Home | English | Human Rights Documents | Aadel Collection | Ayatollah Montazeri's students were arrested

Ayatollah Montazeri's students were arrested

     
     جنبش راه سبز - اختصامس جرس / بازداشت شاگر دان ایت اثه العظمی منتظری
     
     الحمصادی احسماعو لحرطگو گرا رس گمماوگو مصوسر وطمراها حسس سسر ماسکا لا احراها اممو و علما و مراحکل
     
     خامه ا د،ا، ۵ ما ا مماس ما ما ا ا،سمو ا کمک مه ما ا سسعه حطی/مومال ا طرهدا،ا> ،اه سس
     
     هللللر
     
     عمن ٧٨٨ ا برابر با 009 ) ۴٥٩20 مصادف با 2٩ صئر ) 43 )
     
     محعو کا سپاسی
     
     اخرپن په روز م سا~. ساعت 8٠02 ) به وقت ئف ان
     
     تام بن انشام. ا ا د ٧٨٨3 ام ساکت ۴.٩٨ بعد از ظهر
     
     اختصاصی جرس ا بازداشت شاگر)ان آیت النه العظمی منتظری
     
     هاکمو ٠ سس ار 6 ماگرد مردهک اسر الله العطصر مطرک هاردامسر سده امسر
     
     حسس را ۵ سمر )حرس(: مس ار درگدسر ا~ الله العطمی صمطری و حصور ملموی مردم در مسمو مکر اس روحای
     محالمعدر، معدادی ار مردمکا سر و ساکرداسر امساس احمار و ما ارداس سدهد.
     
     در محمعا ۵ مردمی در س حی معاط کسور ار حمله هم، دهرا سر، اصه ماسر، محه اماا، سرمر و کاساس سر معداد رادی ار طرهداراسر ا~
     الله العطمی صمطری ارداس سد ۵ امد که ار معداد مارد اسر سدگاسر امار اهسی در دسر سسر.
     
     مراساس گرا،سرها ماکمر> د، اصه ه‌» 6٩٩ معر، محه ااد 2٩٩ معر و دهرا> 5٩٩ معر ما،داسر سد ۵ امد .
     
     هه گرا رس حمرمکار خرس ، در صا> ارد اهسر سدگ‌» ، وورامه مکارا> و فعا‌» سماسی مسماری صسممد که فرحی ار ادها ارماط
     مسعمم ا ا~ الآ العطمی صمطری ااسمه اهد، اساهی 6 می ار ساخص مرسر ماگردا> و فعالای که ا اسر مرخو محالمعدر
     ارهماطا ۵ مسعمم ااسمه و هارداهسر سد ۵ اهد ٥ سر دمل اهسر:
     
     1 - سمد محمد طاصری؟ فررهد ا~ الآ طاصری، امام حمعه سامر اصه ه‌» که معد ار مما~ سروحای مطاهی و لماس سحسی ار
     هرگراری مراسم خمم مرای ا~ الآ العطمی صمطری در مسحد سمد و مسحد حسسر ااد اصه ها>، ارد اهسر سد ۵ اهسر.
     
     2 - ه فمدس مصطعی امردی: مومسمد ۵ ، وورهامه مکار و ار فعا‌» سماسی که سمسرسر هلم را در دهای ار ا~ الآ العطمی صمطری
     رد ۵ اهسر. کعمه می سود دهاحم هه حا ٥ وی و فاررسی 4 سامحه - ار سا~ 6 مس ها 1٩ هرای اهس اسماد ها مدارک ارسهوی
     که مرموط ٥ ا~ الآ العطمی صمطری صور ۵ گرهمه اهسر. وی مدی مسرهه اوا را مردسری می کرد که سمس ٥ اهکار و اهد مسه
     حای ا~ الآ العطمی صمطری می هردا~ . امی مسرهه فوسط سعمد مرمصری معطمل سد.
     
     5 - ه فمدس محموت د،دکسا>، ا، فعا‌» سماسی همل و مس ا، امعلا ۵ که د، سالما> گدسمه ا،حا مه خاطر دهای ا، ا~ النه
     العطمی صمطری اسکمر و ،هدای سده.اهسر. وی د،حر‌» هرگرا،ی مراسم خمم هرای ا~ النه العطمی صمطری که ا مما~
     سروحای لماس سحسی و کا،د وهر ۵ سروحای امطاس اصه ها> مواخه سد، د، حما‌»، سوسط سروحای اطلاعای ا،داهسر سد ۵
     اهسر. محموت د،دکسا> ا، سردا،‌» دو،ا> حک و ا، اوسم‌» مردک و مکی ا، ها،ا> سرهما حاح دارد کرسی اهسر.
     
     4 - مرمی اصری حرهوهه، دسر ها،سسسمه امو،س و هرو،س و مکی ا، اسمادا> سحی که هه حاطردهای ا، ا~ النه صمطری ا،حا
     ها،داهسر سد ۵ و ٥ ،هد‌» اهماد ۵ اهسر. او ممحس محاطو محمرای حای که د، سرهرحای محمله ا، حمله اصه ها> و محه اهاا
     داهسر ا،حا مصوی المس سد ۵ اهسر.
     
     5 - محمادا لدس اهی، فعال حعو 9 مسر، ،و،مامه مکا، ، موسسد ۵ و ا، مداهعس حعو 9 سرهرو مدی ا~ النه العطمی صمطری که
     حمدس معاله و کما ۵ د، اس ۵،١ موسمه اسر . وی مصاخمه ای د، ،ماسر حما ۵ ا~ النه العطمی صمطری ا امساس امحام داد ۵ مود که
     مس ا، د،گدسر امساس ا، ملومرموسر 88٩ محس سد . وی سس ا، ا،داسر طی مماس های ملعمی سوسط اطلامحا ۵ و ما،حوامس
     دهد مد سد ۵ مود و مس ا، محس اسر مصاخمه ا،داسر سد.
     
     ٠6 احمد هال ار ماکردا> ا~ الله العطمی صمطری که مکام درما~ حمر هو ۵ فعمه محالمعدر ار مسرها محارم هم مود و در مسامور
     سوسط سرومای اطلاعای اسکمر سد ۵ واحار ۵ حصور ارمراسم مسس و مدمس ا~ الله العطمی صمطری مه او داد ۵ مسد. او ار
     محععس و س وهسکر‌» حور ۵ محلوم دسر اسر و در را ۵ دفاع و سروح امد مسه های ا~ الله العطمی صمطری ارها ٥ رمدا> اهماد ۵ و
     دورای سر محمور مه ححر ۵ احماری ٥ کسور احکس‌» سد اما معد ار ک سعر ٥ امرا> مرای ده‌» اهوام و اسماا> در را ۵
     س کسر مه کسور احکس‌»، مصوع الحروی سد.
     
     ار محل مک مداری و و~ ، صه ک ار ارداس سدگا> ، اطلاعی در دسر سسر.
     
     دی فامل
     
     ا سورا و امهلا ۵
     ملامر ، مام مامو
     
     و~
     
     عمد ،موی لعمه
     مهوری اسلا~
     حکومسر
     ودکاما>
     
     مد مد.ی
     سرس و
     ندسر
     .سسکر ٠ مه؟
     
     مگد لللو رکا
     رللگ .کا لر.گا
     ۴ لهگس گ لک
     ( گگ للللا
     
     دا لعلو ماررلمخا~
     )نل ماردا~
     نمر امراطممر
     
     د ی
     
     مد محسر واحدی
     الا امراه مودها
     
     مرا وطورد
     
     م مطلاها مر
     ماواما محولحا ها
     لحما محدکا
     
     دی قابل
     بعین
     
     مسر محلو مراد
     موها و محکلاک
     لحرهاک محا~
     
     مد محمد مهدی
     معر 5
     
     ادامدمسر و
     ردنحرامو ا~النه
     
     _ د 1 : 11 ه 1 ه)ادا)
     
     طرد سمر
     
     ممد حال
     
     سید عطا، آلثه
     مهاجرای
     
     بو حپالر
     صلحتئان و
     
     جنکتئائه...
     
     سمد امراهم دو 5
     ها طمطالا مر
     سمام لمر؟
     
     هرهط کا ها
    
     
     جنبش راه سبز - اختصامس جرس / بازداشت شاگر دان ایت اثه العظمی منتظری
     
     کرللللر
     
     ک هگگ و_
     طلگلرگا گ کا
     رگر لر.گا گگ ر
     
     لگگگ للا
     
     لملس للللر
     
     کمومک امراها
     
     وادمو حرمس
     
     ا .فسو
     هکر سعمد
     امد مار مولما
     ی سود؟
     
     مد حسمر
     هلاای
     
     ای وحمد
     امدسر و حمدد
     س
     
     مهداک حسس سسر
     
     مال امرای
     
     مه لحساکا اصعمو
     ~ مورد مسسر
     نسروممکه
     
     لمیلکران ا فقلاب
     
     مسه مردلا ار مراردک سهرا ۵
     ارسهو و~
     
     مدالفه حععری
     .اعه مملما
     معه وحالسر
     دمد ولامما
     
     حمرمامه سمر
     
     در خبرنامه جنبش راه سبز محضو
     شروید تا اخبار را روزانه در ایمیل
     خود دریافت کنیا.
     
     آدرس ایمیل خود را وارد کنیا
     عضویت
     
     همد لم ک ک (
     
     جنپئتی راه سپز را از ئپرماپه ۵١
     دنبال کشید
     
     فرصسر ،
     
     موالا اس ا مسا!
     
     ارسو »~
     
     تمام اخبار )متن کامل(
     نمام اخبار )مئن خلافه(
     راه سپز. تعلیل
     
     م لر للللو
     
     مومس دسر
     وگرکا حلعاما
     واهاها
     
     ،اه سبز: خبر
     
     کمک مه ما
     
     گ هگگ گ ولللررگ
     کل.رلا لللگلگ کل
     گصررلا .لللک گر کل
     
     اعولا له ~رگ
     
     1 ه
     
     را حوا دلا ومحامر
     موسو 5 و
     
     )~ عصاه
     
     شما موتو انپد مطالب خود را از
     طریق صغعه ارسال به ما و یا
     روم ی ورووم رم ح م.رررم رو ر>ی
     
     ما ام سال کنپد
     
     ۵1
     
     م ی حدمد ممکاری
     . را ۵ ا سما !
     
     ا سیاتسرطا
     
     لطنا برا ی اگهر با ا یمیل
     ( ۶١٩ . 2 ط ه ۵57۴۵٢٩5 ه ئماس
     بکیرید~
     
     موسسه طصسر
     ند حواا مطمو
     صا~ ``مک
     
     لا-- ٩ ~ ام اما ٠
     حسم دارد
     
     _ د 1 : 11 ه 1 ه)ادا)
     
     ٧3 ه 2
    
     
     جنبش راه سبز - اختصامس جرس / بازداشت شاگر دان ایت اثه العظمی منتظری
     
     ر ٩ طمه حقوق برای موسسه چنبتق راه سپز هحت وظ است~ لا ٧٨ ا
     
     طموطفافه عت پیر،
     طلب می کفه
     
     در نمرایطو که باگیان متولی
     مللا ما، محلف طرزه طارا حما~
     ~ کند وقارطای گرئده یرورمننی
     مو اطد، حغط و نکهدار 3 چرانه
     ها 3 مسنخل سبزیرا 3 سوفراز
     ریسنن فرزندائماسر در آینده مهم
     نزپق وظپشه است ادا~ ...
     
     سما
     
     مهه مرصوصو
     زسه ای ار
     اطرا~ ومدامر
     ماسر رما>
     
     م گ لر لک للک لا
     
     در لحمس موک
     
     مسامه
     
     لر گ ر لک للر
     
     _ د 1 : 11 ه 1 ه)ادا)
    
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

Documents