مجموعه اسناد عادل

عادل کلمه ای فارسی است
مجموعه عادل منبعی رو به رشد از مدارک مرتبط با حقوق بشر در ایران است که به دست مرکز اسناد حقوق بشر ایران رسیده است.
این آرشیو، که به قربانیان نقض حقوق بشر تقدیم شده، با تسهیل پژوهش در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، مسئولیت پذیری را ترویج می نماید.