیی مرد ر ~~~ام
     هملی<مامم ا. 1 _ر بر~ر ۵١
     ~سرو تر می -اممه´ ا پرای و
     رماه امحمامرر ا~
     
     امه معوار یک ~رد .لرا.. _لث
     ٠ .رور-م~ ~مد. امد~ ارسر __س
     ا __ ه اممه´ ما_~ ،و ود ٠ .دد
     
     ~´ ٦ ر ٠ : فی ۶ ، : ملا بی و ا قم اد
     ` (ط ٥ م -~< و ا.~ که را م ر ا ~را
     پ ر ااه. هرهنی _.ر _لا .ر
     
     درم د ٠ معماا ه ر~ثد م وابد _ر ا ~ ٠
     ~ ب ا محو را بر مبا و : اا لا
     ا بت هی -~ربر،ر کد و مممما~‌«
     حئبعا ~ ا ~ر(ر ب اه_ه رد د
     مک م ر کوناکرر آن ریت __~
     سا ید .
     
     ´ ص پنیر ~ م د کر(~ر
     د ر تلبق خو بر ~م 1 •• ا ز
     کثور که حلی کرد و ما ~
     حلعهاهی ا مرا م ر د ر آ سر ا رد آ- ر
     م .کنند _ حا ر ۵ مد _اله´ - ،و
     هیی سررو~. را مرا ر ا ر ذلقها
     دل ک ٠ و _ <ر .ومدب ۶ -~ ~ه
     ماهه´ خو. ی ا ررم د ن رام ز
     درر~ حا سدر ( ر محروم ~. ١ م
     . مکرامی مطرح مو ٠ ر~ را
     خز ~ ر- چیت ؟
     
     د ر مرسلوا می ا ر تلاملی ت ر_~.
     درمح ا ما نی که فحلام مر~_وت
     مثر الی د ر برابر وتمد مرما _د ا ری
     به زا نود رآه ا ا ما ند ا براسر _ر
     جر ۶ ر حومنت یت مثموک : سوره ین ٠
     زبا ز>م ،د صک ار زند کی ا قتما) و
     د ر )روهر 1 می برزکی نمم و هر
     
     ٩ /
    
     
     شما ه : لالا ا
     ره .
     
     ٠ رو ٠ رامد متمایزی بغام ما مت را
     برب و آرد. ممایلی د.روامد ~~
     بو زند لی باعم،و وهامی از ~ولا
     سر)را.ه واسنمار کرانه´ واه د ~لی
     >. ب شر ،:.~ 1 م. ا -تخلالی ٨ لب
     ملپ .ا د ر ارمرام. ٠ رر.م ~- -وه د
     (-سرر د ١٤ ٠ . ٠ .ز ا ۵ ک~ار
     ماسردنالد-لا~ از اروپا سر ..ا. -
     مارد نام، ه..م امن ، ٠ ~سر بام~~م
     بب مر د_ر ٠ تدم ام م فی ‌».م . ،می ملی
     را :. ر مبآن - ١ ت م ام، مد._ه مر،د. ا،
     ر- ٠ لا جر؟مر امور -~رم ا _
     رها س .-ه ر،اهرر حق زه ،من
     سررمو~ ل رهقوو سرین ااطلمی
     پز موهنه ئمد ٠ ا..ن ر )~ل متسن
     دو. ~ر ملمور است د ر ~~_ل
     ­ظر.~< ١ ..ر و ،>-..مو سرر:و~
     .....با -~_ ذمژذرد. ر سرررمینی کد_
     د ر ان زنا. ،~ -~(ن د ~ پد ور ار
     تانیرات ود حالت کار خارجی
     
     ~ یمر_ )~گه ~ -و ثعیین
     مررثمذ ا ~-ه د ر مه~ر
     وسب م آر.~ بحنرو ا امتعلالی ~ بکک
     ­د ه مبسرو اوکاه ~__~اهی
     معد ژ. ترر ار آن مو د نذر ا -‌»
     
     سو مصیب ز مرتر~ سرتی ~وم
     سا گد~ سا می ٠ ا تاد م ر ا
     اد ا رم ر ر مرهمکی خلقا ~ر
     _م مبی خرمین د م جا م پ و~ کشوم ر
     آ - ١ ،. و د گرا ت ک. پنا پرا دتر هم
     ثنکل ا تد را لی ر مم ~_ل
     ا خر دشتا رهی ا د م کشوم ها ی
     کذ_را اماله ی ورنم لبی ا ز ختن ت.یدق
     ممرذسثت فتئد و تمعا ر ا سا سی
     تتر- د گرا ن گرد متا ق ا ~_را ن
     یصدتی خط مشارهی تا فلر یر~
     .ن ٠ ´ ~.> ا م ه م ر فمدین ،.ونو._.،
     
     ناد ید ٠ کرمتن و ~. ١ ت_مسر.
     بد ا~ فر~ ٠ ر~رم د ر
     تحد. ل ا اده´ ملت حا~
     
     برآنها ،وبلاربرد ن ا~ م زور
     د ر چوب به مطالبات برحتر ا~ن
     .ملتها ٠ وبمبارت د یک_~ر
     _ئرد ر جت تلیل برد ر آنان
     لا رعیت حاکم نه تنها یک کا
     عیرامما،~ ٠ بلظه
     
     بی مرا ب در ١ <~
     
     مفحد ومد - لخدور ت> 1 برپا پسر
     
     ر-پح کابه´ ا ین ١٠ یر ١ ب ریر ١ م م نب مخر
     آمیز ١ د.ت کد میتوا ند تمد~_مز
     و ١ دکا می .د. پر لحرد د ٠ ١ ..رر ه.لحمدم
     م ١ ما ر.ح ١ ز ،. .نو.سر ١ مپرا.وم یر ١ محر
     بم م ک فی .:تد بما ،رلی م ب ٠ -~
     پو_..ب. م م ١ مدب ا م . ، 1 ر. . ~~م ن
     ما ب م د • م ١ _..ت
     
     د ١ و لاد د م لحرا ‌». ١ _ ١ -م ١ ذ ٠ ،
     -ومو..>_ ۶ م م ١ ١ ر د شر ~ لا م
     
     ما گ ا . ١ دذ. ١ : ٠ د د ١ مد
     
     ر .ر ر . .د _مد
     
     قد.- ١ ول .ن.< ١ م ممرب ما .،-_م
     
     د مل ا ~ برا .ر ارا~ ، 1 ~. ر
     عیرم بر این ا عتفاد ا.،، ٠ مسئله
     را مینم ~فبم: ابران م ظثوم
     کیر المله ا ر اممدت رط ل مب هن ایرا.
     د. ر -ر ا.: ٠ (ه ،. ارا م. ویژشب ما ر
     
     • 1 د و ،_تد ٠ . :< ١.١ ~ ک
     هرا واص > ٥ م . ١ • 1١ ..´ر، ار:د )_ه
     ­.رنوت مذ ٠ ،آ‌»ا را د م یک واحد
     میاهی - ایراز.~ پیو~
     زد ه ا~ ٠ انانیلو د حواد ۵ ~-
     د.وا د > -. م :مار وبد ئما~_ر
     بین منلعهاو ا پران بپدا~~د(
     واسند لال ه~).ن د که ط~م ز
     _و مد 1 ری پ ذئوار. ~-~. ١ ژ
     : ٠ ب ز..<´ ا.ران ا__ ٢ دم ر اصد~ن د
     
     ~ ملد مررد ) ر مرگا مدم ر گرلا
     د ر گرد ممما : ١ مرا >ز ر ١ نت ر ٠ .لی لحد
     که کرد سا فد ه~ د. ر راد لجد ا ~~
     بر). ١ شمه با ئدلحد
     
     اما ١٨،۶ ب، .ه گ. ١ :نیک ه هرلازوم
     ا .~نقرا ر د. مکرا _م ر د ر ا پرا _ ملا طید
     ~رزمد لبکی ~ مف~ا ر ح
     حلقها ح ١ رلا م ز ر ١ رد ص گننلا ب ید
     طعما گه : ١ کر حا گمت ملی کا ر~
    
     
     اطلاعیک کمیسیون سبامر _ فطاهی
     
     ~ب دمکرات کردستان ایران
     
     درز ´ر´مد ٠ م م ردبسز - ٠ لا ۴ ‌» <>-فن ١ ز اممک ٠ مرسرش ممی ار (.(ر، ٠ دذ.- .~
     ه حاموذه مئر‌»نه ر در -.سرمدانت امد مما~ا،‌ »لممه م،،دمکرات اردسزرر امرا_
     .فتنر کرد ٠ ر ما.> سر نرتمسرمنان <،‌«- ١ ما. ک معرزم امد <د(. در معر ٦ ،حرمد~
     صافی م ماند. دسد ٠ > مناسد. ٠ .ائ ١ م مع‌». ک ~.نهد رسر .ملدتحا..ار ا_اسرا. ه
     سر_ . از ٧ ن :ارسز صبر ارمبا ٨ ی ما حرسردمه واددک د-،امر ´سرامرمداذ. ٠ > • ممسرو
     
     سزمد.نعا‌ »می ابنا:
     
     ترفیه 1 ت سراسوی اطلا عمه طصیون سیا مس_ تطاص
     
     ) کک ری ا ز را دبر مه ا ی کر-لا ز ا مرا ز ا
     
     ..مررد اطلاس ٠ کبین
     فماس _ فظاس نرفبح نلا~
     فر~.ی نظر س.ممد :
     
     تمسر _ ما ناکا ماید کت که
     
     د مکرا نا _ مز~ب سر- م گر ۵ سرن.
     فراهد ر.ند / رذ ،ئبرمی مر
     مب-نا ر هرفمگعری هلالی امولی
     مزب سراها گ انمنا • سرطعر -
     ما ولنن گمانی گ بند ~ل
     
     ا ت ببق باند با:و،نحر~.
     فنمل کردن 6 >رما~کان ، ر
     بمخی رفنا.هاو غیر اخلاتی و نمیم
     انانی کام د کرو ند ائت اند مذ-
     
     ۵۵
    
     
     شما و :~ لا ١٣
     م
     
     منخم اا
     
     است لد ا نرنمذ ٠ ار مرامردر.ئ م
     انام طیو سزب مکوات منز. کرد< ر
     نام-ذب دکداذ، _ه رد.> 1 د ٠ اند .
     
     امن کور، د،مو:نو ٠ ..عم .._. ١ :
     تماد نوبتی پند مملو اطرم
     کرده اند ک لازم ١ ~ مو ~نها
     انا.د بنرد :ا فرلاا ادکای کد که
     در طول م مال لذ:ذ ومبری
     
     میا. زر_ س دانا ( عدف ١ :
     امن مغن نصا فریب مردم ا.مذ ر
     بد. . حر ١ ( اکر نس ین
     ١ ~مامذ فدمرسالیسئ دا،ند .
     
     حزد ما، ها:ل.ر کسر،کزارنی
     کینه ٠ مرلزر • ککره ٠ مننم امد،
     امنا بمبار کرنید، رما:مم حراما.
     کرنید با فسرمای انقلابی ر ٠ ک ١ .ن
     
     کرر ٠ ممرس هه... نفری مد اند >
     
     • • کزا.نی کدنه ٠ مرکزر نه ند ،
     
     ١ ~ ~د در_ا ارر رمد د مکر امبر<
     لحر ٠ • ~ د م گذررهاهی ..ر~لمد~
     ا ..مبالی می شما. م.د ان ر رر~د.~ ۵
     _ نا..ا بک ~ل ••• ١ ر ما ر
     
     ا.‌ «ا .ک ، ..نلا.
     
     ~.مذ دررزد ~
     
     در` نرننلا´ ` گدا.ی ~مه ه ١ ~مذ
     ک مزب ماارابرریممحدر ١ نللا~
     ١ یر ١ ن فنررس نلا~ اهسمند بدرن نک
     ممدمر- ١ ز ١ یرزمسی.ز انگ بی ١ مر ١ ن
     با ٨ _زام.م محلاه-مئ .ملا گمه
     زرد ازهمه´ ا.رزمسذ دهگر~~
     مزر لمی ~ اسمذ ب رگرذ حزب ملا
     در ممد لال گدذ. مر ١ ~
     
     ١ ~ ی~ راک ر گم مگیک -ر
     منی اپرزمسد ایرانی ربرمسژه
     مازمانهای انگ بی ر-مکرامذگبلا
     کمد • بگززای گ-~مگ لارگک-`
     مننر ررد بث لمرلار لحرلحنا ~ب
     
     ر~
    
     
    
     
     .، بند سرم ، نمر~ز
     برادا. ر کنم ض مبارز،
     ملماذ ظ کید ی ررزند که .ط~
     ی،مد امن ، ١ قها مممن مزاح
     کپا مد. باتسر . برا( په تپل ١ ز
     ککر- ر مپ در جریان ککر، کر.،
     نرف رمرادا،ان انآن نبلبغ مرکردنا
     ~~ 5 کم کم ماید فرد ر ١ از
     ون. ٠ ملدان کا، بحند ،رما.ما
     امد سارز. ٠ ملمانراسرم مسژ ٠ ل
    
     
    
     
     منمه ١٩
     
     شماره : لا ٣ ا
     
     ١ ب کل.، ب مملا ذذ . راد ١ ~ ١ ~ (
     
     - راح ~ما، می فی راهما هر
     د ر ومیرس مزب بائ ب سد رهم ار
     ب د ١ ن مباز~ درد وابسر ورندر ار ۵ •
     - ملمررگد` رگ ری ٠ .ل ١ رمرکر ١ ری
     گ گ ره ب را.. ٠ ،املا م گ رد ۵ گطس می
     مومیمنا ا.ماح وعدسرمد کاد ر-مما ر
     یینممرگان راهمرا-ی کمد ربمیامئ مر- م
     سررمد •. مر امان ررنرارازمید ١ •
     مهامن ه د رر بر- ر ١ ر~ب سرر ر 8 برلمی ر ١
     مد مست گرلامت~ گ هرا ` مخ سرب
     ر گر_ اذتلا لا-. لمرلمی ممی کد ١ رمد`~
     بنطر ~نا. ازا- - مکر باید سارز-
     کمد ر فمالیدن`زرلالامی مد هند ر
     - ر ملآبلی ~مامی ~ه ر- ۵ بلا نظممار~
     بننمند رارامگ فی محزد گ فامل
     
     سا ´-´ ´ کا . اممناسطاد - گتد •
     
     رر- یمر ر - .
     
     ١ ،. ~لمر ١ - - .امن کاز ~ر،~
     ١ ئ ورسب ١ ~گه ١ ر_ ان مبارزا
     کمار گند ،اند برامی ارنا` عر~ه´
     ملام یرسرتی حرمتمی حامرتمد مانمد ١ ز
     ~ت • هزپلاگر ١ فنبر .تقلا •
     ­همی شلا ه امد هره وابد م فلازمانی
     ببند ند گ صمح - رما> بیمی مذر- -ر
     
     .لحگرد کمسر~ن معنررلمی می گرد~
     رمرضر هزب رانمهمذ ب~مئ نمیین
     می مره ند .~ظ من بب ١ لمی~نگ ~ ١ ز
     گکر~`هتر وصرد های ومبری
     ­ب وابید ی ند د ر صی گرمرالامی
     گ رد رمفرفحژب راد وخرد می بهنمط
     - هست کر -رگرسرح ~ر ١ ز
     مماللمذ-ررلی کن لا - ~ گور- ر ١ -
     یراگ کی گ م مها- -~ک فیلا~
     مرتام محلق همممر- می ی~رر/ رانا م
     
     ~مبا - مکرا ت گر- ~ق ١ ~ ١ •
     _~ مار ینهم -تناا .~د ر
     `~ • کارلحا - تنا- ٧ ز ١ ر ی نلد
     
     کو.سث ث
     
     بهن ١ ز بهنرم سر رر مزد مممرد مر-
     گرد-را~ ~هد رما سلا.رد.بمس ١ ر
     
     ککرم` صذمر مر فگبر _ 1 ~
     کررههای د،.رف - بکر مصر انبلانی
     سراهنا نکریملا ررلآرئمازم سب ناب
     ~انی پس نر وفمار ما مبانمهاب~
     فراهد برد گ بد ~رمانامد ملمن
     فر- ذ.امدسر.گمد •
     
     نمکی فبمسنا گ صما´سرازمانهالمی
     د مکرا تر ر انلک ی ١ ر ١ مح ونتار این
     منعربتی وابمنرا. یک گ ر~ر
     د مکراسریک ر ~سرمکر ١ ذ ملخی خر ٥١ ~-
     نصر- کا مذر - رد- .لا، رزم حینی
     
     را.ریالئ م فرار - ار- م
     
     نک نین گر فلقای ١ ر ١ • گو
     ١ منر ١ ر فادی ~ ١ س سرب- گر ١ ت
     لاثلند ١ م رلات منبر ز- من امن
     منحرنحذ رابه مبارزان منگمر~زا ۵ هی
     ١ ی ان ( م می گرد مآن سرمی- ر
     تل فاپد ی قاطه انم ر
     فواهند لا.ر-~
     
     نگی فیمن ک د پری نفواهد
     گ نعمت گ درست سرق گروهها ر
     المرا- د مکری کا بدحرب د سممر ١ ت
     هدماذت گر- دانا ازمنحرستی بصد ١ ز
     گ مکرم´ متمرئ امری بالمی مفراها
     .ند ر ررمهلاد ر- رمانا - بلز،لد ١ •
     تاریخ یرن فراهند تد •
     
     سددذ.> .،ر،لحد-دی دط هد
     س ر محر~~ م،ساد •
     
     کام.کاکا ر لام منر
     
     مرف ما ٠ املر-م ا مذ .م‌»م الر< مدارعهر
     مز ~ مرماما ،م ا سزم لر .،رم صر
     مدهه ٠ د-_.م مد-_امد د -لر > ~
     
     همنی م~،،
    
     
     شر و ٣8٠ ا
     رو
     
     - م س سر ر/ رهلرامد/مد ٠ _ ر ٠ ر
     
     سزد ۶ ا
     
     منا به د ی د.رهمی سرب کسرنبسذ
     
     ا.ز ثه.< .لاما .ممز>. < ،. • ما.. ٠ رمح
     کر، دن ر مبا.ز. ن لق شر، ر مد مما -
     .مزب د گر ١ .با ٦ نان (فنکر _~ت ر
     مههو انما را بو سالو ٠ کرد - ، ´،>- ١ ن
     
     سرد مد رباا سزم ١ م د را ساما ٠ رم ه~،.
     • ر _را _ ررز متن ته_المد~.
     د~مرر بیرا مرن مموتی حز،~ >د (ر ١ -ر
     ممارز- فلق کرد د ر ارآن .مذا. سرر
     
     لام لالالادداذفذا ٠٠ (-د<-ا ،د..ن( اه.ای ا‌«(ه ررا. 1 در_نوای. ا
     مر:!ر م‌ » . .، ، م .ر <‌« م ر.م ،ر<م م م .م م((م م. ~
     
     .. ا.. .._م-_مم~<.~ ، م ۵ __~ ،
     د .ا~ ٠ ، ،م من..`>__. .ا،ا~
     _ژ.از . م :.ا ‌»،_.<.>.وازثذرم-.ا ر
     ا ٠ ._(ر... • امرا__ی در... نم‌
     ». ا:.مد . د ٠ ، > .؟م ا .(ر،. ... ~م..
     ا.ا.ز _ر م پ(، سا..ر مر، (_~
     بابز. ( ٦ م< ،م.-!.‌« ~رد . د م
     _م با_ ککر< خما . .نما_(م ر د..مد~
     _ر~ م نزم ٠ ی اا‌ «.~ا>_رم
     
     ،.عر ~مم نه ٠ مرکزم ر ر مسئول (نو ٠ مز _
     ، م ارم یا • ١ مما.ند.کا_ ~م ی از
     (:رم ی ا را-ز‌»بدسرتی نم کزکند ه ، م
     
     - ´ ا .( ر
     
     د-، - ١ ر >رم ~ سرد ماد م ..د
     
     ٠ بذ_-<مح_.،
     
     ،. ر 1 ر 1 م ر م ١ -.<. م م لا م
     
     ن نو> م ل .رر.گ ر.مد ٠ فر ١ ~
     ر م .ر ~ ر. م ی پم لمم لرم م ( و ٠ ~ح
     ر ر ا.~ ١ ل ئ~ زانو _ ١ ~ر مر~
     ~ر (و ر م ٧ ن ٠ لانر رم لازم ١ ~
     `کل. م . کا . ١
     
     کا ٠ ر. بی م ١ م ر .ن-ر. _و~. ،~ س
     
     ا ٠ م.م الا .رم ا_._ ٠ مبرم م م س فر ١ ~-
     فرگمند-. الا: .
     
     مئابه عر. ٠ مزب گو~..، ر.<ت_ ١ م م
     ه ز.ی ماهم- ر ابن مر‌«م ئرد~_
     
     : ٠ ما ٠ ا ا ا ٠ . ا نا،> ل~
     
     . ر م مر ی . ر ‌ » ر .ر.
     
     ~لامر ،م(ذ ١٠ ر :.- ه مو- ن ر). .ئر- ندا. .
     ما بذنر.منمر. دسزم م مد فهاس مر ._
     ما ر ١ برای -ر(.(.د( 1 م ز د~بهم
     نم دسر.او در ور- سنامنهاو رن سر~
     ن>. ذلت. اذرند ی ند، ٠ .ی ~.ر-. م
     5 <، عنان به افند ٨ ری یر ٠ . اذنند .
     
     ٠ بمژثا، ٠۶ مث تاری پا ومکرا_ر
     
     ۶ _ ا ر ا را د ه مه وا _ت • _ر. م
     ا برا .ر ا • مت د • ا ~،رت -لسمپ •
     ´ ..~ (ه ه اه ر محرد و بوا ور ٨ • _م ر
     ،.مد ´ ،~ما ، _ ل ر ا پرا ن د را ر
     ­ا لمیت سرم بم با ~ ٠ چه ا زا _مز
     ن ٨ ر هه ا من د ق ا مکرا _ا، آ __ ١ ن
     ا سر < و پ ه ا ر ا ین سزلرک~
     ا ه> : مرا روتلا~ت ا بن محا~~ت
     را مما مث کنند ٠ -با رت، <. .(~
     
     ا مدتبا ا د عیدپ(ونه رم ا ~_ ۵ م
     نم د ~ا ی د کرا تبر_لث د ر آ ن
     .ترا مت پا بکبرد ا مرر ،..~ا
     م تز مبن آ ن بی مثللتر ا ~
     
     ا بنب_ا ا ~ت کو _یو~
     نا ١ ~ د مکرا می وحو .متا رمی
     منعکرد ر ~ا ر ( سترا تژ~~~
     حزب د ک را - کرد -ما ن ا _ را ن
     ه_. نما بی <یکنا ٠ وبد~-~ ر د
     کرد ~ زر فر مختا ر د ر ا برا _~
     ب~ر د. ،کرا تیا ٠ ‌ «ر نا ه مکنی ا سر. ٠ ن > و
     
     ا من و`تیت را ١ ید یذ برفت کو عمینط و. ا پرانی د مکر اقبک بد و ن
     استترارد کرا ~د را پرا بریا بی~ا _ا خو مختا رهی واهد ها ر ~ر
     د کر ترکت ممه´ مرد م ا .را ر د ت ت ستم آ ژ ا سم بی مثما ~
     ~میرز هرنوثمت ا <ذف.‌«. م. ، _یژ ~ ..یثی نحوا به ا. ب ه،
     
     و هر~~ خلا د ر (ث.رهی ) ~ برا هی ما ٠ فی ر ~ ری نه تنما
     م دن ~لا ،د ~ ( ~__لا >ر یک دق د مطرا نبک و ان کا رناذ سرر
     
     سلت. ظ د ا س ، بلله ا مر ر´ رم
     
     <‌ «کرا .ر، رب نر سر ٨ ~برا رت<´ز..سز
     برا می بتما م ر ذ! 1 م ر د .)را ~ک >. ر
     
     ا را ~ ملق ،م م کنسر.نظا ه. که - م
     _ا - 1 . لا م را ر : ۶ گ م تدرک ن
     ‌»ا ل - لدما ز ا مرا ن د ر -ب_ن
     _ونهت ا _.ا د ر ٠ سا سر~
     
     ر هم،لام ر حر>.ر د ر آ ن د.ا ~م
     (رد د ، ر ی م نممرر کا می __را ی
     د را م و بقا ر ا ن ردو د ا شت_.ه
     با _.
     
     مرمحون مادر ربم ارتجاعی لجمصررراملاهرا
    
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

Kurds