صفحه اصلی | Persian | انتشارات | داده‎ها | جدول اعدام‎ها | جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ١٣٩٣

جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ١٣٩٣

این جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ١٣٩٣ تا کنون را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی ذکر شده‎اند اما از آنجا که دولت ایران بسیاری از اعدامها را اعلان نمی کند، لذا دسترسی به آمار دقیق اعدامها آسان نیست. بنابراین مرکز اسناد حقوق بشر ایران قادر به تایید منابع غیر رسمی نمی باشد، با این حال لینکی از پی دی اف تمام منابع در دسترس، ارائه داده است. این جدول بطور منظم به روز می شود.

برای مشاهده جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٩٢ اینجا را کلیک کنید.


آخرین به روز شده در: ١٣٩٤/١/٤

آمار کل در سال ١٣٩٣: ٧٩٤

آمار دولتی در سال ١٣٩٣: ٢٥٥

دریافت به صورت XLSX | دریافت به صورت CSV


 

تاریخنام اتهام طبق منبعمحلملاء عاملینک ثابتمنبع
1393/12/27 اصغر قتل جیرفت بله واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/27 سعید قتل جیرفت بله واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/24 فرشید جعفری مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/24 نامشخص تجاوز شاهرود بله واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/20 صلاح الدین شرافت قتل ارومیه خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/12/20 صمد محمدی قتل ارومیه خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/12/20 علی قتل ارومیه خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/12/16 سید علم ازبک مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 نسیم الله ازبک مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 سلطان ازبک مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 خالق دادگمشاد زهی مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 علی امیری نامشخص زابل خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/12/16 محمد محمودی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 صادق محمد آهوی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 عبدالله لزومی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 حسین رستمی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 محسن علیپور مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 مسعود محمدی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 اصغر میرعدلی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 عادل سلمان زاده مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/16 علی حیدری نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/12/16 داود رحمتی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/12/16 علی امامی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/12/16 عسکر پیرفرشی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/12/16 اکبر پیرفرشی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/12/16 محسن رنگی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/12/16 محمد بزاز نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/12/16 مهرنوش غواصی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/12/16 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/12/16 سعید بلوچی مواد مخدر چابهار خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1393/12/16 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1393/12/16 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1393/12/16 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1393/12/14 حمید میربلوچ زهی مواد مخدر یاسوج خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1393/12/14 نامشخص مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/14 بهمن بادوی قتل ارومیه خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/12/14 بابک حتم پور قتل ارومیه خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/12/13 نامشخص مواد مخدر مشگین شهر نامشخص واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/13 محمد خندان مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 سعید حاجیلو مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 محسن علیپور مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 مسعود رسولی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 اصغر میرعدلی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 محمد محمودی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/13 حامد احمدی محاربه کرج خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/12/13 کمال ملایی محاربه کرج خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/12/13 جمشید دهقانی محاربه کرج خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/12/13 جهانگیر دهقانی محاربه کرج خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/12/13 صدیق محمدی محاربه کرج خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/12/13 سید هادی حسینی محاربه کرج خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/12/12 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/12 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/12 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/12 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/12 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/12 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/12 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/12 نامشخص قتل شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/12 نامشخص قتل شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/12 نامشخص قتل شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/11 ناصر تماری مواد مخدر ارومیه خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/12/11 فرهاد باقری مواد مخدر ارومیه خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/12/11 نهاد ژولیده مواد مخدر ارومیه خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/12/11 بهزاد جلالی مواد مخدر ارومیه خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/12/11 نامشخص تجاوز داراب بله داراب آنلاین غیر رسمی
1393/12/09 ح. م. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/12/09 ح. ر. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/12/09 د. ف. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/12/08 بهرام اشتری مواد مخدر مراغه خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/08 عاطف رنجبر مواد مخدر مراغه خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/08 کریم سادات مواد مخدر مراغه خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/08 ولی نجف نیا مواد مخدر مراغه خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/07 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1393/12/07 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1393/12/07 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1393/12/07 علی برسلامت مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/07 مراد بخش سابکی مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/07 علی دشتستان مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/07 مرضیه حسین زهی مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/07 حسین شهریاری مواد مخدر جیرفت خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/07 داود جمال بارزی مواد مخدر جیرفت خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/07 م. ک. قتل بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/12/07 عادل پ. تجاوز نظر آباد کرج بله خبرگزاری تسنیم نیمه رسمی
1393/12/07 الف. ل. تجاوز ساوجبلاغ بله خبرگزاری تسنیم نیمه رسمی
1393/12/07 زاهد میرزایی قتل سنندج خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/12/06 امیر باقرپور قتل شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/06 مهدی فتاحی مواد مخدر طبس خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/06 ک. ع. تجاوز کرمانشاه بله ایرنا رسمی
1393/12/06 نامشخص تجاوز کرمانشاه بله ایرنا رسمی
1393/12/06 باباخان ولی پور اختلاس خرم آباد خیر ایلنا رسمی
1393/12/04 محمد رضا رنجبر کرمانی مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/12/03 محمد م. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1393/12/03 احسان ج. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1393/12/03 امیر حسین گ. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1393/12/03 رضا ز. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1393/12/03 سجاد قوچانی مواد مخدر بندر عباس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/03 محمد غلامی مواد مخدر بندر عباس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/03 محمد کاظم یزدانی دوبرون مواد مخدر بندر عباس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/03 علیرضا رزمی مواد مخدر بندر عباس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/03 مهدی شهدادی مواد مخدر بندر عباس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/03 موسی نکوی زاده مواد مخدر بندر عباس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/03 قاسم مرادی زاده مواد مخدر بندر عباس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/03 حمید محمدی تجاوز بندر عباس بله واحد مرکزی خبر رسمی
1393/12/03 منصور کارگر مواد مخدر بندر عباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/12/02 م. ر. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/12/02 ع. ز. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/12/02 ر. ک. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/12/02 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/02 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/02 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/02 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/02 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/02 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/02 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/02 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/02 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/02 محمد حجت آبادی مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/02 رسول نادری مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/12/02 حسین میردوست مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/30 سامان نسیم محاربه - عضویت در پژاک ارومیه خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/11/30 علی افشاری محاربه - عضویت در کومه له ارومیه خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/11/30 حبیب افشاری محاربه - عضویت در کومه له ارومیه خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/11/30 حمید قتل کرج خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1393/11/29 محمد نادی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/29 مجتبی شکوهی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/29 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/28 نامشخص مواد مخدر ایرانشهر خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/28 نامشخص مواد مخدر ایرانشهر خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/28 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/11/28 وحید لعلع آبادی نامشخص کرج خیر فعالبن حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/11/28 ایوب فرهادی نامشخص کرج خیر فعالبن حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/11/28 امیر داودی نامشخص کرج خیر فعالبن حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/11/28 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالبن حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/11/28 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالبن حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/11/28 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالبن حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/11/28 محمد رضا پ. محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1393/11/27 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/27 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/27 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/27 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/27 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/27 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/27 علی صادقی قتل بندر عباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/27 نامشخص مواد مخدر مشهد خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/27 نامشخص مواد مخدر مشهد خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/27 محمود تقی نژاد مواد مخدر ارومبه خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/11/27 امیر حسین آغچه تاسی مواد مخدر ارومیه خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/11/27 خسرو یوسفی مواد مخدر ارومیه خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/11/27 عادل کوهی مواد مخدر ارومیه خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/11/27 رحیم سلیمانی مواد مخدر ارومیه خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/11/26 اصغر شعبانی مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/26 مهرداد آبشیرین مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/26 نامشخص قتل شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/26 نامشخص قتل شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/26 نامشخص قتل شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/26 نامشخص قتل شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/25 م. پ. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/11/25 م. ب. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/11/25 حامد کهرازهی محاربه - سرقت مسلحانه چابهار خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1393/11/25 مبشر میربلوچ زهی محاربه - سرقت مسلحانه چابهار خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1393/11/18 لازم پوررشیدی مواد مخدر کرمان خیر کردپا غیر رسمی
1393/11/15 اسماعیل معصومی مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/15 جیهند ریگی سیاسی - نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/11/14 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/14 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/13 حسن قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/11/13 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/11/11 ع. م. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/11/11 ی. ق. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/11/11 ح. ت. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/11/11 س. ق. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/11/09 رضا بی غم مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/08 شایان (آرش) قتل کرج خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1393/11/08 منصور میرلوحی محاربه - سرقت مسلحانه گلپایگان بله دادگستری استان اصفهان رسمی
1393/11/08 علی کمالوند تجاوز تهران خیر دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسمی
1393/11/06 مرتضی قربانی سرقت مسلحانه شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/06 نامشخص تجاوز همدان نامشخص دادگستری استان همدان رسمی
1393/11/06 نامشخص تجاوز همدان نامشخص دادگستری استان همدان رسمی
1393/11/06 نامشخص تجاوز همدان نامشخص دادگستری استان همدان رسمی
1393/11/05 رحمت الله مختاری مواد مخدر کرمان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/11/05 محمد شهریاری مواد مخدر کرمان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/11/05 ابراهیم آبای مواد مخدر کرمان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/11/05 حسن رمیار مواد مخدر کرمان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/11/05 قدرت الله رودباری مواد مخدر کرمان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/11/05 محمد کریم مراد زهی مواد مخدر کرمان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/11/05 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/11/05 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/11/05 میلاد ز. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1393/11/05 علیرضا الف. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1393/11/04 حسین حیدری زاده مواد مخدر میناب خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/04 خسرو رستمی مواد مخدر میناب خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/04 نامشخص مواد مخدر میناب خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/04 نامشخص مواد مخدر میناب خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/04 نامشخص مواد مخدر میناب خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/04 نامشخص مواد مخدر میناب خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/04 نامشخص مواد مخدر میناب خیر هرانا غیر رسمی
1393/11/01 حامد قتل بناب بله ایرنا رسمی
1393/11/01 سیاوش قتل بناب بله ایرنا رسمی
1393/11/01 علی قتل بناب بله ایرنا رسمی
1393/11/01 نورالدین سعیدی مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/11/01 سلیمان احمد نژاد مواد مخدر اصفهان خیر کردپا غیر رسمی
1393/10/29 م. س. قتل طرقبه شاندیز نامشخص روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/10/27 عبدالله مختاری تجاوز شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1393/10/27 سجاد مختاری تجاوز شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1393/10/27 عبدالرحمان جنجال زاده مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/10/27 کوروش امینیان مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/10/24 م. ر. تجاوز ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1393/10/23 محمد رضا س. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1393/10/23 محمد ع. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1393/10/23 داود ع. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1393/10/23 جواد م. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1393/10/23 مصطفی ف. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1393/10/21 محمد رسول اعتمادی خواه مواد مخدر تایباد خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/21 نامشخص مواد مخدر تایباد خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/21 نامشخص مواد مخدر تایباد خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/21 نامشخص مواد مخدر تایباد خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/21 نامشخص مواد مخدر تایباد خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/21 نامشخص مواد مخدر تایباد خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/21 نامشخص مواد مخدر تایباد خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/21 نامشخص مواد مخدر تایباد خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/21 نامشخص مواد مخدر تایباد خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/21 نامشخص مواد مخدر تایباد خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/21 نامشخص قتل شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/21 نامشخص قتل شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/18 فرشاد شریعتی مواد مخدر سنندج خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/10/18 افشین مختاری مواد مخدر سنندج خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/10/18 سید حمد الله حسینی قتل سنندج خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/10/16 ع. کیماسی سلخوری قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/10/16 صابر مخلد موانه قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/16 علی اقبال لو قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/16 ستار علی پور قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/14 محمود و. تجاوز طرقبه شاندیز بله دادگستری استان خراسان رضوی رسمی
1393/10/14 مهدی و. تجاوز طرقبه شاندیز بله دادگستری استان خراسان رضوی رسمی
1393/10/14 احسان ک. تجاوز طرقبه شاندیز بله دادگستری استان خراسان رضوی رسمی
1393/10/11 علاء الدین عزیزی مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/10/11 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص قتل بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/11 نامشخص قتل بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/10 ع. د. قتل یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1393/10/10 نامشخص قتل نوشهر خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/09 حسین وطن زاد مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/09 فیروز حاتمی مواد مخدر ارومیه خیر نفس در قفس غیر رسمی
1393/10/09 احمد باوجانی مواد مخدر ارومیه خیر نفس در قفس غیر رسمی
1393/10/09 امرالله شکراللهی مواد مخدر ارومیه خیر نفس در قفس غیر رسمی
1393/10/09 سجاد بابایی مواد مخدر ارومیه خیر نفس در قفس غیر رسمی
1393/10/09 اکبر دارنده مواد مخدر ارومیه خیر نفس در قفس غیر رسمی
1393/10/09 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/09 نامشخص سرقت مسلحانه شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/09 نامشخص سرقت مسلحانه شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/08 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/10/08 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/10/08 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/10/08 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/10/08 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/10/08 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/10/08 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/10/07 عبدالعزیز شهلی قتل زاهدان خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1393/10/06 بهرام بلوچی محاربه زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/06 محمد پاسبان مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/06 باباعلی کاکایی مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/10/06 نامشخص نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/10/06 نامشخص نامشخص زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/04 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/04 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/04 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/04 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/04 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/04 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/04 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/10/04 ناهید قتل کرج خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1393/10/04 مجید قتل کرج خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1393/09/27 نامشخص سرقت مسلحانه شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/27 نامشخص سرقت مسلحانه شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/27 حمید قتل کرج خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1393/09/26 ع. بخشی نژاد قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/09/26 حمید رضا خواجوی قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/09/26 نامشخص قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/09/26 نامشخص قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/09/26 نامشخص قتل مشهد خیر باشگاه خبرنگاران نیمه رسمی
1393/09/26 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/09/25 ولی الله قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/09/25 ناهید غیاثوند مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/09/19 ف. غ. مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/09/19 مرتضی قتل کرج خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1393/09/19 منصور قتل کرج خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1393/09/19 نامشخص قتل کرج خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1393/09/17 ن. ن. مواد مخدر سیرجان خیر پاسارگاد غیر رسمی
1393/09/12 مجید ر. مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/09/12 نامشخص مواد مخدر مشهد خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/12 نامشخص مواد مخدر مشهد خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/12 نامشخص مواد مخدر مشهد خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/12 نامشخص مواد مخدر مشهد خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/12 نامشخص مواد مخدر مشهد خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/12 نامشخص مواد مخدر مشهد خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/12 نامشخص مواد مخدر مشهد خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/11 اکرم حسینی مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 عبدالسلام باریک زهی مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 علی گلیارانی مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 مهدی لشکری مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 یوسف ساخته مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 بهنام مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 رضا مرادخانی مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 منصور یادگاری مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 نامشخص مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 نامشخص مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 نامشخص مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 یدالله فهیمی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/11 مختار داوود خواه مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/11 منوچهر رضایی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/11 مرضیه استواری مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/11 علی اکبر نورالدینی مواد مخدر بندرعباس خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 علیرضا قربانی مواد مخدر بندرعباس خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/11 حسین شاهو زهی مواد مخدر بندرعباس خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/09/08 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1393/09/08 کارو فرهادیان قتل ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/09/08 ص. ی. ف. قتل قم خیر خبرگراری مهر نیمه رسمی
1393/09/06 علی م. تجاوز مشهد بله واحد مرکزی خبر رسمی
1393/09/06 علی ق. تجاوز مشهد بله واحد مرکزی خبر رسمی
1393/09/06 م. ق. تجاوز جغتای بله واحد مرکزی خبر رسمی
1393/09/05 علیرضا م. قتل ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1393/09/05 م. قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/09/05 م. ش. مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/09/05 روح الله عباسی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/05 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/05 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/05 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/05 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/04 رحیم نورالله زاده قتل تبریز خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/09/03 رضا کریم دادزهی مواد مخدر کاشان خیر هرانا غیر رسمی
1393/09/03 نامشخص تجاوز مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/08/29 حسین میرجانی تجاوز قائم شهر بله ایرنا رسمی
1393/08/26 حسین پور محمد زاده قتل تبریز خیر اویان نیوز غیر رسمی
1393/08/24 نامشخص تجاوز بندرعباس بله دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/08/24 نامشخص تجاوز بندرعباس بله دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/08/24 نامشخص تجاوز بندرعباس بله دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/08/23 محمد رضا غلامپور بمی مواد مخدر کرمان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/08/22 ب. ن. قتل بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/08/22 وحید شه بخش محاربه زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/22 محمود شه بخش محاربه زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/21 مجید غ. محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1393/08/17 نادر حقیقت ناصری محاربه - سرقت مسلحانه مشهد بله دادگستری استان خراسان رضوی رسمی
1393/08/07 ابراهیم چوپانی قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/07 حامد حاجیلو قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/07 کیهان یوسفی قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/05 محمود حسن پور مواد مخدر ارومیه خیر نیسان نیوز غیر رسمی
1393/08/05 رشید علیزاده مواد مخدر ارومیه خیر نیسان نیوز غیر رسمی
1393/08/05 صلاح الدین ملایی مواد مخدر ارومیه خیر نیسان نیوز غیر رسمی
1393/08/05 رحیم عابد پور مواد مخدر ارومیه خیر نیسان نیوز غیر رسمی
1393/08/04 صلاح الدین بهنام مراد مخدر ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/08/04 رضا طهماسبی مواد مخدر ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/08/04 یونس گلبهار مواد مخدر ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/08/04 لطیف محمدی سرقت مسلحانه - قتل ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/08/03 م. پ. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/08/03 ص. ع. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/08/03 ر. ت. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/08/03 م. ص. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/08/03 ا. ر. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/08/03 ریحانه جباری ملایری قتل کرج خیر ایرنا رسمی
1393/08/03 محمد قربان زاده قتل کرج خیر اعتماد غیر رسمی
1393/08/01 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/01 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/01 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/01 نامشخص سرقت مسلحانه شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/01 نامشخص سرقت مسلحانه شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/01 نامشخص سرقت مسلحانه شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/01 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/08/01 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/30 ح. س. قتل آمل خیر خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1393/07/27 شیر محمد رئیسی قتل ایرانشهر خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1393/07/27 بنیامین ناجی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/27 حمید عابدی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/27 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/27 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/27 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/27 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/27 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/26 ع. م. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/07/26 م. ح. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/07/26 م. ع. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/07/26 م. ع. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/07/26 فخر الدین زنده دل مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/26 اسفندیار قهرمانی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/26 نجات کریمی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/26 آرش سیگاری مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/26 بهرام صدیقی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/26 فردین جعفریان قتل تبریز خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/23 کیان قایه وند نامشخص دزفول خیر نقض حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/07/23 بهمن حسینی مواد مخدر سنندج خیر کوردپا غیر رسمی
1393/07/17 حیدر حاجی عمر قتل سنندج خیر کوردپا غیر رسمی
1393/07/17 حیدر مسرور قتل مریوان خیر ایران سرفراز غیر رسمی
1393/07/15 محمد رضا مظلومی قتل کرمان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/07/15 حمید رئیسی مواد مخدر بندرعباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/07/15 علی نوری مواد مخدر بندرعباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/07/15 علی تاجیک مواد مخدر بندرعباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/07/15 فرشید مسلمی مواد مخدر بندرعباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1393/07/15 علیرضا مراد قلی قتل زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/07 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/07/06 نامشخص مواد مخدر تربت حیدریه خیر باشگاه خبرنگاران نیمه رسمی
1393/07/02 محسن امیر اصلانی مفسد فی العرض - زنا کرج خیر میزان رسمی
1393/07/02 صادق محمد خانلو مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/07/02 اصغر مهتابی مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/07/02 جابر ن. قتل نوشهر خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1393/07/02 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/02 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/07/02 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/30 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/06/30 نامشخص مواد مخدر مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/06/29 غلامحسین میرشکار مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/29 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/29 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/29 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/27 بهرام کیانی تجاوز شیراز بله ایرنا رسمی
1393/06/27 عدالت رحیمی تجاوز شیراز بله ایرنا رسمی
1393/06/27 محمد جمشیدی تجاوز شیراز بله ایرنا رسمی
1393/06/27 جهانبخش برومند محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله ایرنا رسمی
1393/06/27 حسین ش. محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله ایرنا رسمی
1393/06/27 حمید ریسی مواد مخدر بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/27 علی نوری مواد مخدر بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/27 امرالله رضایی مواد مخدر بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/27 افشین صادقی مواد مخدر بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/27 جلیل شیهکی مواد مخدر کرمان خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/06/27 افشار محمدی مواد مخدر کرمان خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/06/27 حسین سرحدی مواد مخدر کرمان خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/06/27 نوروز ماهانی زابلی مواد مخدر کرمان خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/06/27 جواد حسین آبادی مواد مخدر کرمان خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/06/27 روح الله خالقی مواد مخدر کرمان خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/06/27 مهدی زابلی زاده مواد مخدر کرمان خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/06/27 قلی زاده مواد مخدر کرمان خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/06/25 غ. س. مواد مخدر قم خیر ایرنا رسمی
1393/06/25 حمید قنبری مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/06/25 فلید قصریک مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/06/24 علی مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/06/20 نامشخص مواد مخدر رشت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1393/06/20 نامشخص مواد مخدر رشت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1393/06/19 وحید ق. محاربه - ارعاب مردم همدان بله ایرنا رسمی
1393/06/19 بهمن موسوی محاربه - ارعاب مردم همدان بله ایرنا رسمی
1393/06/19 سامان خسروی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/19 احسان خسروی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/19 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/19 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/19 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/19 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/19 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/19 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/19 شاهین قتل کرج خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1393/06/19 شهربانو قتل کرج خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1393/06/13 علاء الدین دیجوهر مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/06/11 محسن د. قتل محمود آباد بله دادگستری استان مازندران رسمی
1393/06/10 ع. ا. قتل سواد کوه بله پیک خبر غیر رسمی
1393/06/10 حسن عالمیان نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/06/10 علی شاهوردی لو نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/06/10 علی حمیدی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/06/10 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/06/10 بندانی قتل زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/06/06 ی. د. مواد مخدر بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/06 م. خ. مواد مخدر بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/06 م. آ. مواد مخدر بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/06 ادریس حسن زاده مواد مخدر بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/06 م. ب. مواد مخدر بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/06 س. ع. مواد مخدر بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/06 م. م. مواد مخدر بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/06 م. ه. قتل بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/06/06 مراد آدین مواد مخدر بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/06 محمود خاقانی مواد مخدر بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/06 یاسر ریگی مواد مخدر بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/05 مراد شیبک قتل زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/05 نوید فتحی قتل سقز خیر کردپا غیر رسمی
1393/06/05 محمد (داریوش) قتل سراب خیر سراب فردا غیر رسمی
1393/06/04 حسین شهریاری مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/04 عباس پور یزدان پناه مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/04 حمید میر مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/04 محمد حسینی مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/04 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/04 ادریس حسن زاده مواد مخدر بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/04 سجاد رضا پور مواد مخدر بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/04 منصور حیدری مواد مخدر بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/04 محمد بلوچ مواد مخدر بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/04 مهدی هاشمی قتل بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/06/04 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/06/03 نامشخص مواد مخدر همدان خیر دادگستری استان همدان رسمی
1393/06/03 نامشخص مواد مخدر همدان خیر دادگستری استان همدان رسمی
1393/06/03 نامشخص مواد مخدر همدان خیر دادگستری استان همدان رسمی
1393/06/03 م. س. قتل همدان خیر دادگستری استان همدان رسمی
1393/06/03 م. گنجی قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/06/03 هادی پالانی قتل کرمانشاه خیر کردپا غیر رسمی
1393/06/02 سهیل رستخیز قتل ساری بله دادگستری استان مازندران رسمی
1393/06/02 محمد علی ب. مفسد فی العرض - قتل - آدمربایی برازجان بله ایرنا رسمی
1393/06/01 م. پ. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/06/01 م. ح. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/06/01 عایرضا شه بخش مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/06/01 نورالله براهویی مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/06/01 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/30 علیرضا نجف پور قتل قزوین بله دادگستری استان قزوین رسمی
1393/05/28 نامشخص تجاوز خوی بله آذر نگاه غیر رسمی
1393/05/28 نامشخص قتل کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/27 اصغر عزیزی مواد مخدر میانه بله دادگستری استان آذربایجان شرقی رسمی
1393/05/26 علی مردان گراوند نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 تورج گراوند نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 رضا عامری مقدم نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 حسین صادقی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 حامد ربیعی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 میلاد ربیعی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 ابراهیم زیرک نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/26 حجت الله م. قتل نور خیر ایسنا نیمه رسمی
1393/05/25 م. م. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/05/25 ک. ر. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/05/25 م. آ. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/05/25 ح. د. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/05/23 ر. ک. قتل قائم شهر خیر طبری نیوز غیر رسمی
1393/05/22 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/22 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/22 محسن سارانی مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/22 سیروس قتل کرج خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1393/05/21 ی. ح. تجاوز بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/05/21 ی. ر. تجاوز بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/05/21 م. ت. قتل بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/05/21 ق. ح. قتل آمل خیر ایرنا رسمی
1393/05/20 حمید ارسلانی قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/20 صادق احمدی قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/19 نامشخص قتل کرمان خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/19 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/19 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/18 ر. ا. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/05/18 م. ا. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/05/18 ع. گ. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/05/18 ک. ص. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/05/18 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/18 عثمان ده مرده مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/18 رسولبخش دلشادی مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/18 علی بشام نارویی مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/18 کامران بامری مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/18 نامشخص قتل کرج خیر ایسنا نیمه رسمی
1393/05/18 نامشخص قتل کرج خیر ایسنا نیمه رسمی
1393/05/18 نامشخص قتل کرج خیر ایسنا نیمه رسمی
1393/05/16 حسن چراغعلی زاده اصفهانی قتل کرمانشاه بله دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1393/05/16 حمید نصیری میرعزیزی قتل کرمانشاه بله دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1393/05/16 نامشخص نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/16 نامشخص نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/16 نامشخص نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/16 نامشخص نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/16 نامشخص نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/05/16 محمد حنیف میربلوچ زهی مواد مخدر سراوان خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/16 عزیز نوتی زهی مواد مخدر سراوان خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/15 عبدالله قوقی چاه انجیری لواط شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1393/05/15 سلیمان قنبری چاه انجیری لواط شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1393/05/15 عبادله ح. سرقت مسلحانه - تجاوز شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1393/05/15 حسین ت. سرقت مسلحانه - تجاوز شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1393/05/15 نامشخص تجاوز کرج خیر خبرگزاری نستیم غیر رسمی
1393/05/15 رضا فلاح بنات کوکی تجاوز کرج بله خبرگزاری مهر نیمه رسمی
1393/05/14 امان اله قتل کرج خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1393/05/14 بهمن قتل کرج خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1393/05/14 نامشخص قتل کرج خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1393/05/13 عبدالجبار ریگی نامشخص چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/13 عثمان حسن زهی نامشخص چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/13 عبدالکریم زهوکی نامشخص چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/13 عبدل شه بخش مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/13 نبی شه بخش مواد مخدر شیراز خیر هرانا غیر رسمی
1393/05/12 محمد قره قانی محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1393/05/12 بهمن کوچک پور محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1393/05/12 پیمان رستمی محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1393/05/12 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/04/30 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/04/30 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/04/29 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/04/29 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/04/29 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/04/29 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/04/29 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/04/29 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/04/29 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/04/29 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/04/05 اسلام نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/04/05 مهدی اعلایی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/04/05 کریم عزیز زاده نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/04/05 بهرام رضوان پناه نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/04/05 محمد اقبال نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/04/05 کریم قربانی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/04/05 داود کرمی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/04/05 برزو خسروی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/04/05 کیومرث غلامی نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/04/05 سیامک حیدری نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/04/05 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/04/04 مهرداد باقری قتل کرج خیر هرانا رسمی
1393/04/04 بنیامین قتل کرج خیر هرانا رسمی
1393/04/02 م. ح. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/04/02 ص. گ. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/04/02 ا. د. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/04/02 ج. خ. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/04/02 ا. ا. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/04/02 ا. ص. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/04/02 ب. پ. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1393/04/01 هیمن براوندی نامشخص نقده خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/03/28 بهمن ل. قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/03/28 علیرضا ش. قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/03/28 مولوی رحیم الله مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/28 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/28 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/28 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/28 نامشخص مواد مخدر بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/28 رحمان مواد مخدر یزد خیر کردپا غیر رسمی
1393/03/27 فرامرز پاشایی مواد مخدر ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/03/27 نقد علی رجایی مواد مخدر ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/03/27 پرویز نیکخو مواد مخدر ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/03/27 عبدالوهاب دلیر مواد مخدر ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/03/27 رشید مرادی مواد مخدر ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/03/27 عبدالکریم هرکولی مواد مخدر ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/03/25 ح. ج. مواد مخدر شهرکرد خیر جهان بین نیوز غیر رسمی
1393/03/24 سعید ورمزیاری قتل ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/03/24 آرش احمدوش قتل ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/03/24 ابراهیم دالایی میلان قتل ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/03/24 حامد آقایی قتل ارومیه خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1393/03/22 ع. ن. قتل زنجان خیر دادگستری استان زنجان رسمی
1393/03/22 علی چبیشاط محاربه نامشخص خیر عدالت برای ایران غیر رسمی
1393/03/22 سید خالد موسوی محاربه نامشخص خیر عدالت برای ایران غیر رسمی
1393/03/22 نامشخص قتل زنجان خیر خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1393/03/22 نامشخص قتل زنجان خیر خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1393/03/21 رسول عزیزی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/21 مهدی عاشوری قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/21 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/20 عباس م. مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/03/20 امیر سردهایی قتل تبریز خیر ایران گلوبال غیر رسمی
1393/03/19 یاسین کرد قتل زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/03/19 جلال آذرمهر قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/18 مجید قلی نژاد قتل ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1393/03/18 داوود ستوان مواد مخدر بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/18 کوروش روستایی مواد مخدر بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/18 محمود ابراهیمی مواد مخدر بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/17 علی فیض اللهی قتل تبریز خیر اویان نیوز غیر رسمی
1393/03/12 م. ح. قتل بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/03/11 ج. د. مواد مخدر سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1393/03/11 غلامرضا خسروی محاربه کرج خیر دادستانی عمومی و انقلاب تهران رسمی
1393/03/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/03/10 دوست محمد دوشنبه زهی نامشخص سراوان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/03/10 کولیان یاراحمدزهی نامشخص سراوان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/03/10 اسلام نارویی نامشخص سراوان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/03/07 ص. ک. قتل آمل خیر ایرنا رسمی
1393/03/04 عرفان الف. قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/03/03 مه آفرید خسروی افساد فی العرض تهران خیر دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسمی
1393/03/01 آمنه توسن مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/03/01 گلچین نوری مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/03/01 فاروق مفسری مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/03/01 یوسف معروفی مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/03/01 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/30 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/02/29 حمید عبدی قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/02/29 سید محمد حسینی قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/02/29 نامشخص قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/02/29 نامشخص قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/02/29 نامشخص قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/02/28 ح. الف. مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1393/02/28 ک. ش. مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1393/02/28 ی. الف. مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1393/02/28 م. س. مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1393/02/28 م. ک. مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1393/02/28 ع. م. مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1393/02/28 ب. س. مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1393/02/28 الف. چ. مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1393/02/28 ک. ه. مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1393/02/28 و. ه. مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1393/02/27 محسن مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/02/27 عباس ر. قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/02/27 یوسف مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/02/27 سعید مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1393/02/27 ظاهر میربلوچ مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/27 ناصر براهویی مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/26 عبدل جمال زهی مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/26 حمید جمال زهی مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/25 ع. س. قتل سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1393/02/24 مجید جلیلی عیان قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/24 وحید پژوهیده قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/24 قادر انبری قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/24 اصلان عمویی میلان قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/22 ل. ب. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1393/02/22 م. ط. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1393/02/22 ع. الف. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1393/02/22 ح. ر. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1393/02/22 ع. خ. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1393/02/22 م. ج. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1393/02/22 ع. غ. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1393/02/22 م. غ. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1393/02/22 م. غ. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1393/02/20 یعقوب اسحاق زهی مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/20 خدانور درون پرور مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/20 نورالدین قیطاسی مواد مخدر کرج خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/20 جعفر اربابی مواد مخدر کرج خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/20 محمد جعفر رمضان زاده مواد مخدر کرج خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/20 صلاح الدین تمامی مواد مخدر کرج خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/20 حمید قبادی مواد مخدر کرج خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/20 علی قبادی مواد مخدر کرج خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/20 فخرالدین بشارتی مواد مخدر کرج خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/20 نامشخص مواد مخدر کرج خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/20 نامشخص مواد مخدر کرج خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/20 نامشخص مواد مخدر کرج خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/20 بهجت قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/18 س. ع. قتل ساوه بله ایرنا رسمی
1393/02/18 م. د. مواد مخدر قم خیر ایرنا رسمی
1393/02/18 الف. د. قتل قم خیر ایرنا رسمی
1393/02/18 م. ک. مواد مخدر قم خیر ایرنا رسمی
1393/02/18 امیر روزدار قتل بندرعباس خیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1393/02/18 فرزین پایندان قتل بندرعباس خیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1393/02/17 غ. ر. قتل سنندج خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/17 نامشخص تجاوز مراغه خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1393/02/17 ایرج عبداللهی مواد مخدر همدان خیر کردپا غیر رسمی
1393/02/15 طیب ر. قتل سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1393/02/15 رحیم براهویی نامشخص کرمان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/15 ظاهر براهویی نامشخص کرمان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/15 عطاالله براهویی نامشخص کرمان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/15 عیسی ریگی نامشخص کرمان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/15 یونس نارویی نامشخص کرمان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/14 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/02/14 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/02/11 امیر روزدار مواد مخدر بندرعباس خیر سازمان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1393/02/11 مصطفی نازی چلوی مواد مخدر بندرعباس خیر سازمان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1393/02/11 بابک واونی مواد مخدر بندرعباس خیر سازمان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1393/02/11 نوید فیروزیان نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/10 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/02/10 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/02/09 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/02/09 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/02/08 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/02/06 امید پیری محاربه زابل بله دادگستری استان سیستان و بلوچستان رسمی
1393/02/06 علیرضا دهمرده محاربه زابل بله دادگستری استان سیستان و بلوچستان رسمی
1393/02/06 ایمان گلوی محاربه زابل بله دادگستری استان سیستان و بلوچستان رسمی
1393/02/06 ح. ب. تجاوز سمنان بله دادگستری استان سمنان رسمی
1393/02/04 مجتبی نوری نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/04 علی دنیا دیده نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/04 حمید نوهتانی نامشخص گنبد خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/03 م. ر. ق. قتل ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1393/02/03 رفیق قتل سنندج خیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1393/02/02 علی عرب نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/02 سید فرهاد ملاحسنی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/02 اکبر نوبخت ساران قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/02 داوود صحرایی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/02 علی اصغر کواکبی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/02 هرمز رضایی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/01 محمد بهری مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/01 رحمت الله زاهدانی مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/01 علی قهرمانی مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/01 رسول طالبی مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/01 رحمت الله گرگیج مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/01 نامشخص مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/02/01 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/01 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/01 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/01 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/01 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1393/02/01 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/01/31 ابراهیم حاجتی قتل مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1393/01/31 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1393/01/30 رسول فخیره نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/01/28 جنت میر مواد مخدر اصفهان خیر خبرگزاری بخدی غیر رسمی
1393/01/28 عنایت الله مواد مخدر اصفهان خیر خبرگزاری بخدی غیر رسمی
1393/01/28 عتیق الله مواد مخدر اصفهان خیر خبرگزاری بخدی غیر رسمی
1393/01/28 نامشخص مواد مخدر اصفهان خیر خبرگزاری بخدی غیر رسمی
1393/01/28 نامشخص مواد مخدر اصفهان خیر خبرگزاری بخدی غیر رسمی
1393/01/28 نامشخص مواد مخدر اصفهان خیر خبرگزاری بخدی غیر رسمی
1393/01/28 ضرغام جهانگیری نامشخص بندرعباس خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/01/28 احمد رحیمی نامشخص بندرعباس خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/01/28 علی فولادی نامشخص بندرعباس خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/01/28 علی شریفی نامشخص بندرعباس خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1393/01/28 سمکو خورشیدی محاربه کرمانشاه خیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1393/01/23 امید میرشکاری قتل بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1393/01/18 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

برچسبی برای این خبر وجود ندارد