Home | English | Human Rights Documents | Aadel Collection | Some of the arrested people after Ashoura were released

Some of the arrested people after Ashoura were released

     
     1۵٤2 ی ی ٩۵
     
     پ روز هنمد ٩ ث کاک ث 9 ) گرپنوپج ٠ کاک فور ٩٩ ) ٩ گ ٠ گ 0 اسمعما 9 کا 2 )
     
     این صفحه ،ا برای دیکراث بغرسقید
     
     چاپ مطلب
     
     آزادو ط ادو از بازدا شک شدکان بعد از عاشورا
     
     تعدادی از متهمان حوادث بعد از انتخابات که محموما دلی موج
     بازداشت های عاشولی ا دستگیر شده بودنا، روز یکشنبه ٩ اسفنا )
     ٢٨ فولی په( از زندان آزاد شدنا
     
     مامنئا،الثه فنئمس الوامحظبق )سغنکوی انجمق دفاع از
     آرادی مطبومحان(، معمدچواد مظغر )مدبر انتننهارالا کوپر(،
     رمنا فاچبلا )روم تامه تکارا، ووزبه کربصر )روزنامه فکار(،
     بعرتک نتکاسر )سرد ببر مجله مو~ فرطنک و اطنک(،
     محمد صادق ویاسر )عمنی ئتئورای ~ صلع و اسشاد
     بازنشسنه دائنکاه ئف ان( و ئبکاو طوبدا~ )از نئهروئدان
     بهابو( از جمله ارادننهدگان م وز پکنئتبه طسنند~
     
     آن ادی تعدادی ان بان داشث شدگان بعد ان عاشووا - اپران - فاوسی ررر
     
     همه اپن ازادنتدگائا در محز. پازداتسر لحه ی بعد از
     عاتئورا یاردائتئث تئئد ۵ یودئد
     
     مانتما،الثه فئمس الواعظبن، سرد ببر روزنامه های فوفپ نشده چامهه و توس و ننماط و عصر از ادگان و
     سختکوی انچمق دفاع از ارادی مطبوعات، روز ٩ د 3 دم حاته اس بازدانتت تد~
     
     محمدجواد مظغر، مدیر ائننئاران کویر و عمئو فئورای مرکز 5 انجمن دقاع از ازاد 5 مطبوعا لا و فاپب وثببسر
     انجمن دفاع از حغوف م تدانپان، روز ٨ دی در معل کارمنق پازداتنئت تنمد~
     
     ~ حکصئذ، سره ببر ووزتامه توقبف فنئده خرهاد و ه بکر
     محضو فئمورای مرکت ی انیصز دنای ار آزادی مطبومحا~، نبز که
     روز ١١ دی بازدا مسر تده پود، فتنپه نتپ از زنداسر اوبپق
     ازاه نتمد~
     
     بتنریلا
     
     ~ و گو با طوننئئک پوریابا~،
     وکپل دادگسنری، در مورد احتمال
     ارادی یر~ ار دسنکبر تنمد گان
     حوا دن ببسر ار اننخا بان تا فبل ار
     99 ذ
     
     رصا تآجیلا، روزنامه نگار که سابنه دبیری سیامسر روزنامه
     نتمر ٩ م ا در کام نامه خود دام د و په گروه های ملو-مدطبو
     تزدیلا است، م وژ ٨ دی در مقابل دفتر ووژنامه اعتماد
     
     بازدانتت نئئد~ او پا سپردن وئسنه ١٠٠ مبلبی- نومائر اراا شده است~
     
     اقا 5 ئاچپلا پبپئق ار اپبز در روزطای اول بعد از ائتخاپات طم بازداتئت تنده و ۶ ( رور را در زئداسر گذراناه
     
     ووزبه کر~، روزنامه شکار پخش ائایشه و عضو سازمان ٠ ائش اموختکاسر ایران )ا ٠ وار نعکیم وحدت(، روز
     ٧ ا ٠ ی په طمراه طصسرش قروغ مبرزاپر پار ٠ اشت شده پو ٠ ~
     
     شانم مپرزابو م وز ٢٠ بهمن ازاا تند.
     
     بهرشلا ننکاسر> سردبیر مجله مو~ قرطنک و اطنک، روز ۵ ا دی در دفتر این مجله بارداشت شد~
     طمت مان پا اقای تتکاپنو، کپران فرز بپ‌» مدبرمسثول ابپز مچله نبر بازدانئت شد~
     
     ~ فرطادپور، ووزثامه نگار و نویسنده و از مادوان هله که مادر بهرنک تئکاسر اسر، روز اول بهمن
     پازداتئت تند و کساکا- دم وئدان اوبن است~
     
     محمدهاد~ ربا~ ا~، اسنا ٠ بازنننئسته داننکده محلوم ٠ انشکاه تهران و محضو طیان اجراس
     تورای ملو صل، روز محائتمورا در فپایان طالئانو ئنهران بارداشت شده پود~
     
     از´- ٠ ٠ ´ ٠٠ - ٠ ٠ ´ ٠ د ٠٠ ، ٠ ٠ ´ ٠٠ - ٠ ´ ٠ ´ ٠ - ٠ ٠ ´ ٠٠ ~´ ٠٠٠ (´ • کتئنور در زمان اپنذالله ئمپنو امسر~
     ~ پثثی ش ثدد عومژپوژ
     
     تب دم طول تسامه رور مه هم اه مومامه های وادومه ، ماه و در موج یازداتتذ طای بعد از محانتمورا بازداتنت
     
     فئتده پوه~
     
     صثحه اصلی آپراثر
     
     افغانستان
     
     حهاژ
     
     این صغعه را برا 5 اگرانا بغرسقید چاپ مطلب
     
     فرهتلا و لحر
     
     للک لحا
     
     ارسال په شیکه های اچثمامحی ارباره این سآیت طا
     
     اقیار مرتیط
     
     ارادی ئفدادی از زئدانباسر سباسر در اپران
     
     وقامنز حال محمد مک و ابرا طبم بردی دم زندان
     پازدانتت گسنرده فعا لان سپاسی در ی حوا دن روز
     عانئورا در ابرا-
     
     تماس ی ب سرسر و تاچ زاده با خانواده ها بننهان
     عرب سرخر بازدانئت فئئد
     
     تذاوم باژداتنسذ طا در آسنانه ٢٢ بعمن
     موج نازه پام داسز دم نئهرسنان های ابران
     
     یغتنی رتاه برنامه حای تلوبزیوتو
     
     یلبپسر اوبوه اسراثپلوطا خف ورود به اما ران را
     تدارنا
     
     نمادی صدر برنده چابزه وبزه م تان دولت امریکا
     اصولکراباسره فبلم کوی دائتنکاه طدالا نمده اسنذ
     فرفیزستات. فبر یاژدانتذ مسا فران خار~
     طواببمای فرفپز حغپق~~~
     
     داثش و گر
     
     تویت تهما
     
     ٩1٥ )ا 1 ا< 1 ‌«( ٦ <.- ٠ :. ٠ ‌ « ۶،٠ ه<- ۵ )ا ا د)) 1٩٩ ا)ها ٩1٩ )ا ٠٠۶ :له ٠ ‌« ۵،٠ لا<. ۵۵٠.٠۵ .---اا: ۵ (ا ٦
    
     
     2۵٨2 ی ی ٩۵
     
     گژپه ه ها
     
     تجدید رابطه گر انسه و
     م وسیه تا جه حد
     مسنهکم است
     
     آن ادی تعدادی ان بان داشث شدگان بعد ان عاشووا - اپران - فاوسی ررر
     
     ) 65٩32
     
     خدمان
     
     دم یافث ووژاته اثبام از طریتن ایمیل
     
     آر امسر اس
     
     کضای مطبومحاتذ ایران
     امنیتی است
     
     اما دگر مراکن م ای گیری
     برای محرا قو طای مهامجر
     
     باذکست
     
     هیزگرهطای رادیوی.
     سیاست و چهات در
     طفئه اک که گذ~
     
     ه 1 ه)ا 1 ا)