صفحه اصلی | Persian | انتشارات | مستندسازى حقوق بشر در ايران: راهنماى جمع آورى مدارك

مستندسازى حقوق بشر در ايران: راهنماى جمع آورى مدارك

مستندسازى حقوق بشر در ايران: راهنماى جمع آورى مدارك

آنچه پيش رو داريد راهنمايى كوتاه براى جمع آورى مدارك موارد نقض حقوق بشر است و درباره چگونگى كشف موارد نقض حقوق بشر، جمع آورى آنها و آنچه بايد با مدارك جمع آورى شده انجام داد صحبت مى كند.

با آنكه قواعد كلى مطرح شده در اين راهنما در سراسر جهان قابل استفاده است، اين راهنما عمدتاً براى استفاده ايرانيان در ايران تهيه شده است. راهنما هر ايرانى را قادر به شركت در جمع آورى و حفظ مدارك نشاندهنده نقض حقوق بشر توسط مأموران ايرانى مى سازد.

 

 

ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺯﻯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ: ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﭼﻴﺴﺖ

ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺴﻠﻬﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﻼﺷﻬﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺁﻣﺮﺍﻥ، ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻮﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻋﺎﺩﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩﻯ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ، ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﻰ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﻬﺎ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻗﺼﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺗﻜﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻘﺾ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻭ ﻣﻤﺘﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻭﻯ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﻯ، ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

برچسبی برای این خبر وجود ندارد