Home | English | Human Rights Documents | Aadel Collection | Seven members of Darolshafaee's family are in Evin

Seven members of Darolshafaee's family are in Evin

     
     جنبس راه سبز . هنگ عضو خانواده دارالسفاببی در زندان اوببر
     
     اهتصادی ابحتما~ فرلحنک تصویر
     
     مغمد ٣٨٨ ا براهر با 025 ) 20 ط ۴٩ مصادف ما )) ویبو الاول ) ٦٩3
     
     خامه ا د،ا، ۵ ما ا مماس ما ما ا ا،سمو ا کمک مه ما ا مسخه حطی/مومال ا طرهدا،ا> ، ۵١ سمر
     طد اررمای عملکرد ~ ماد حرمسر سرک کعمد و ما را در مهس ممو‌» اس رسامه ماری مماسد.
     
     هللللر
     
     مس مو~
     مک و. 5
     مکهاک که
     .احامه
     
     م فسمی گدمور
     `لو محرا ۴ دمر
     
     مسک ~ مراد
     اها کلاکا سمد،
     ورها کلاکا سالا
     
     دکا لحامل
     
     ام کسگدک ل ۴ (
     ١1 ک مکدک
     
     مد صدری
     
     مر که کل مود
     
     کرللللر
     
     کمه
     ظارالمهدی ۴
     
     ه یام دبستانی
     
     ارا ورمسر
     والمصل های و
     تمد فوحامر
     
     > 9 طاطدکا
     
     م وس لحماک
     هس سسر م
     ور 8 لحساکا اصد
     
     با طدامو
     
     نلاکل و مماسما
     
     سای
     
     5١ حالا اماو
     
     `ر
     
     م لر للللو
     
     ٧ ( )):ا ه 1 ه)اا)ا)
     
     محعو کا سپاسی
     
     اخرپن په روز م سا~. ساعت 00٠55 به وقت ئف ان
     
     تاریخ انشنئار. ٢٩ پهمئ ١٧٨٩ م ساعت ٢١ . ١١ فپل از ظهر
     
     هفت ~ خانواده دارالشفایی در ن ندان اوین
     
     وحمد عامدممو اراا سد
     
     سکه حممس ، ۵١ سمر )حرس(: صعو،ا سکمی حا و اهو الحسی دا،السعای ،و، -ها،سممه ٢١ دهص ما ۵ د، ی احما، مه و،ا، ۵
     اطلامحا ۵ ا،داهسر سد ۵ و هه ،هدا> اوسر صمعل سدهاهد.اسر د، حای اهسر که معسه و حمله دا،السعای معمه گدسمه د، ی
     احما، مه و،ا، ۵ اطلامحا ۵ ا،داهسر سد ۵ و د، ،هد‌» اوسر ٥ سر می هرها. خم حس اسا، دا،السعا مسر محموی اسر دو سر ا، نه ١
     دهص ما ۵ ها،داهسر و د، ،هدا> اوسر مک هدا،ی می سود. د، ١۵ دهص ما ۵ ماد، وی، مو،‌» کسری و هردا،س کاو ۵ د،السعای سر
     ها،داهسر سد ۵ مودهد که ک ،و، مس ا، ا> ا،اد سدهد.
     
     مه گرا،س محول سمو، مه موسمه دهص دا،السعای، ،و،امه مکا،، مو،اسر کسری و کاو ۵ د،السعای سر ،و، -ها،سمه محادا مه و،ا، ۵
     اطلامحا ۵ احما، سد ۵ و ااسر سر ما،داسر و مه ،مددسر اوس صمعل سدها مد. دهص د،السعای د، وملاک خود ا، مماس ملعمی مد،س ا،
     ،مددسر اوس د، ،و،حمعه حمر داد ۵ اسر. مد، وی کعمه اسر که مرای او وکمل مکمرمد. مه اس س سر ~ محصو حاموادهی
     دا،السعای )دا،السعا( هم اکمو سر د، ،مددسر اوس د، ما،داسر مه سر می مرمد.
     
     امو الحسی دا،السعای مس مر د، ا.ح ١١ ا،ددهسر ما ۵ د، ،و، -های کا،گر ا،داسر و مه مد ۵۵ فعمه د، ،مددسر اوس مه سر
     س د ۵ مود. وی نه نه ،و، ا، اس مد ۵ ،ا د، سلول امعرادی مود ۵ اسر. هم حس ماسا، دا،السعا سر د، ١٣ امدسر گدسمه ا،داسر و مه
     مد ٢٠۵ ،و، د، ،مددسر اوس مود ا ا هرا، کعا~ ا، ،مددسر ا،اد سد.
     
     هاردامسر معممه دو سمدار وورمامه گار و ساعر
     
     معممه دو سمدا، سا محر، موسسد ۵ و ،و،امه مکا، و ملاگر ،و، کسمعه ١۵ دهص ما ۵ سوسط مامو،اسر امسی ا،داسر و ٥ ،مددسر اوس
     صسل سد ۵ اسر.
     
     مه کرا،س ،هاما، معممه دو سمدا، ما سروس احممامحی ،و،امه ی حام خم و محس ومراسما،ی اس ،و،امه همکا،ی می کرد ۵ و سس
     ا، اس سر ا ،ادمو هرمک و گرو ۵ محلا ۵ همسر هری همکا،ی ااسمه اسر.
     
     اس ا،داسر د، حای صو، ۵ می کمرد که وی سس ا، اس، صه گرمه هعا~ سماسی امحام مداد ۵ و ٥ محواسر حمرمکا، حو،ههای
     احممامحی و فرصکی هعا~ ااسمه اسر، ما کموسر صه اطلاعی ا، ادهام او د، دسر سسر.
     
     ار ادک وحمد عامدممو
     
     ا، سوی امکر س اساس احما، ،سمد ۵ وحمد محا مدسر ا، هعالاسر سماسی دامسحوی دامسکا ۵ دهرا سر ا،اد سد ۵ اسر.
     
     طرد سمر
     
     ممد حال
     
     سید عطا، آلثه
     مهاجرای
     مجلس خبرگافه
     
     سید .بر.طیم فدوکا
     د 9 رلین- گقیقت
     
     هرهط کا ها
     
     حسین ی<>می
     تشیر
     
     کمومک امراها
     
     مرورک مر وورماهه
     لحاک حهارسسه 5
     اسمد
     
     لحر احواها لعا ~ لرا کا
     
     1٥٧2
    
     
     مدو> حا ومد
     
     ثد 9 صدکردها
     
     ~ طمه حنقوف برای موسسه جنبنق راه سپز محذوظ اسنذ~ ١٣٨٨
     
     پاز ئشر و با طرگوئه برداتنت از مطالب جرس فئنها پا ذکر منپر پلا مانو است~
     
     جنبس راه سبز . هنگ عضو خانواده دارالسفاببی در زندان اوببر
     
     حعه افمصادی
     
     علا
     زاز؟احمیدرضا
     )بحب بور
     
     تپمثر زنه منه.
     
     مسس ها
     ورمس ۴ فدمس
     
     - فادری
     .ودسماما
     
     د-لد مد
     ومد
     
     کمک امراهما<
     م دارد
     
     مر،
     
     امماری دا~
     
     که بانمیان منولی
     طرزه لحارا حمابنذ
     ثای کرنده یرورمننی
     1 و نگهداری چرانه
     
     مبزبرای مرقرار
     مان در اینده مهم
     ~ ادا~ .~.
     
     ٩ طمکارکا
     
     • مطالب خود را از
     ارسال به ما و یا
     ۶ ه ۶ اط ه ط ۶ ه 3 براک
     سال گنبد
     
     اثسموطا
     
     آ~ با ابمیل
     اط ٢ گ ٩5 ط تماس
     ثیرید~
     
     مامه
     
     ٧ ( )):ا ه 1 ه)اا)ا)
     
     کالا کود کاها ولالا مرس و
     فطرکا مرس اهه ، مرا کا حاها
     دادها مه وامحسا کا سا
     
     م وم ی ورووم رم ح.رررر
     
     وادمو حرمس
     
     حمرمامه سمر
     
     در خبرنامه جنبش راه سبز محضو
     شروید تا اخبار را روزانه در ایمیل
     خود دریافت کنیا.
     
     آدرس ایمیل خود را وارد کنیا
     عضویت
     
     همد لم ک ک (
     
     جنپئتی راه سپز را از ئپرماپه ۵١
     دنبال کشید
     
     تمام اخبار )متن کامل(
     شمام اخبار )مئن خلافه(
     راه سپزه ئحلپل
     
     ،اه سبز: خبر
     
     کمک مه ما
     
     ٧2 ه 2
    
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

Documents, Imprisonment