صفحه اصلی | Persian | اسناد حقوق بشر | قوانین جزایی ایران | ترجمه ی انگلیسی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران در امور کیفری

ترجمه ی انگلیسی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران در امور کیفری

نخستین ترجمه ی انگلیسی کامل قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران در امور کیفری اکنون در دسترس عموم قرار دارد. این قانون تحقیقات، دادرسی در باره ی جرایم، روند دادگاه، ایراد حکم و استیناف را مورد بررسی قرار می دهد. این قانون همچنین عملکرد قوه ی قضاییه را معین می کند. این ترجمه به عنوان منبع مفیدی برای هرگونه تحقیق بر روی سیستم حقوقی ایران کاربرد دارد.

http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000026-english-translation-of-the-islamic-republic-of-irans-criminal-code-of-procedure-for-public-and-revolutionary-courts.html

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

قوانین