قوانین جزایی ایران

آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود قانون اساسی

آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود قانون اساسی  ... ادامه

قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ... ادامه

قانون مدنی

مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 با اصلاحات بعدي مقدمه - در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم I ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي ... ادامه

قانون اساسی

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان اﺻﻞ ١    ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﺮان ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد دﻳﺮﻳﻨﻪاش ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل ﻗﺮﺁن، در ﭘﯽ ... ادامه

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات تا شهریور 1390

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات و الحاقات تا شهریور 1390. با قدردانی ویژه از وکیل دادگستری، محمد حسین نیری که این اصلاحات را گردآوری کرده اند ... ادامه

متن کامل "لايحه حمايت خانواده"

p>این لایحه سومین لایحه با نام "حمایت از خانواده" است که برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارائه می شود. یکبار در سال 1346 ... ادامه

back ۱ ۲ مجموعه نتایج: ۱۶ | نمایش: ۱۱ - ۱۶

برای دریافت آخرینها ثبت نام کنید

Aadel Collection