Home | English | Human Rights Documents | Aadel Collection | Mohammad maleki was accused to Moharebe Trying to overthrow the government

Mohammad maleki was accused to Moharebe Trying to overthrow the government

Mohammad Sharif the lawyer of Mohammad Maleki said his client was released in the last week on 100 Million Toman bail but according to his indictment he has been accused to relation with one of the illegal organizations and according to the article 186 of Islamic Penal Code he is accused to Mohareb (Trying to overthrow the government).

     
     ٩٩ )) 1 ۴ لماااد 1 ا) 1 ا 88 ) ۵٨1 ه._ه 1 دا.ه ه ه اا:م المه
     
     محمد ملکی به جمع متهمان ´´محاربه´´ پیوست )) ع م زم-( ۵ ع و)هر )) سآیت خبری تحلیلی کلمه
     
     ٠ اصلو احوسر حسرطا امد مسه ممامسر ما ما راه سمر اصد کلمه کسام
     سممه. ١٩ م اسعمد. ١٣٨٨
     
     855 ٠ رما~ خوراک
     
     ن سالگرد تاسیس انجمن
     .بان دانشگاه تهم ان برگزار شد
     
     اژذائسر_ معبید تو~
     ل انقراذی
     
     ، حقولتی بشر
     
     فی لا 9 ندط دسه ل اف ،ممینماگر
     
     ی زمیاکلاو و ~ فمین
     
     فر وکیل دادگسترک بازداشت
     
     عز.نا لاین خولربزگا
     لی لثلک
     
     فجانو . اتناف و هستکیری از
     _ انسان ۵ ی باک سرشت
     
     ~ بد احمدی ت اد
     
     (_ تصوبلبا لثلا
     
     ما در پلا مورد مقثذ هستکالا
     مار کت کتف کرهیم ا خواسته
     ز اچرای فاثون است
     
     1 ل آینده بین ۴٩ تا ٩٩ درصد
     
     .، فرمنکستان هند
     
     د • مشک ٩ ط وضعیت خوبک
     
     ث طصن کنگره جیرهه مشارکت
     عگ شولا
     
     ه 8٠ : ~ف :: ذ، مالزی
     
     معمد نوری ،لا برای پدم
     
     ٠ ا.شد ذدسر ذ. .اس شبکه
     بیا،ذی
     
     ر زنان و جنبش سبز
     
     ز سینما گران با نحانواده ی
     
     ی ممنوع الفرو؟ شد
     
     خاتمی ذ،ذانه اک است که
     پم
     
     ٠ ، ا ٠ ا.ات :اهدا: علیه
     و خاممد
     
     ٧ ( 11 :د ه 1 ه)اه ا)
     
     محمد ملکی بلا جمع مئهمان ((محاربلا)) یبوست
     
     طمو کسرحواسر صاد، ۵ موکلم مه ادهام ا،ماط ما مکی ا، سا،ماسرهای محرها موی و مه اسمماد ماده 186 فاموسر محا،ا ۵ اسلامی مه
     محا،مه دهم سده اسر.
     
     کلمه: ک وکمل دادکسسری احرس و~ موکلاس خود ،ا مسری کرد.
     
     معمد سری د، ~وکو ما حمرمکا، املما د، حصوص احرس وصعسر مرومده مد،السادا~ معمدی ~: ما موحه ٥ ملاها~های که حا مواده
     وی ما امسا> ااسمه و مکموی های مه محمل امده سوسط وکلا، مه مطر می،سد ا، ،مای که امس‌» ٥ مد محمومی صسل سدهد اکمو>
     ا،حوی محدای د، مو،د ادهاما~ امسای مه وی مه محمل مامده و مر اس اساس محلی الاصول محعسا~ معدمای حاممه اهمه سمرده
     می سود.
     
     اس وکل داد کسری ادامه داد:د، حصه هر سرل لرا، مه کلا ماکه ٠ الدا~ هه،- مکرلمه و اسعدس و حاواد ۵ امسا ٠ د، اعطا، امعدد
     ~ همای ~ مدل لرا، ٥ سر ~مر- و اصدوا،و هس ،و ٥ معمه ل مرومد ۵ امها~ امسا 1٠ ،ما ٠ ،سدک د، دادکا ٥۵ مدل
     لرا، صاسر ~ سه د.
     
     سری که وکا~ احمد .مد اماای و مسعود اسبای ،ا مر ی هده دا،د د، حصوص مرومده های ادها سر اط ها، داس: امرو، طی مراحعه ای
     مه دادکسس ی ملاس کردو -_ مرومده های ،مداماای و مسعود ماسمای ا .ماسر دادکسس ی اسما> ملاها~ ااسمه اسم که اس امر
     محعو ما~.
     
     وکمل .مد اادی اهرود: اصدوا،و ما موحه به امکه محل 5 هدا،ی موکلم د، مدی اسر که مماص محموسس به لعاط ادهاما~ محاای
     محکومسر ماهمه امد و محس هال مو-هی ا، ام‌» صمطر احرای حکم امحد او هسسر امکا> مدهل محل مدل خمس .مد اادی ه هما سود.
     
     وی د،ا، ۵ مرومد ۵ محمد ملکی که وماسر دامسکا ۵ دهرا> د، دو~ مو~ مر ی هد ۵ داسر ما اعلام امکه موکلس د، فعمه گدسمه ا هرا،
     کعا~ ک صلما،د رای ا،اد سد ۵ اسر ~: طمو کسرحواسر صاد، ۵ موکلم مه ادهام ا،ماط ما مکی ا، سا،م‌»های محرها موی و مه
     اسمماد ماد ١٨3۵ مامو> محا،ا ۵ اسلامی مه محا،مه مدهم سد ۵ اسر.
     
     وی ادهاو امکر ملکی ،ا مومس مه اماو خصمی، معاو مععلم ،صری و ملمو محلمه مطاو محوا> کرد و ادامه داد: و~ ،سمد کی ٥ مرومده
     موکلم ٢٧ هرو،دس ماه سال امده امحلاو سده که ا موحه مه وحا~ وصو حسمای موکلم اصدوا،و د، ،و، امحلاو سده -_ ،سمد کی
     ماد، مه حصر، د، دادگاه سود.
     
     وی در هاا> درحصوص هروهد ۵ مسموا مطر احاری ~: اهداما ۵ لارو -_ ممدمل فرار صور ۵ گرهمه که اکم‌» مه کوحک هرسر سحه ای
     مدهی مسد ۵ اهسر.
     
     قاتفعفاسر<
     
     اسنند ١۵ م م ٠٧١٧٩٨ . ٧ (ه _~ظ
     
     بابا طمه مردم ابران مئافق طسنئد~ واسسر اگر کلمه مئاففئ یدود په جه جرم دیگری ~ قواسنئد اعدام کئنند~
     
     طنکه دو محاربه
     
     اسنند ١۵ و. ١٧٨٨ لاا:لا ( 8 ب.ظ
     
     اینها مئل ایتله هر گ رو بحوا< بلتشن ائشاه محاربه میبن‌« بعشق ...
     
     توانا
     
     اسنند ٩ اه. ٣٨٨ ا ١۵ . ٨ (ه ب.ظ
     
     مکرطر کس با بک ساژمات نحبر قانو~ ارتیاط ه ائتننه بائنمد حکصننی اعدام ا~(
     
     مکر اگر کسر په اماو ئمپنی با وطپری ئوطپبز کند حکصنق امحد او ا~: حضرت امام ئمبپو پا بک وسواسر پس از نوطپق ملمان ونئمدی
     به ساخت مغدسر سر مکرم اسلاو انا لثه و اناا لبه واحعون گغتذ و حکم مرتد بوه ن وی را صادر کره که میاز اننق اعدام بود~ یجه نمده استذ که
     ت وطپن په امام خمپنو حکصئنی اعدام فئتده است:
     
     مکر ~ که محلبه فطام نبلبغ کند حکصننی اعدام اسمذ( اگر ایبتی نظام~ بکئد که در فمتیه کهر بزک ظلم فظاو محرر اسمئذ اگر محلیه ظلم
     او کسو یجبری بکوپد مکر حکصننی اعدام ا~:مکر ابپق نظام جند درصد اسلامی است که تپلبغ محلبه ات مجازات امحد او ه انشنه باننمد مطمئنا
     طبج مسلماسر ه ر برابر آن بتننی از تظام که اسلا~ محمل ~ کند محلبه فطام فبلیغ ~ کند و ه ر برابر آن بتننی از افداماتننژ که نحیر
     اسلامی امسر اگر کسو تپلبع کند حکصنق امحد او نپست~
     
     )(ه 1
    
     
     ٩٩ )) 1 ۴ لماااد 1 ا) 1 ا 88 ) ۵٨1 ه._ه 1 دا.ه ه ه اا:م المه
     
     محمد ملکی به جمع متهمان ´´محاربه´´ پیوست )) ع م زم-( ۵ ع و)هر )) سآیت خبری تحلیلی کلمه
     
     ان حداقل طاک معیشتحر را
     
     شفاف نیست د _،ه :ا امت
     
     ،. اصلاح طلبان نظارت سیا~
     عهده گیرنا
     
     ٧ ( 11 :د ه 1 ه)اه ا)
     
     صرکه
     
     اسنند ٩ اه. ٣٨٨ ا ٩:٢۴ (ه ب.ظ
     
     ~ واخفا اسلام ابنه: اگه اینه اببز اسلام دیگه فبول تدارو و خو اطننی مبکشم از افراه ووئنق فکر برای من که نسل سو~ طسنن بکق
     اسلاو اپنه په شاطر نوهپن به پک تئحص معمولی محاربه مپکن:
     
     لحوزا ١
     
     اسنند ٩ امر. ٨٨ کا ١ ١٠.٢١ ( ۵ ب.ظ
     
     با تعریف اقا بان طر معترمتو محا،ب است.
     
     انفسپ
     
     اسغئد ١٩ وم ٧٨٨ ا ٠5 ه ١ ا (ط ب~ظ
     
     گر حکم کنشد که ~ گیرنا طران چه در ئنعر ا~ باید یکبرند • • •
     
     مهوداد فصونر مهوتفعاعو
     اسنند ١۵ م م ٧۴١٧٨٨ . ١ ا (د ب~ظ
     
     اوستان گرا~ •
     
     در مورد افای ولیآن و صدور حکم محار_ طم ابیژ ~ را توقبیر دادم و یون وعلبئه مو دانم پاز طم مو گریم .
     
     ئتنها راه ییننکبری از ابن ائغافات پلا محملبان یهادی در مسبر رونتسق شکری و سپس وونتنکری امسز ~ خود را سریعا به اطلاعات و دائنق لازم
     میعن گنبد یاور گنبد رطب خورده منع ر~ ~ کنم با ابتکه قبلا طم ه ومنعانذ مربوط را مطالعه کرده ام روزی ببنتی از ده سامحتذ دارم مطالعه
     مو کنم و از فتمما طم مو ئواطم پا پک حرگ یهادی مئوت را مچهت کنپد ~
     
     از کجا ئتمرهو کئبد :
     
     از طرمجا که لارم مو دا تید ~ برای متدل ابن متین که در دبل اورده ام اگر با ابق فدکر من موم د سانسرور فوری وافع نتذود منبع قویو اسنذ ~ ما
     را وونتن ~ کند که ووئد تدوین قائو- اسا~ چه بود و در ``مجلس خبرگا- فاتوت اسا~ ´´ چه ائغافا~ افناا و ئقطه ئظر طر کدام از
     اعمنای ٧٢ تغره ان جه پود . بسم آلثه ننمروع کقید.
     
     ادرس زیر از صئعانذ ویو مریوط په سآیت مجلس ئیرگان وطیری است و در حد کئاپ مستند اسنذ .
     
     بعام
     
     اسک ه ام. دد(ا ۴ (. ا ا (ه _.ظ
     
     متاسفم که اببنها مغالغت پا خودنتمون رو مغالغت پا خدا مبدانند~حتو پیامبر و حضرت علو طم طمجپئ ادعابر ندانتتتد
     
     سبز
     
     اسنند 5 امر. ۴.٢٧١٧٨٩ (ه ~.ظ
     
     من به جز رگ به معدرب بودسر طییپکس اعتقاد ئدارم. در صورت انها مات از این دست و اجرای شدن ائها، علاوه بر دولت ئسبت به فوه
     قضاپپه طم په فتمدت پدببپز مپتنور.
     
     ری~م
     
     اسنند 5 امر. ٧١٧٨٩ ا . ٧ (ه ~.ظ
     
     ماسما مسر
     
     اسعمد ١۶ م. ٠٧١٧٨٩ : ٩ (ه و.ط
     
     محارب محام پ است دم ندام د ~
     
     بنده په عنوان پلا نئفهروند در فاحتن بودن فنئما نتئگ فدارم ایبکه اهلای طلیان فلا~ فامنق طسنند ~ فدارم .
     
     اصلاحات روند م و په م تنمد و بپنسرقت م ا در چامهه بدنبال دارد ولر اصلاحا نو که تنما په راه انداخنبد اصلا حالا فخصو جببر و غپرمردمر
     
     م.م.م
     
     ا سفک 5 ا م. ٣٨٨ ا ٩ ا . ٠ ا (د ~.ظ
     
     ) ٧ ه 2
    
     
     ٩٩ )) 1 ۴ لماااد 1 ا) 1 ا 88 ) ۵٨1 ه._ه 1 دا.ه ه ه اا:م المه
     
     محمد ملکی به جمع متهمان ´´محاربه´´ پیوست )) ع م زم-( ۵ ع و)هر )) سآیت خبری تحلیلی کلمه
     
     طمه ی ما محاربیم~~~طمه ی ما را بکثنیا:
     مرک پا محزت بهتن اززندگو پا ذلت است
     
     منطتن ابنها منطتن زور اسز ~~~مئطق جئکل اسز )الینه فو انبن ~ تری بر انبای _وانالا حاکم امسر( •
     من تصر ااتم چه اصرام ی دام ند که حالا اسلام را طم خراب کتند .پا
     
     حب یکوبتد ما دوست ااربم طر کس مخا لغمان امسر را پکنیبر
     
     اصلا چون روم ااربم چون اسلهه ااربم چون فئدولا ااریم عنتن مان ~ کنشد بکثنبمنان اعداستان کشیم زنداسر نات کشیم ~ ~~
     ~به کسو طم مر.وط تبپسر.
     
     ارمننی
     
     اسنند ) ام م ١٧٨٨ لا ١١٠٢ ( ٩۵ ~ظ
     
     اصلای طلبان طم په ولابت فغبه اکتغا ٠٠ ارند بس تغاوتو در اصل پا اه ولکرابان فدارند مشکل مر ٠ م وبتئمه ای است~
     
     آومالا
     
     .سک ) ام. ٣١١ ا ٣٢ : ا (ه _.ظ
     
     حمعه ما محاریبم.
     
     م ورم ی وم م و~ .ورم ی رم وروم م ی~
     اسنند ) ام. ٠٢١٧٩٨ . ۵ (د ب.ظ
     
     دوسنذ عزیز • آفا با خانم م م م •
     
     مو فرماثبد که نصر دانبد چه امرار 3 دارنا که اسلام را خراب کنند ~
     دوسسر من •
     
     دم ست به طد~ زده اید. بله ، دفبغا طدف طمبن است . اصرار پر ابتکه با نتنیدت نام اسلام در فلب فرد تیرک حاصل نسرد و ته زور درخنتان
     مهرپانر و امبد~
     
     ودر ابنیا وعلبغه ما مدوم ~ تنود .
     
     وظبنه ابن اسنذ که برای مردم تبببئ کنیم که گناه حا و قطاطا 3 فرد مدمحو په دیندار 3 و حتو ابندام به تعتص او مربوط مو تنود و نه به
     لات ´ 9
     
     ابن ~ اسنذ که با اطدا~ نسرم ابجات تنمده و تغکیلا ابین دو برای کامه مردم وظینه ای اسمذ که اعفن و الانصاف مستهن رببا~
     
     بهتنئنذ است~
     
     برای فامبین اببز مئطور نیاز اسر که من ونتنما مسله به سلای ااتننی بانتنیم و از یت بیالا مریوط به طر امر که در یاب آت روئتنئکری ~
     نماثیم آگاه بانتبم نا تذوانیم یا طیب خاطر از ابنکه نسلط علصر کافر ~ به آن امر ، ما را در نبل به طدف که کلماتا روتننکر 3 و ایجاد
     وونتن ئکر 5 ارعامه است باری مر دطد ~
     
     یغبنا دم ایق راه دست خدا با نتماسمذ جرا که در مسبر ا~ ا~ اسلام و صراط اتبیا، و اولبا ، گام بر~ ااربم و خداوند بعتریق یاریکران
     است ~
     
     دسز منق با ئنمما بار باد •
     مهوداد نصر~ مهرتنماعر
     
     فاتفمفاسر<
     
     ا سنند ٧ ا م. ٦٨٨ ا ۵٠ . ٢ ا (ه 7 ~ظ
     
     برای ``تائنمناس اسغئد ١5 م م ٠٧١٧٩٨ . ٩ (ه ف~ظ´´ . وسر حمتر~ ~ )ع( در محر اب ئنئهید ننئدند، ~ از مسلمانان گقنئد مکر ~
     طم تمان مو فی واند ~~~~نتبچه گیری. ئپبلر مطمئن تبا تنی.
     
     ارسال مطرا ۵
     
     اسه دط و هل مطا~ سا~ مها ما دگر صه اراا ا~
     
     ٧ ( 11 :د ه 1 ه)اه ا)
     
     )(ه 3
    
     
     ٩٩ )) 1 ۴ لماااد 1 ا) 1 ا 88 ) ۵٨1 ه._ه 1 دا.ه ه ه اا:م المه
     
     ٧ ( 11 :د ه 1 ه)اه ا)
     
     محمد ملکی به جمع متهمان ´´محاربه´´ پیوست )) ع م زم-( ۵ ع و)هر )) سآیت خبری تحلیلی کلمه
     
     ) ٧ ه )
    
 • Email to a friend Email to a friend
 • Print version Print version
 • Plain text Plain text

Tagged as:

Documents