نقشه زنده

از این نقشه زنده کشور ایران که توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران استفاده کنید تا درباره موازد نقض حقوق بشر که توسط دولت ایران اعمال شده است بیاموزید. هنگامی که بر نشانها کلیک کنید توضیحات مربوط به هر محل معلوم خواهند شد. این نقشه همواره در حال به روز شدن است.


نقشه مرکز اسناد حقوق بشر ایران را در ابعاد بزرگ ببینید